Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2019- 2020

Đăng ngày: 28/08/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /TB-CTSV          Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ I, năm học 2019- 2020

Căn cứ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ I, năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ:
Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy trong các cơ sở giáo dục đại học.
2. Mức hưởng: 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm.
3. Đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ
Sinh viên hệ cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
4. Thủ tục, hồ sơ
- Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu lấy tại Cổng thông tin sinh viên trên website của trường: huc.edu.vn)
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
- Giấy chứng nhận Hộ nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (bản sao công chứng)
- Giấy thông báo trúng tuyển đại học, cao đẳng (bản photo)
5. Quy định về việc dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
- Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học sẽ không được nhận kinh phí hỗ trợ kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trong trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ thì cơ sở giáo dục phải dừng thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ vào kỳ học tiếp theo.
- Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ thì cơ sở đào tạo thực hiện khấu trừ số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.
5. Quy trình thực hiện
5.1. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
5.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc hỗ trợ chi phí học tập tới ban cán sự và sinh viên.
5.3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
Thời gian: nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập từ  03/9/2019 đến 01/10/2019;
Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết.
Địa điểm: tại Phòng Công tác Sinh viên;
Lưu ý:
- Trong năm học, nếu gia đình SV thuộc diện thoát nghèo thì SV có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ thoát nghèo để dừng việc hỗ trợ chi phí học tập cho học kỳ tiếp theo.
- Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập sẽ được công bố trên website trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên
 Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Nguyễn Hồng Hạnh - phòng Công tác sinh viên (điện thoại 0904252606)    
 
           
 Nơi nhận:
   - Các Khoa CN (để thực hiện);
   - Ban Giám hiệu (để b/c)
   - Lưu CTSV, H (14)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Phạm Văn Tám
                                                                                                                                                                                                                                     Mẫu đơn xin hỗ trợ chi phí học tập
Lượt xem: 2113
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.967.578