Đang thực hiện

Top banner

Thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm” năm 2020

Đăng ngày: 18/06/2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Số:  75   / TB - ĐHVHHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                     
                 Hà Nội,  ngày  18  tháng  6  năm  2020
 
THÔNG BÁO
V/v: Mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm” năm 2020
_____________________
                                                                                                     
          Thực hiện yêu cầu của Luật xuất bản năm 2012 tại Điểm a, Điều 36 quy định về điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm, khoa Xuất bản, Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm” như sau:
1. Đối tượng của lớp học: Lãnh đạo và những cá nhân có nhu cầu thuộc các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.
2. Nội dung gồm các mảng kiến thức nghiệp vụ sau:
Mảng kiến thức pháp luật:
- Pháp luật về hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm
- Công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong phát hành xuất bản phẩm
- Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm
Mảng kiến thức nghiệp vụ:
- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát hành xuất bản phẩm
- Nghiên cứu nhu cầu xuất bản phẩm
- Lập kế hoạch marketing
- Tổ chức khai thác xuất bản phẩm
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Xây dựng kênh phân phối và mạng lưới tiêu thụ
- Quản trị doanh nghiệp
3. Kinh phí: 5.000.000 đ/người
4. Giảng viên: Lớp học do các giảng viên của khoa Xuất bản, Phát hành và các chuyên gia trong ngành trực tiếp giảng dạy.
5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên làm Báo cáo thu hoạch, nếu học viên đạt đủ các điều kiện và kết quả học tập, học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cấp.
6. Thời gian: Từ 22/6/2020 đến 11/7/2020 (học cả ngày liên tục)
7. Địa điểm học:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – 418 La Thành – Đống Đa – Hà Nội.
8. Thủ tục đăng ký: Đề nghị các học viên đăng kí trực tiếp với cô Trang (ĐT: 0975.835.128) hoặc cô Ngọc (ĐT: 0987.340.776) tại Văn phòng khoa Xuất bản, Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
 
 
Nơi nhận:
- Các NXB, Doanh nghiệp PHXBP;
- Lưu: VT, XBPH, ĐT, QLKH & HTQT, Tr.30
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
Phạm Thị Thu Hương
 
 
 
Lượt xem: 237
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.044.305