Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v tạm thời di chuyển địa điểm Nhà để xe cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên, Học viên

Đăng ngày: 01/12/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
_______________
 
Số             /TB-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
Hà Nội, ngày        tháng        năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc tạm thời di chuyển địa điểm Nhà để xe
cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên, Học viên
----------------------------------- 
 
Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Trường;    
             - Sinh viên toàn trường
 
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng tầng Nhà để xe của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

Để đảm bảo an toàn tài sản và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cải tạo Nhà để xe, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên toàn trường về việc tạm thời di chuyển Nhà để xe cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên, Học viên trong thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Đối vi Cán b, Viên chức:
- Địa điểm tạm thời để xe: Sân Giáo dục thể chất
- Thời gian: từ 02/12/2017 đến 20/12/2017

2. Đối vi Sinh viên, Hc viên:
- Địa điểm tạm thời để xe: Sân Giáo dục thể chất
- Thời gian: từ 02/12/2017 đến 20/01/2018

Sau thời gian nêu trên, khi hoàn thành việc cải tạo, Nhà để xe sẽ tiếp tục thực hiện việc trông giữ xe phục vụ Cán bộ, Viên chức và Sinh viên, Học viên.
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và cố vấn học tập các khoa chuyên ngành thông tin nội dung thông báo này tới Cán bộ, Viên chức và Sinh viên, Học viên toàn trường.
Trân trọng!

 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGH (để báo cáo);
- BBT Website huc.edu.vn;
- Lưu: VT, HCQT, Minh(20).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đinh Công Tuấn
 
Lượt xem: 3131
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 1.967.611