Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện

Đăng ngày: 26/11/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
____________________
 
Số: ……../TB-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________ 
Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
Về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện
___________________
 
Kính gửi  ……………………………………………………………………….
                ……………………………………………………………………….
Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin thư viện, tư liệu, văn thư lưu trữ trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến tổ chức LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ THÔNG TIN - TƯ LIỆU -  THƯ VIỆN
+ Mục đích: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành chuyên ngành thông tin thư viện. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác thông tin thư viện như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại, biên soạn thư mục, tổ chức quản lý cơ quan thông tin thư viện…
+ Đối tượng: Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm hoặc sẽ làm công tác thông tin thư viện nhưng chưa được đào tạo những kiến thức căn bản về thông tin thư viện.
+ Thời lượng: 100 tiết (có chương trình kèm theo)
+ Kinh phí: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.
Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngành Thông tin - Thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Thời gian học các lớp dự kiến từ 13/12/201822/12/2018
Đề nghị Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên đăng ký trước ngày 10/12/2018 bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ:
- Văn phòng Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Địa chỉ: 418 đường La Thành Hà Nội. ĐT: 0243511971 bấm máy lẻ 119 hoặc 114.
- Cô Đinh Thúy Quỳnh. ĐT: 0984009386. Email: dinhquynhdhvh@gmail.com   
 
Ghi chú: Học viên ăn ở tự túc,
nếu ở KTX của trường phải đăng ký trước.
 
                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi ;
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTVTT, Quỳnh 150(b)                 
Tin: Khoa Thông tin - Thư viện          
Lượt xem: 8477
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.967.561