Đang thực hiện

Top banner

Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức thi tuyển SĐH 2017

Đăng ngày: 22/03/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
_________________________
 
Số: 66/TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________

                             
Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp học bổ sung kiến thức
                                                   

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh có nhu cầu dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Văn hóa học và Quản lý văn hóa. Cụ thể:
- Chuyên ngành Văn hóa học: Bổ sung kiến thức cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần.
- Chuyên ngành Quản lý văn hóa: Bổ sung kiến thức cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần và các ngành khác.

1. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Đơn xin học bổ túc kiến thức (ghi đầy đủ số điện thoại và địa chỉ liên hệ).
- Bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học.

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham dự học bổ sung kiến thức: từ ngày 20/2/2017 đến hết ngày 31/3/2017.

3. Địa điểm học: tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các sơ sở đào tạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được phép đặt lớp.

4. Thời gian học: dự kiến từ ngày 03/4/2017.

5. Hồ sơ dự học gửi theo địa chỉ:
- Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học-Trường Đại học Văn hóa Hà Nội- 418 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại di động: 0904107369 (C.Nga)
- Điện thoại cố định: 04.38511971 máy lẻ 115.                
- Email: saudaihoc@huc.edu.vn

 
 Nơi nhận:
-  Như trên;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, P. QLĐTSĐH, Nga, 05.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  
 
 
 
  Nguyễn Thị Việt Hương
 
 Download

don xin hoc bo sung kien thuc - 29.3.2017

Tin: Phòng QLĐTSĐH
Lượt xem: 2126
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.529.577