Đang thực hiện

Top banner

Về việc cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng nội dung website http://www.huc.edu.vn, hệ thống truyền thông nội bộ và quản lý sinh viên

Đăng ngày: 12/06/2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
Số:     263 /TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  12   tháng  6  năm 2020
 
THÔNG BÁO 
 Về việc cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng nội dung website
http://www.huc.edu.vn, hệ thống truyền thông nội bộ và quản lý sinh viên
______________________
Nhằm hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa website http://www.huc.edu.vn và xây dựng hệ thống phần mềm truyền thông nội bộ và quản lý sinh viên. Trong thời gian qua, Nhà trường đã phối hợp với công ty Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ I&E Việt Nam triển khai các hạng mục thu thập dữ liệu theo kế hoạch. Nhà trường giao Phòng Công tác sinh viên làm đầu mối và đề nghị các đơn vị phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để cung cấp dữ liệu theo biểu mẫu. Thời gian cung cấp dữ liệu từ ngày 12/6/2020 đến ngày 19/6/2020.

Xin trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.CTSV.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đinh Công Tuấn

TẢI BIỂU MẪU: BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN
Lượt xem: 449
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.044.239