Đang thực hiện

Top banner

Thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018-2019

Đăng ngày: 24/08/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
_________________________
 
Số:            /KH-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày           tháng 8  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018-2019
 
                   Kính gửi:  
- Ban Giám hiệu
- Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
- Phòng Hành chính – Tổng hợp
- BCN các Khoa chuyên ngành
- BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp Trường
           
Thực hiện Công văn số: 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018-2019 như sau:                                                                                               
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.
2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
ơ
II. NỘI DUNG
1. Quán triệt các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
4. Quy định, quy chế của nhà trường trong năm học 2018 – 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2018-2019.
2. Phòng Công tác sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu và đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai, thực hiện.
3. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đến sinh viên toàn khoa, có trách nhiệm tham gia công tác tổ chức quản lý sinh viên, phân công giảng viên phụ trách quản lý sinh viên trong quá trình học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên.
4. Ban Cán sự các lớp có trách nhiệm phối hợp với BCN Khoa chủ quản, Phòng Công tác sinh viên trong việc quản lý lớp và điểm danh sỹ số sinh viên khi có yêu cầu.
5. Sinh viên có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các nội dung của tuần sinh hoạt, đi học đầy đủ, đúng giờ, viết bài thu hoạch và nộp bài đúng thời gian quy định. Để đảm bảo công tác duy trì nề nếp sinh hoạt, Ban tổ chức lớp học sẽ phát phiếu điểm danh bất chợt (đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ), số phiếu sẽ được tập hợp lại thông qua Ban cán sự lớp để tổng hợp, là cơ sở để đánh giá các danh hiệu thi đua, kết quả sẽ được báo cáo với lãnh đạo Nhà trường. Nếu SV không tham gia sinh hoạt hoặc không đủ điều kiện chuyên cần sẽ không được viết bài và phải học lại vào cuối đợt học tập.
 
IV. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K59
 
1. Thời gian: các buổi sáng từ ngày 27/8/2018 - 31/8/2018  
     Địa điểm: Nhà văn hóa
- SV lớp: QLTT8; TV50 - Khoa Thư Viện – Thông tin
- SV lớp: BC8; STVH - Khoa Viết văn – Báo chí
- SV lớp: AN7; BDDM5; ĐDSK7 – Khoa Nghệ thuật đại chúng
- SV lớp: BT38; QLDS5 – Khoa Di sản văn hóa
- SV lớp: DT24 – Khoa Dân tộc thiểu số
- SV lớp: GĐH4; QLNN6 – Gia đình & Công tác xã hội
- SV lớp: KD37 – Khoa Xuất bản – phát hành
- SV lớp: Luật 3
- SV lớp: NCVH10 – Khoa Văn hóa học
- SV lớp: NNA2 – Khoa Ngôn ngữ & VHQT
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 27/8/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác Đào tạo tín chỉ
2 28/8/2018 07h30’- 11h30’ - Công tác thư viện
- Giáo dục pháp luật; Tuyên truyền chủ quyền biển đảo
3 29/8/2018 07h30’- 11h30’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
4 30/8/2018 07h30’- 11h30’ - Giáo dục giới tính; Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, sức khỏe cộng đồng
- Phương pháp kỹ năng mềm
5 31/8/2018 07h30’- 11h30’ - Công tác Sinh viên
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
 
2. Thời gian: các buổi chiều từ ngày 27/8/2018 - 31/8/2018
    Địa điểm: Nhà văn hóa
- SV lớp: VHDL 26A; 26B; 26C – Khoa Văn hóa Du lịch
- SV lớp: VHTT 10A; 10B – Khoa Văn hóa học
- SV lớp: HDQT 7A; 7B – Khoa Ngôn ngữ VHQT
- SV lớp: QLVH 19A; 19B; 19C – Khoa Quản lý văn hóa – Nghệ thuật
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 27/8/2018 13h00’- 17h00’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác Đào tạo tín chỉ
2 28/8/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác thư viện
- Giáo dục pháp luật; Tuyên truyền chủ quyền biển đảo
3 29/8/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
4 30/8/2018 13h00’- 17h00’ - Giáo dục giới tính; Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, sức khỏe cộng đồng
- Phương pháp kỹ năng mềm
5 31/8/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác Sinh viên
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
 
3. Thời gian: từ ngày 28/8/2018 - 31/8/2018
     Địa điểm: Nhà D
 
- SV lớp: QTDV 2A; 2B; LHHD 26A; 26B – Khoa Văn hóa Du lịch
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 28/8/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác Đào tạo tín chỉ
2 29/8/2018 07h30’- 11h30’ - Công tác thư viện
- Giáo dục pháp luật; Tuyên truyền chủ quyền biển đảo
3 30/8/2018 07h30’- 11h30’ - Công tác Sinh viên
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
4 31/8/2018 07h30’- 11h30’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
5 31/8/2018 13h00’- 17h00’ - Giáo dục giới tính; Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, sức khỏe cộng đồng
- Phương pháp kỹ năng mềm
 
V. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K56, K57, K58 (Địa điểm: Nhà văn hóa)
 
1. Thời gian từ ngày 8/9/2018 - 9/9/2018 (Sinh viên Khoa Văn hóa học; Khoa Luật).
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 8/9/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 8/9/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 9/9/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 9/9/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
2. Thời gian từ ngày 15/9/2018 - 16/9/2018 (Sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật).
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 15/9/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 15/9/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 16/9/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 16/9/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
         
3. Thời gian từ ngày 22/9/2018 - 23/9/2018 (Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế; Khoa Nghệ thuật Đại chúng). 
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 22/9/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội  năm 2019
2 22/9/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 23/9/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 23/9/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
         
4. Thời gian từ ngày 29/9/2018 - 30/9/2018 (Sinh viên Khoa Viết văn – báo chí; Khoa Gia đình & Công tác xã hội; Khoa Dân tộc thiểu số). 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 29/9/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 29/9/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 30/9/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 30/9/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
5. Thời gian từ ngày 6/10/2018 - 7/10/2018 (Sinh viên Khoa Thư viện – thông tin; Khoa Xuất bản – Phát hành). 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 6/10/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 6/10/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 7/10/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 7/10/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
6. Thời gian từ ngày 13/10/2018 - 14/10/2018 (Sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch (K57, K58). 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 13/10/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 13/10/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 14/10/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 14/10/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
          7. Thời gian từ ngày 20/10/2018 – 21/10/2018 (Sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch (K56); Khoa Di sản Văn hóa).
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 20/10/2018 07h30’- 11h30’ - Khai mạc
- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2019
2 20/10/2018 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
- Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
3 21/10/2018 07h30’- 11h30’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 21/10/2018 13h00’- 17h00’ - Công tác SV;
- Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
VI. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  1. Đối tượng: toàn thể sinh viên chính quy các bậc Đại học, Liên thông, Cao đẳng.
  2. Thời gian: từ ngày 27/8/2018 – 21/10/2018.
  3. Địa điểm: Nhà văn hóa - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Lưu ý: - Sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2018-2019 khi lên lớp đề nghị mặc trang phục lịch sự, đúng quy định.
- Sinh viên K56, K57, K58 khi đi học mang theo thẻ Sinh viên.
Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Công tác Sinh viên (gặp đ/c Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989.651.056).
 
 
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTSV, Hà (17)
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đinh Công Tuấn
Lượt xem: 6011
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 17
Lượt truy cập: 1.806.128