Đang thực hiện

Top banner

Thông báo triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2019-2020

Đăng ngày: 09/08/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
Số:  465/TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 
THÔNG BÁO

Về triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2019-2020

Kính gửi: - Các Khoa trực thuộc Trường
                           
Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020; thực hiện Quyết định số 1234/QĐ-ĐHVHHN ngày 08/12/2014 về việc Ban hành Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị triển khai và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2019-2020 theo một số nội dung sau:
* Về yêu cầu:
- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên để nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu.
- Phổ biến Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên và quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học.
- Khuyến khích và phân công giảng viên tham gia tư vấn đề tài và định hướng NCKH cho sinh viên. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định hướng nghiên cứu gắn với môn học, ngành học, đảm bảo tính ứng dụng cao.
* Về thời gian, nội dung triển khai:  
STT Thời gian Nội dung thực hiện
1 09/9/2019-20/9/2019 Hội đồng khoa học các Khoa duyệt, xét chọn từ 1-3 thuyết minh đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất và phân công giảng viên trong Khoa hướng dẫn.
2 27/9/2019 Giáo viên hướng dẫn các em sinh viên viết đề cương chi tiết đối với những thuyết minh đã được xét chọn, trình Hội đồng khoa học Khoa duyệt và gửi về Nhà trường (qua bộ phận QLKH & HTQT - Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế).
3 08/10/2019- 18/10/2019 Nhà trường duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu và xét cấp kinh phí thực hiện.
4 28/10/2019 Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết (đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng khoa học Trường) về Bộ phận QLKH&HTQT.
5 04/11/2019-05/11/2019 Nhà trường ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài đã được duyệt.
6 11/3/2020- 12/3/2020 Chủ nhiệm đề tài nộp công trình NCKHSV (05 bản) về Bộ phận QLKH&HTQT.
7 25/3/2020-17/4/2020 Nghiệm thu các công trình NCKHSV
8 20/4/2020-28/4/2020 Chủ nhiệm đề tài nộp 1 bản báo cáo khoa học theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu và chứng từ về bộ phận QLKH&HTQT.
9 07/9/2020- 25/9/2020 Nhà trường tổ chức Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.
 
Vậy kính đề nghị các đơn vị khẩn trương phổ biến Kế hoạch này và đôn đốc sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu.
Trân trọng./.

 


Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Lượt xem: 386
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.968.023