Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi giữa kỳ học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 14/03/2018


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
----------------

Số:      /TB - ĐHVHHN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về kế hoạch tổ chức thi giữa kỳ học kỳ II, năm học 2017 - 2018
     -------------------------------       

 
        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học, Nhà trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch tổ chức thi thi giữa kỳ học kỳ II, năm học 2017 - 2018.
1. Về lịch tổ chức thi:
- Thời gian thi : 24,25,31/03/2018; 01,07,08/04/2018
- Lịch thi (có văn bản kèm theo).
- Thời gian làm việc trong các buổi thi:

 
Buổi thi Thi Vấn đáp, Thực hành Thi tự luận, trắc nghiệm
Sáng    Bắt đầu từ 7h00 Bắt đầu từ 7h30
Chiều Bắt đầu từ 13h00 Bắt đầu từ 13h30
 
2. Về cập nhật lịch thi và tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên:
- Trước 17h30 ngày 15/03/2018: Hoàn thành cập nhật thông tin lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên.
- Từ ngày 15/03 - 19/03/2018: Sinh viên kiểm tra lịch thi rà soát cụ thể về ca thi, thời gian thi trên tài khoản sinh viên và phản hồi thông tin về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv...).
Đề nghị các khoa thông báo và đôn đốc cán bộ, giảng viên, tham gia công tác tổ chức thi đúng theo kế hoạch./.

Tải Lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 - 2018 TẠI ĐÂY
 
Nơi nhận:
- Các khoa, Phòng;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu VT, KT&ĐBCLGD, Linh(15).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Việt Hương
 
 
 
Lượt xem: 1874
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 11
Lượt truy cập: 1.898.676