Đang thực hiện

Tra cứu thông tin cán bộ
Nhập họ tên
Đơn vị
Số điện thoại/Email
Thông tin cán bộ: Trương Đại Lượng
Họ tên Trương Đại Lượng
Ngày sinh 02/07/1976
Giới tính Nam
Quê quán Bắc Ninh
Nơi công tác Phòng Đào tạo
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Nơi ở hiện tại Hà Nội
Điện thoại 0979354416
Email luongtd@huc.edu.vn
Quá trình đào tạo
 • 2002: Cử nhân Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 • 2008: Thạc sĩ Thông tin – Thư viện, Đại học Victoria, New Zealand

 • 2015: Tiến sĩ Khoa học Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Các công trình nghiên cứu chính
 1. Mô hình phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu. 2016. Số 1. Tr.26-36.

 2. Trình độ kiến thức thông tin của sinh viên đại học ở Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu. 2014. Số 5. Tr. 8-16.

 3. Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2014. số 46(2).

 4. Đội ngũ cán bộ thư viện tham gia đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2013. số 44(6), Tr. 15-20.

 5. Đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo Phương hướng, chiến lược và sáng kiến cho một ngành thông tin – thư viện phát triển liên tục và bền vững. Trung tâm Học liệu Huế. 2013. Tr. 144-156.

 6. Kinh nghiệm phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở một số nước trên thế giới. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 2013.

 7. Tạp chí Thư viện Việt Nam với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Tạp chí Thư viện Việt Nam chặng đường 50 năm (1962-2012). Thư viện Quốc gia Việt Nam. 2012. Tr. 67-69.

 8. Tăng cường kỹ năng tổ chức dịch vụ thông tin cho sinh viên: Kinh nghiệm của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ ngành Thư viện – Thông tin đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Trường Đại học KHXH&NV TPHCM. 2012. Tr. 72 – 78.

 9. Xu hướng đào tạo cán bộ Thông tin Thư viên ở Việt Nam. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2011. số 31(5), Tr. 49-52.

 10. Nâng cao hiệu quả công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 2011. Số 6, tr.

 11. Đẩy mạnh hợp tác các liên hiệp thư viện đại học ở Việt Nam (Viết chung). Nghiên cứu Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 2011. số 5, tr. 119-122.

 12. Library consortium: challenges and opportunities for libraries in Vietnam. Proceedings of building a specialised economics library network. 2010. Center Institute for Economic Management (Vietnam)

 13. Đào tạo cán bộ thư viện: Thực trạng và giải pháp (Viết chung). Tạp chi Thư viện Việt Nam. 2010. 26(6), Tr. 28-32.

 14. Chính sách phát triển thư viện trường học ở Hàn Quốc. Sách Giáo dục và Thư viện trường học. 2010. Số 4(23), Tr. 19-20.

 15. Marketing trong hoạt động thông tin – thư viện. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2010. Số 21(1),

 16. Vai trò của thư viện trong việc phổ biến kiến thức thông tinTạp chí Thư viện Việt Nam. 2010. Số 20(4), Tr. 17-25.

 17. Web 2.0 và Thư viện (Viết chung). Tạp chí Thông tin và Tư liệu. 2009. Số 3, Tr. 16- 21.

 18. The Evaluation of New Zealand academic library OPACs: a checklist approach. The Electronic Library. 2009. No. 27(3), 376-394.

 19. Phát triển thư viện cộng đồng tại Indonesia (Viết chung). Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2009. Số 18(2), Tr. 52-55.

 20. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện trong bối cảnh hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 2009. Tr. 294-301.

 21. Chương trình lưu trữ di sản số ở New Zealand. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2009. Số 17(1), Tr. 84-85, 68.

 22. Sử dụng Blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2008. Số 16(4), tr. 16-19, 42.

 23. Xu hướng phát triển của OPAC thư viện. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2008. Số 15(3), Tr. 11-15.

 24. Thư viện Đại học Victoria – New Zealand và các mục tiêu phát triển. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2008. Số 15(3), Tr. 56-60.

 25. Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc (Viết chung). Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2008. Số 13(1), Tr. 32-36.

 26. Một số kỹ năng và yêu cầu trong trao đổi cá biệt với người dùng tin. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 2007. Số 11(3), Tr. 24-27.