Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v Về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy Học kỳ II năm học 2016-2017

Đăng ngày: 23/05/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
 
 
Số: 433/QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
               Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy
Học kỳ II năm học 2016-2017
 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

 
       Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
       Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-ĐHVH ngày 11/06/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện xét hồ sơ miễn giảm học phí, cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. - Chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 với tổng số sinh viên hưởng trợ cấp xã hội: 209 SV (có danh sách kèm theo)
          - Tổng số tiền Trợ cấp xã hội: 171,240,000đ
      Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng
       Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV, Tài vụ, Ban chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
                                                 
 
 
 Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);
 - Lưu VT, Tài vụ, CTSV, Huyền (4).                                                                   

 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Đinh Công Tuấn
                                                      
Danh sach sv huong tro cap XH hoc ky II - 2016-2017
Lượt xem: 1971
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 975.968