Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2017-2018

Đăng ngày: 22/08/2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:          /TB-CTSV               Hà Nội, ngày       tháng 8  năm 2017

THÔNG BÁO
V/v thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ I, năm học 2017-2018
 
Căn cứ Thông tư số 53/1998/TTLT ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các trường đào tạo công lập; Thông tư số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II của Thông tư số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 08 năm 1998;
Thông tư số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ – TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấpxã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội (Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Thủ tục, hồ sơ (Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm)
3. Quy trình thực hiện
3.1. Ban Chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
3.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp xã hội tới ban cán sự sinh viên.
3.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
 
  Thời gian:
        - Từ 16/08/2017 – 10/10/2017: Nhận hồ sơ SV trợ cấp xã hội.
  Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên
        Lưu ý:
- Phòng chỉ tiếp nhận danh sách và hồ sơ trợ cấp xã hội trong thời gian nêu trên.
- Những hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ giải quyết cho học kì sau, đồng thời không được nhận trợ cấp của kì nộp hồ sơ muộn
- Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội sẽ được công bố trên website trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên.
- Sinh viên Dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 135 thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ chuyển sang đăng kí hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập.
- Đối với những sinh viên đã nộp hồ sơ trợ cấp không cần nộp lại hồ sơ, ngoại trừ đối tượng sau:
+ SV vượt khó học tập: Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo và bảng điểm
Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Ông Thị Mai Huyền (0967997589), Phòng Công tác Sinh viên
            
Nơi nhận:
  - Như kính gửi (để thực hiện);
  - Ban Giám hiệu (để b/c);
  - Lưu CTSV, Huyền(12)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
ĐÃ KÝ
 
Phạm Văn Tám
 
         
 Download

1. don xin xet tro cap xa hoi
2. huong dan thu tuc tro cap xa hoi

Tin: Phòng CTSV
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

 
Lượt xem: 7747
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.895.816