Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Đăng ngày: 26/08/2019

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
      
            Số:       /TB-CTSV      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày   tháng 8  năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ I, năm học 2019 - 2020
 
Căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Căn cứ theo TTLT số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Để thực hiện chế độ miễn/giảm học phí cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ I năm học 2019-2020, yêu cầu các sinh viên đại học hệ chính quy trường Đại học văn hóa Hà Nội, đang trong thời gian đào tạo chính thức, thuộc một trong các đối tượng sau phải làm hồ sơ xin miễn/giảm học phí, cụ thể như sau:
I. Đối tượng được miễn, giảm học phí
1. Đối tượng được miễn học phí
Sinh viên hệ chính quy không trong thời gian bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung, học chương trình thứ hai. Cụ thể:
a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của văn phòng Quốc hội, cụ thể:
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);
- Con của người hoạt động cách mạng từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh;con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
b. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ.
c. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, hiện đang học văn bằng thứ nhất.
d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
đ. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
- Người dân tộc thiểu số rất ít người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.
- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.
2. Đối tượng được giảm học phí
 - Đối tượng giảm 70% học phí: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối tượng giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
II. Thủ tục, hồ sơ (Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm)
Để nhận chính sách miễn, giảm học phí, sinh viên phải làm hồ sơ đầy đủ theo đúng pháp lệnh ưu đãi của nhà nước gồm các loại giấy tờ sau:
  1. Đơn xin miễn, giảm học phí (2019-2020- Mẫu đơn xin MGHP);
  2. Bản sao giấy khai sinh;
  3. Tùy theo từng đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, sinh viên cần nộp thêm Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, cụ thể như sau:
  • Đối tượng thuộc mục 1a: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công và bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh hoặc quyết định hưởng ưu đãi của bố/mẹ.
  • Đỗi tượng thuộc mục 1b: Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận;
  • Đối tượng thuộc mục 1c: Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND cấp huyện hoặc giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ do UBND xã cấp
  • Đối tượng thuộc mục 1d: Giấy chứng nhận là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.
  • Đối tượng thuộc mục 1đ và mục 2: Sổ hộ khẩu và giấy xác nhận đang ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
  • Đối tượng thuộc mục 3: Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
III. Quy trình thực hiện
3.1. Đề nghị các khoa thông báo và đôn đốc nhắc nhở sinh viên của Khoa thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí nộp đúng thời hạn. Hồ sơ xin miễn, giảm học phí có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu đối với từng đối tượng./.
3.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm học phí tới ban cán sự và sinh viên.
3.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
Thời gian:
   - Từ 20/8/2019 – 20/09/2019: nhận hồ sơ SV miễn, giảm học phí.
  Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên
Lưu ý:
- Phòng chỉ tiếp nhận danh sách và hồ sơ miễn, giảm học phí trong thời gian nêu trên.
- Những hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ giải quyết cho học kì sau, đồng thời không được nhận kinh phí cấp bù của kì nộp hồ sơ muộn.
- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Ngoại trừ SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo vào mỗi đầu học kỳ theo quy định.
- Sinh viên được xét miễn, giảm học phí sẽ không nộp học phí các học phần được miễn, giảm (học phần chính thức)mà chỉ nộp học phí học phần học lại.
- Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với SV thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.
- Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các học phần chính, không áp dụng cho các học phần trả nợ cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ phụ (nếu có).
- Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ được công bố trên website Trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên.
       Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Đỗ Thị Dung (0974481984), Phòng CTSV.
 
Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - Ban Giám hiệu (để b/c)
   - Lưu CTSV, Dung (14)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
   Phạm Văn Tám
 

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí
Lượt xem: 5478
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.967.620