Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 18/01/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
    --------------------------------  
            Số:       /TB-CTSV      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- 
              Hà Nội, ngày        tháng 01  năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
HK II, năm học 2017 - 2018
-------------------------
 
Căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ theo TTLT số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Phòng Công tác sinh viên thông báo thực hiện công tác giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II, năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Đối tượng được miễn, giảm học phí

1. Đối tượng được miễn học phí
Sinh viên hệ chính quy không trong thời gian bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung, học chương trình thứ hai. Cụ thể:
a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
b. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
c. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
đ. Sinh viên hệ cử tuyển.
e. Sinh viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghi định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Đối tượng được giảm học phí: - Đối tượng giảm 70% học phí: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối tượng giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. Thủ tục, hồ sơ (Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm)

III. Quy trình thực hiện
3.1. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
3.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm học phí tới ban cán sự và sinh viên.
3.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

Thời gian:
   - Từ 15/01/2018 - 28/02/2018: nhận hồ sơ SV miễn, giảm học phí.
Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên

Lưu ý:
- Phòng chỉ tiếp nhận danh sách và hồ sơ miễn, giảm học phí trong thời gian nêu trên.
- Những hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ giải quyết cho học kì sau, đồng thời không được nhận kinh phí cấp bù của kì nộp hồ sơ muộn.
- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Ngoại trừ SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo vào mỗi đầu học kỳ theo quy định
- Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ được công bố trên website trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên.
 Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Ông Thị Mai Huyền (0967997589), Phòng CTSV.

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Download tại đây)

Phụ lục hướng dẫn miễn giảm học phí (Download tại đây)

 
  Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - Ban Giám hiệu (để b/c)
   - Lưu CTSV, huyền (14)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 Phạm Văn Tám
 
     
     
               
 
Lượt xem: 3617
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.967.569