Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Quyết định Về việc miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II (2018-2019)

Đăng ngày: 20/03/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
Số:        /QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày        tháng 03  năm 2019
 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên
hệ chính quy Học kỳ II (2018-2019)
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
Căn cứ Quyết định số 3653/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-ĐHVH ngày 11/06/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện xét hồ sơ miễn giảm học phí, cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.  Miễn, giảm học phí diện chính sách xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo)

 Điều 2. - Tổng số sinh viên được miễn, giảm học phí: 377 sinh viên

- Số SV được miễn 100% học phí là 205 sinh viên thuộc các đối tượng: Dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo; Dân tộc thiểu số rất ít người; Mồ côi; Con thương bệnh binh, con của người có công với cách mạng

- Số SV được giảm 50% học phí là 14 sinh viên thuộc các đối tượng: Con có bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Số SV được giảm 70% học phí là 158 sinh viên thuộc đối tượng: Dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV; Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; Hành chính, Tổng hợp; Ban Chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận:
          - Như điều 3;
          - Hiệu trưởng (để báo cáo);
          - Lưu VT, CTSV, Hà (4)                                                                
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Đinh Công Tuấn
 

Danh sách miễn giảm 
Lượt xem: 1520
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1.887.101