Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v chi trả kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên trong hai năm 2014, 2015

Đăng ngày: 13/02/2017
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

--------------------------------------
 
   
Số:          /TB-CTSV
V/v chi trả kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên trong hai năm 2014, 2015
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------------------------------
 
   
  Hà Nội, ngày   tháng 2 năm 2017
   

 
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa chuyên ngành
 
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Trong những năm học vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xét duyệt hồ sơ và ra quyết định Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên trong 3 năm 2014, 2015, 2016 tương ứng với 6 kỳ. Hiện nay, Nhà trường đã nhận được kinh phí hỗ trợ học tập cho hai năm 2014, 2015 tương ứng với 4 kỳ như sau:
Học kỳ II, năm học 2013 - 2014: 153 sinh viên
Năm học 2014 - 2015: 218 sinh viên
Học kỳ I, năm học 2015 - 2016: 214 sinh viên
Nhà trường sẽ chuyển kinh phí vào tài khoản sinh viên thuộc diện Hỗ trợ chi phí học tập đã đăng kí. Những sinh viên đã đăng kí tài khoản cần kiểm tra tài khoản của mình, nếu tài khoản đã bị đóng hoặc sai sót cần liên hệ về Phòng Công tác sinh viên để chỉnh sửa thông tin liên quan (Chuyên viên Ông Thị Mai Huyền, số đt: 0967997589).
Lưu ý: Sinh viên xem danh sách Hỗ trợ chi phí học tập trên website nhà trường, fanpage Phòng Công tác sinh viên.
 
  KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
ĐÃ KÝ
 
 
 
 
 Phạm Văn Tám
 
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập

Tải file tại đây
Lượt xem: 3013
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 30
Lượt truy cập: 1.810.927