Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v tổ chức thi lại, học lại Bài thu hoạch công dân sinh viên

Đăng ngày: 03/05/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
      V/v thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, học lại
Bài thu hoạch công dân sinh viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  02 tháng 5  năm 2017
 
       Kính gửi:    - Phòng Đào tạo
                        - Phòng Hành chính - Quản trị
                        - Ban chủ nhiệm các khoa
 
     
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Nhà trường về việc tổ chức học lại  thi lại cho những sinh viên chưa hoàn thành Bài thu hoạch trong Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên và không đủ điều kiện chuyên cần, Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị các khoa, các phòng ban chức năng phối hợp tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng học lại:
- SV không nộp bài (áp dụng theo văn bản số 559/ĐHVHHN-CTSV ngày 01/10/2013).
- SV các lớp chưa hoàn thành bài Thu hoạch trong Tuần sinh hoạt CDSV của năm học 2015 - 2016.
- SV các lớp chưa được học đầu năm 2016 - 2017: LTDL 7, LTQL 7, LTTV 7.

Lịch học:
- Thời gian: Thứ Bảy ngày 27/5/2017
(Buổi sáng: từ 7h30’ – 11h30’, buổi chiều từ 13h30’-17h00’)
- Địa điểm: Nhà Văn hóa

2. Đối tượng thi lại:
- SV đi học đủ điều kiện chuyên cần Tuần sinh hoạt CDSV nhưng viết bài thu hoạch không đạt, không nộp bài thu hoạch năm học 2016-2017.

Lịch thi:
- Thời gian: 8h00’ – 9h30’ Chủ Nhật ngày 28/5/2017
- Địa điểm: Tầng 1 – Giảng đường B
 
3. Thủ tục, quy trình:
- SV lên Phòng Công tác Sinh viên đăng ký thủ tục học lại / thi lại (theo mẫu).
- SV lên nộp lệ phí học lại / thi lại tại Phòng Tài vụ.
- SV nộp biên lai thu lệ phí về Phòng Công tác sinh viên.
- Phòng Công tác sinh viên lập danh sách và tổ chức học lại / thi lại.

Thời gian nộp lệ phí học lại / thi lại: từ ngày 02/5/2017 đến ngày 26/5/2017.
 (Danh sách SV học lại / thi lại được niêm yết tại văn phòng Khoa và Phòng CTSV)

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng Công tác Sinh viên.
Kính đề nghị BCN các khoa thông báo, phổ biến kế hoạch tới toàn thể SV.
Trân trọng.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Lưu VT, CTSV, Hà ( 15)
 
 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
                              
                              
                  Phạm Văn Tám                 
 


Downloal danh sách sinh viên học lại và thi lại tại đây:
danh sach sinh vien hoc lai - 2017
danh sach sinh vien thi lai - 2017

 
 
Lượt xem: 2485
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 918.353