Đang thực hiện

Top banner
TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN


          
         Giám đốc: Ths. NGUYỄN BÍCH NGÂN
Tel: 024- 38511971 Máy lẻ: 160 
Mob: 0934431616
 
Phó giám đốc: HÀ THỊ BÍCH THỦY
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 161
 Mob: 0983481528


 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
1. Lịch sử hình thành:
Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1960, là cơ sở vật chất trọng yếu của nhà trường, là giảng đường thứ 2 trong phương pháp học tập mới: Tự học gắn liền với thư viện.
Theo quyết định thành lập: Số 1412 QĐ/VHTT ngày 22 tháng 7 năm 1998 của Bộ Văn hoá-Thông tin, Thư viện trường đã tách khỏi phòng Khoa học, trở thành Trung tâm thông tin thư viện, đánh dấu sự trưởng thành và mở ra khả năng phát triển của thư viện, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Chức năng: 
Trung tâm có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại Trung tâm và các thư viện khác (nếu có hợp tác, liên kết) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ:
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.
b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các dạng tài liệu khác; các ấn phẩm tài trợ, tặng biếu, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.
c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
d)  Tổ chức tập huấn người dùng tin, chỉ dẫn, kiểm tra, kiểm soát bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện.
đ)  Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện và các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
e) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
g) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; tiến hành thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.
h) Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện chuyên ngành văn hóa trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.
i) Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban Giám hiệu và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

        Trung tâm Thông tin Thư viện là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm, các Tổ chuyên môn nghiệp.      Đội ngũ viên chức của Trung tâm gồm 16 công chức viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thông tin thư viện, ngoại ngữ và tin học trong đó có 06 thạc sĩ thông tin thư viện. Công chức viên chức của Trung tâm thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức khác nhau.
1. Lãnh đạo Trung tâm
Th.S. Nguyễn Bích Ngân. Giám đốc
C.N. Hà Thị Bích Thủy. Phó Giám đốc
2. Các tổ chuyên môn nghiệp vụ
2.1. Tổ nghiệp vụ (bổ sung, biên mục, xử lý nghiệp vụ)
Trịnh Thị Châu Loan. Thư viện viên. Tổ trưởng
Nguyễn Đình Văn. Thư viện viên
Hoàng Thị Thanh Lan. Thư viện viên
Hà Thị Bích Thủy. Thư viện viên
Nguyễn Ngọc Thúy. Thư viện viên
2.2. Tổ phục vụ bạn đọc
*  Phòng đọc tổng hợp tự chọn (tầng 1):
Lê Thị Hồng. Thư viện viên
Hoàng Thị Chi Mai. Thư viện viên
*  Phòng đọc tự chọn (tầng 2):
Phạm Thị Sông Hương. Thư viện viên
Phạm Thị Thanh Huyền. Thư viện viên
Nguyễn Thị Hải. Thư viện viên
*  Phòng đọc đa phương tiện (tầng 3):
            Trần Thị Xuyên.
            Trần Thị Thu
* Phòng mượn:
            Nguyễn Thị Tùng - Thư viện viên - Tổ trưởng
            Trần Thị Hoài - Thư viện viên
            Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư viện viên
 
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1.       Ban Giám đốc: Điện thoại: 04 38511971 máy lẻ 171
Email: trungtamthuvien@huc.edu.vn; ngannb@huc.edu.vn
2.       Tổ nghiệp vụ (bổ sung, biên mục, xử lý nghiệp vụ). Điện thoại: 04 38511971 máy lẻ 158
3.       Tổ phục vụ bạn đọc. Điện thoại: 04 38511971 (máy lẻ 162; 169; 170; 121)


                          

                                           Tập thể cán bộ Trung tâm Thông tin thư viện 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Lượt truy cập: 1.510.313