Đang thực hiện

Top banner

Thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

Đăng ngày: 18/07/2019

A. DANH SÁCH MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU
TT Ngành / Chuyên ngành Mã ngành / chuyên ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển
Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 Ngôn ngữ Anh(1) 7220201 80 D01 D78 D96
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 110 C00 D01 D78
3 Luật 7380101 80 C00 D01 D96
4 Báo chí 7320101 70 C00 D01 D78
5 Gia đình học - Quản trị dịch vụ gia đình 7229045 30 C00 D01 D78
6 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 80 C00 D01 D96
7 Thông tin, Thư viện 7320201 50 C00 D01 D96
8 Quản lý thông tin 7320205 50 C00 D01 D96
9 Bảo tàng học 7320305 50 C00 D01 D78
10 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa 7229040A 40 C00 D01 D78
Văn hóa học - Văn hóa truyền thông 7229040B 70 C00 D01 D78
Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại 7229040C 40 C00 D01 D78
11 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 7220112A 30 C00 D01 D78
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B 35 C00 D01 D78
12 Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 7229042A 160 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B 40 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa 7229042C 50 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Biểu diễn nghệ thuật(2) 7229042D 25 N00    
Quản lý văn hóa - Tổ chức sự kiện văn hóa 7229042E 30 N00 C00 D01
13 Du lịch - Văn hóa du lịch 7810101A 180 C00 D01 D78
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL 7810101B 100 C00 D01 D78
Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế 7810101C 100 D01 D78 D96
 
Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
- D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
- D96:
Toán học, KHXH, Tiếng Anh;
- N00: Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
 
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Mã trường: VHH
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển Đại học vào hệ Đại học chính quy.
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng để xét tuyển Đại học vào hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
5. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
5.1. Phương thức 1:
 - Xét tuyển thẳng 20% từng ngành với các đối tượng sau:
+  Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục;
+ Xét tuyển thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện: môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
+ Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8,0 trở lên;
+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
 
5.2. Phương thức 2:
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.           
Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật, cụ thể: Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá): Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
 
5.3. Phương thức 3:
Xét tuyển học bạ 03 môn lớp 12 theo các tổ hợp xét tuyển với 20% chỉ tiêu cho từng chuyên ngành/ngành. Phương thức này chỉ áp dụng với các ngành cụ thể sau:
TT Ngành Chuyên ngành Mã ngành/chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
1 Gia đình học Quản trị dịch vụ gia đình 7229045 C00 D01 D78
2 Kinh doanh xuất bản phẩm   7320402 C00 D01 D96
3 Thông tin thư viện   7320201 C00 D01 D96
4 Bảo tàng học   7320305 C00 D01 D78
5 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS 7220112A C00 D01 D78
Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B C00 D01 D78
6 Quản lý văn hoá Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B C00 D01 D78
Quản lý di sản văn hoá 7229042C C00 D01 D78
Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
- Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
- Hạnh kiểm loại khá trở lên.
Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên
6. Tổ hợp xét tuyển và thang điểm xét tuyển
 - Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
- Đối với ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
- Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.
7. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 03 điểm đối với các ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với các ngành: Luật, Báo chí, Thông tin thư viện; Quản lý thông tin; Gia đình học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Kinh doanh xuất bản phẩm; Bảo tàng học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa.
Lưu ý: Riêng ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, giữa các tổ hợp không có mức chênh điểm.
8. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
- Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn
9. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
10. Tổ hợp và môn thi năng khiếu Ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa)
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
Tổ hợp N00 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu.
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.
 
C. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Xét tuyển các đợt
a. Phương thức xét tuyển 1 (tuyển thẳng)
- Thời gian: Theo quy định xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức: Thí sinh xem chi tiết ở mục D. TUYỂN THẲNG
b. Phương thức xét tuyển 2 (xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia)
- Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức :
+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 22/08/2019 – 29/08/2019
Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 12/09/2019 – 19/09/2019
c. Phương thức xét tuyển 3 (xét học bạ)
- Thời gian:
+ Đợt 1: 01/04 - 28/06/2019
+ Đợt 2: 15/07 - 20/07/2019
+ Đợt 3: 12/08 - 16/08/2019
- Hình thức: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT). Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường tại link https://goo.gl/p81haP)
+ Bản photo công chứng học bạ THPT
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2018 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 về Trường.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ
2. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).
NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 07/06/2019.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.
- Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 29/06 – 02/07/2019.
Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: (Xét tuyển)
Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.
 
Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu của Trường (Tải về tại đây)
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân ( có công chứng )
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
Tất cả giấy tờ, thí sinh đựng trong 01 túi đựng hồ sơ.
Hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội hoặc qua đường bưu điện kèm lệ phí hồ sơ tới địa chỉ :
 
Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội

Phương thức 2: (Tuyển thẳng)
- Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
 
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường (Tải về tại đây)
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân
- Bản photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2019)
- Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
Tất cả giấy tờ, thí sinh đựng trong 01 túi đựng hồ sơ.
Hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội hoặc qua đường bưu điện kèm lệ phí hồ sơ tới địa chỉ :
 
Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội
Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 07/06/2019.
.
3. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo kỳ thi tuyển sinh riêng.
 
D. TUYỂN THẲNG
1. Đối tượng tuyển thẳng:
- Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế Tuyển sinh năm 2019.
- Đối tượng 2: Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
- Đối tượng 3: Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8 trở lên.
- Đối tượng 4: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
- Đối tượng 5: Thí sinh đã tốt nghiệp các Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc chỉ được tuyển thẳng vào các chuyên ngành: Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa.
2. Danh mục ngành học được tuyển thẳng và chỉ tiêu
Thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành Nhà trường tuyển sinh năm 2019 trừ đối tượng 5. Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành là 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của Trường.
3. Nguyên tắc xét tuyển tuyển thẳng cho từng đối tượng
- Đối tượng 1: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế Tuyển sinh năm 2019
- Đối tượng 2, 3, và 4: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện, mỗi thí sinh đăng ký 01 nguyện vọng. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng đáp ứng điều kiện xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự sau: 1. Thí sinh có điểm thi IETLS hoặc tương đương (đối tượng 4); 2. Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Thành phố (giải nhất là ưu tiên cao nhất) (đối tượng 2); 3. Học sinh giỏi 3 năm THPT (đối tượng 3).
- Đối tượng 5: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thời hạn nộp hồ sơ
- Đối tượng 1: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2019.
Danh mục hồ sơ thí sinh xem tại Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh năm 2019.
- Đối tượng 2, 3, 4, 5: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi chuyển phát nhanh trước ngày 08/06/2019 về
Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Danh mục hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng
+Đối tượng 1 sử dụng mẫu phiếu Theo mẫu Quy định của Bộ GD và ĐT tại đây;
+Đối tượng 2,3,4,5 sử dụng mẫu phiếu theo mẫu của trường Đại học Văn hóa Hà Nội https://goo.gl/3Twc9u)
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân
- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 2)
- Bản photocopy công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc chứng chỉ tương đương) (Đối với đối tượng 4)
- Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp Văn hoá nghệ thuật thuộc ngành ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 5)
- Bản photocopy công chứng học bạ 03 năm học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
Tất cả giấy tờ, thí sinh đựng trong 01 túi đựng hồ sơ.
Hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội hoặc qua đường bưu điện kèm lệ phí hồ sơ tới địa chỉ :
 
Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội

E. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN
1. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 1: 30.000đ/hồ sơ
2. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 2
Lệ phí xét tuyển đợt 1
Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.
Lệ phí xét tuyển các đợt bổ sung
Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.
3. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 3: 30.000đ/hồ sơ
4. Lệ phí hồ sơ dự thi và thi tuyển các môn năng khiếu
- Ngành Quản lý văn hoá: 350.000 đ/hồ sơ (Bao gồm cả lệ phí thi, xử lý hồ sơ và xét tuyển)
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và lệ phí hồ sơ kèm theo trước ngày 08/06/2019 (Riêng đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thí sinh để lệ phívào trong phong bì và để chung cùng tất cả giấy tờ vào 01 túi đựng hồ sơ. Trong trường hợp Bưu điện không đồng ý, thí sinh gửi lệ phí qua dịch vụ của Bưu điện).
 
G. THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐỂ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Địa chỉ Website của Trường: www.huc.edu.vn
Địa chỉ Facebook Phòng ĐT, QLKH & HTQT: www.facebook.com/daotaohuc
Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:
STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Trương Đại Lượng Trưởng phòng ĐT,QLKH&HTQT 0979354416 luongtd@huc.edu.vn
2 Trần Quốc Hưng Chuyên viên phòng ĐT,QLKH&HTQT 0904293388 hungtq@huc.edu.vn
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa có sinh viên;
- Ban quản trị website: huc.edu.vn;
- Lưu VT, ĐT,TS, Hung.15.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 (Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương
Lượt xem: 22697
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 2.037.968