Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018

Đăng ngày: 09/01/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 ----------------------
Số: 1195 /QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy
Học kỳ I năm học 2017-2018
--------------------- 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

 
       Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

       Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-ĐHVH ngày 23/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện xét duyệt hồ sơ miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. - Chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 với tổng số sinh viên hưởng trợ cấp xã hội: 203 SV (có danh sách kèm theo)
                    - Tổng số tiền Trợ cấp xã hội: 164,280,000đ
                      Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng

       Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV, Tài vụ, Ban chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2017 - 2018
                                                 
 
 
 Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);
 - Lưu VT, Tài vụ, CTSV, Huyền (4).                                                                   
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Đinh Công Tuấn
                                                       
Lượt xem: 4660
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.967.607