Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016 -2017 và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi

Đăng ngày: 10/04/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
 
  Số:         /TB-ĐHVHHN                                     Hà Nội, ngày      tháng 4  năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016 -2017
Và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi
                                                       
        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ năm học 2016- 2017 và một số yêu cầu đối với công tác tổ chức thi như sau:

I. Về công bố kế hoạch thi

     1. Về lịch thi:

- Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 27/4 – 21/5/2017 (có lịch thi chung kèm theo)
- Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên: 17h ngày 13/04/2017.
- Thời gian tiếp nhận phản hồi của sinh viên (về việc thiếu lịch thi, trùng ca thi...): Từ ngày 14/4 đến hết ngày 21/4/2017
- Lịch làm việc mỗi buổi thi:


 
Buổi thi Thi Vấn đáp, Thực hành Thi tự luận, trắc nghiệm
Sáng Bắt đầu từ 7h00 Bắt đầu từ 7h30
Chiều Bắt đầu từ 13h00 Bắt đầu từ 13h30
 
2. Thời gian chấm thi tập trung:  Từ  08/5 -26/5/2017

II.  Một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi:

1. Về theo dõi và cập nhật lịch thi

- Cần chủ động theo dõi thông tin cụ thể về ca thi, thời gian thi qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinh viên.
- Trong các buổi thi sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

2. Về việc kiểm soát thẻ sinh viêntrong quá trình tổ chức thi

- Từ học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường sẽ không giải quyết cho các sinh viên không có thẻ sinh viên dự thi. Sinh viên mất thẻ hoặc chưa kịp làm lại thì phải có giấy xác nhận là sinh viên có dán ảnh do phòng Công tác sinh viên cấp.
- Sinh viên cần mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu, kiểm tra khi có yêu cầu (nhưng không dùng để thay thế thẻ sinh viên).
- Thanh tra đào tạo và giám sát thi sẽ kiểm tra đột xuất việc kiểm soát thẻ sinh viên của cán bộ coi thi, hỏi thi.

3. Về công tác trật tự tại khu vực thi

- Sinh viên không mang và sử dụng tài liệu phục vụ cho việc ôn thi có kích thước nhỏ hơn khổ A5 trong khu vực thi.
- Sinh viên trong thời gian chờ được dự thi phải tập trung ở các phòng chờ do Nhà trường  bố trí, không đứng ở khu vực hành lang sát cửa sổ phòng thi và trước cửa phòng thi.
- Cán bộ, giảng viên coi thi hỏi thi và sinh viên được cán bộ, giảng viên hỗ trợ có trách nhiệm đảm bảo trật tự khu vực phòng thi.

 4. Về trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi

- Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Thanh tra đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí giám sát, đánh giá việc thực hiện quy chế và nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi.
 - Cán bộ coi thi, chấm thi có trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của quy chế và các quy trình nghiệp vụ coi thi, chấm thi.
 - Trong quá trình tham gia tổ chức thi cán bộ, thực hiện việc quét vân tay để xác nhận về việc chấp hành thời gian./.


 
Nơi nhận:
- Các khoa, Phòng;
- Ban Giám hiệu ( để báo cáo);
- Lưu VT, KT&ĐBCLGD; Hiền (12)
ihieenf
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Việt Hương


Download lịch thi tại đây: lich thi - 10/4/2017


TB: Phòng KT&ĐBCLGD
Lượt xem: 918
Xem nhiều
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 777.805