Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2017- 2018

Đăng ngày: 22/08/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:        /TB-CTSV Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ I, năm học 2017- 2018
                                                                                 ----------------------------
 
Căn cứ theo nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện chế độ hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ I, năm học 2017- 2018 như sau:
1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ
- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người, bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ
- Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng với thời gian hưởng hỗ trợ là 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.
2. Nguyên tắc hưởng hỗ trợ
- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học đồng thời ở nhiều khoa trong cùng một cơ sở giáo dục hoặc học ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau thì chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trường hợp sinh viên bị ngừng học thì thời gian ngừng học không được hưởng hỗ trợ. Trường hợp sinh viên bị buộc thôi học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau khi thôi học.
- Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất. Cụ thể sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
3. Thủ tục, hồ sơ
- Sinh viên chỉ cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã) một lần khi bắt đầu vào học hoặc sinh viên có thể nộp bản sao photo công chứng giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình kèm theo đơn không cần xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã
5. Quy trình thực hiện
5.1. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
5.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc hỗ trợ chi phí học tập tới ban cán sự và sinh viên.
5.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
Thời gian: Từ 16/08/2017 – 13/10/2017: nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập.
Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên
Lưu ý: Phòng chỉ tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ học tập trong thời gian đã nêu, quá thời hạn sẽ không được nhận kinh phí hỗ trợ của hồ sơ nộp muộn.
- Những hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ giải quyết cho học kì sau, đồng thời không được nhận hỗ trợ của kì nộp hồ sơ muộn
- Danh sách sinh viên được hỗ trợ học tập sẽ được công bố trên website trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên
 Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Ông Thị Mai Huyền (0967997589), Phòng CTSV
 
           
 Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - Ban Giám hiệu (để b/c)
   - Lưu CTSV, Huyền (14)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Phạm Văn Tám
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Lượt xem: 7928
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Lượt truy cập: 1.895.843