Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện

Đăng ngày: 27/04/2017

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN
____________________
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
 
Hà Nội, ngày  15   tháng  4 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện
___________________

Kính gửi:   Các Thư viện và Trung tâm thông tin

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin thư viện, tư liệu, văn thư lưu trữ trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Thư viện Thông tin dự kiến sẽ tổ chức các lớp ngắn hạn như sau:

1. Lớp: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ THÔNG TIN - TƯ LIỆU -  THƯ VIỆN

+ Mục đích: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành chuyên ngành thông tin thư viện. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác thông tin thư viện như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại, biên soạn thư mục, tổ chức quản lý cơ quan thông tin thư viện…

+ Đối tượng: Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm hoặc sẽ làm công tác thông tin thư viện nhưng chưa được đào tạo những kiến thức căn bản về thông tin thư viện.

+ Thời lượng: 100 tiết

+ Kinh phí: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.

2. XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ

+ Mục đích: Trang bị cho học viên kiến thức lý thuyết căn bản về thư viện số, kỹ năng xây dựng và quản lý thư viện số. Lớp học tập trung vào việc thực hành xây dựng thư viện số: Cài đặt phần mềm quản lí tài liệu số, tạo lập cơ sở dữ liệu, đóng gói thông tin, biên mục tài liệu số, thiết lập chính sách cung cấp thông tin trong thư viện số... Sau khóa học, học viên có thể cài đặt, tạo lập thư viện số và xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên phần mềm thư viện số mã nguồn mở Dspace.

+ Đối tượng:
- Lớp dành cho các cán bộ đã, đang hoặc sẽ làm công tác thông tin thư viện,
những người có nhu cầu cập nhật kiến thức về tổ chức thư viện số. Những cán bộ thông tin thư viện mong muốn thiết lập hệ thống thư viện số tại cơ quan thông tin thư viện của mình.
- Đặc biệt lớp dành cho các cán bộ làm công tác quản lí thư viện và trung tâm thông tin có được có được các kiến thức cập nhật về tổ chức, quản lí thư viện số; Xu hướng phát triển của thư viện số trên thế giới và tại Việt Nam từ đó có thể xây dựng chiến lược phát triển phù hợp cho đơn vị mình.

+ Thời lượng: 100 tiết

+ Kinh phí: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.

Sau các khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngành Thông tin - Thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Thời gian khai giảng các lớp dự kiến vào 14/6/2017.

Đề nghị Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên, hoặc cần có thêm các thông tin chi tiết hơn, liên hệ bằng văn bản hoặc qua thư điện tử, điện thoại theo địa chỉ:
- Khoa Thư viện - Thông tin

  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành Hà Nội.

- Cô Chu Vân Khánh
  ĐT: 0912343558
  Email: khanhcv@huc.edu.vn   
 
                                                                            KHOA THƯ VIỆN THÔNG TIN
Nơi nhận:
- Như kính gửi ;
- Lưu: VT KTVTT,


Download: thong bao v/v dao tao ngan han nghiep vu thong tin - thu vien
 
Lượt xem: 799
Xem nhiều
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 777.856