Đang thực hiện

Top banner

Thông báo lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 3) năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 03/01/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
  ---------------------------
Số:         /TB-ĐHVHHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------------       

Hà Nội, ngày    tháng 01 năm 2018
THÔNG BÁO
Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 3) năm học 2017 - 2018
 
Căn cứ vào số sinh viên đăng ký từ ngày 18/12 - 29/12/2017. Nhà trường thông báo lịch thi chuẩn Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm học 2017 - 2018 như sau:
 
TT Mã môn Ngày thi Số sv Tên học phần          Thời gian thi Ghi chú
Sáng Chiều Thi máy Thi nói
1 NN21R01A-1 06.01   19 Tiếng Anh chuẩn đầu ra A2 7h00- 9h15 9h15- 11h30 Phòng thi trắc nghiệm: Ag.402 Phòng thi nói: Ag.408& Ag.404
NN21R02A -1 31 Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
2 NN21R01A-2 19 Tiếng Anh chuẩn đầu ra A2 9h15- 11h30 7h00- 9h15
NN21R02A-2 31 Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
3 NN21R01A-3   06.01 49 Tiếng Anh chuẩn đầu ra A2 13h00- 15h15 15h15-17h30
4 NN21R01A-4 49 Tiếng Anh chuẩn đầu ra A2 15h15-17h30 13h00- 15h15
 
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Các khoa, P.ĐT, P.HCQT;
- Lưu: VT, Phòng KT&ĐBCLGD, Hiền (15)
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Việt Hương
 
 
 
 
 
Lượt xem: 1595
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.968.061