Đang thực hiện

Top banner

Thông báo v/v áp dụng bộ tiêu chuẩn cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đăng ngày: 31/08/2018

Căn cứ vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu thông báo việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn cho đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong Nhà trường, cụ thể:
1. Với tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
- Sử dụng bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư  số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).
- Văn bản hướng dẫn (gửi email đến lãnh đạo các đơn vị):
+ Công văn số 766/QLCL - KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở Giáo dục đại học.
 + Công văn số 768/QLCL - KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
2. Với tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo
- Sử dụng bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư  số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).
- Văn bản hướng dẫn (gửi email đến lãnh đạo các đơn vị):
+ Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.
+ Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.
+ Công văn số 769/QLCL - KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.
3. Trách nhiệm thực hiện
- Hội đồng tự đánh giá Nhà trường, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách căn cứ vào các bộ tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn trên để tổ chức hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng Nhà trường.
- Các Phòng, Ban, Viện, Trung tâm căn cứ vào kết quả tự đánh giá năm 2017 của Trường, cập nhật các nội dung bộ tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục để điều chỉnh các hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.
- Các Khoa căn cứ vào bộ tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, tổ chức việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá chương trình của khoa và điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.
- Nội dung điều chỉnh hoạt động được cụ thể hoá bằng các chỉ số của mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019 của đơn vị.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai chủ đề và các nhiệm vụ trọng tâm của năm học./.
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo)
- Đơn vị thuộc trường;
- Ban Thư ký và nhóm CTCT
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD, Thịnh (20)
 
 
 
 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Việt Hương
Lượt xem: 464
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.677.007