Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Đăng ngày: 28/08/2019

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03 /TB-CTSV                 Hà Nội, ngày    tháng 8  năm 2019

THÔNG BÁO
V/v thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ I, năm học 2019 - 2020
 
Căn cứ Thông tư số 53/1998/TTLT ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các trường đào tạo công lập; Thông tư số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II của Thông tư số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 08 năm 1998;
Thông tư số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ – TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2019 - 2020 như sau:
  1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội:
- Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
- Sinh viên là người tàn tật có khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định và gặp khó khăn về kinh tế.
- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập có xác nhận Hộ nghèo của UBND cấp xã theo mẫu giấy chứng nhận ban hành và có kết quả học tập từ 7.0 trở lên.
2. Mức hưởng trợ cấp xã hội:
- Trợ cấp 140.000đ/1 tháng cho sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.
- Trợ cấp 100.000đ/1 tháng cho sinh viên thuộc các diện còn lại.
3. Hồ sơ gồm:
(Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm trên Cổng thông tin Sinh viên trên trang huc.edu.vn)
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu lấy trên Cổng thông tin Sinh viên tại website của trường: huc.edu.vn).
- Sinh viên nộp bản công chứng các giấy tờ thuộc diện được hưởng theo bản hướng dẫn làm hồ sơ Trợ cấp xã hội.
- Tất cả các giấy tờ trên bỏ vào bì đựng hồ sơ và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài ( Họ tên, Lớp, Số điện thoại liên lạc, Các loại giấy tờ có trong hồ sơ).
3. Quy trình thực hiện
3.1. Ban Chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
3.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp xã hội tới ban cán sự sinh viên.
3.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
4. Thời gian nhận hồ sơ TCXH:
          - Từ 03/9/2019 – 01/10/2019.
          - Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
5. Nơi nhận hồ sơ TCXH: tại Phòng Công tác Sinh viên
Lưu ý: Sinh viên Dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 135 thuộc diện     Hộ nghèo nếu có nguyện vọng chuyển sang đăng kí hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập sẽ không nhận trợ cấp  xã hội theo thông báo này.
- Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội sẽ được công bố trên website của trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên.
          Mọi chi tiết liên hệ với Chuyên viên Nguyễn Hồng Hạnh - Phòng Công tác Sinh viên, (điện thoại 0904252606).
            
Nơi nhận:
  - Các Khoa CN (để thực hiện);
  - Ban Giám hiệu (để b/c);
  - Lưu CTSV, H(14)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Phạm Văn Tám


Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
Lượt xem: 5609
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 1.967.549