Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Về việc miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ I (2018-2019)

Đăng ngày: 29/10/2018

 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Số:        /QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày        tháng 10  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên
hệ chính quy Học kỳ I (2018-2019)
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
            Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
            Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-ĐHVH ngày 11/06/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện xét hồ sơ miễn giảm học phí, cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
                   Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1.  Miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ I, năm học 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo)
            Điều 2. - Tổng số sinh viên được miễn, giảm học phí: 428 sinh viên
- Số SV được miễn 100% học phí là 259 sinh viên thuộc các đối tượng: Dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo; Dân tộc thiểu số rất ít người; Mồ côi; Con thương bệnh binh, con của người có công với cách mạng
- Số SV được giảm 50% học phí là 13 sinh viên thuộc các đối tượng: Con có bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
- Số SV được giảm 70% học phí là 156 sinh viên thuộc đối tượng: Dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV; Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; Hành chính, Tổng hợp; Ban Chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Ban giám hiệu (để báo cáo);
  - Lưu VT, HCTH, CTSV, Hà  (4)                                                                
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Đinh Công Tuấn


 
 
Lượt xem: 1512
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.035.954