Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017-2018

Đăng ngày: 15/08/2017


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
______________________
 
Số:          /KH-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

             Hà Nội, ngày        tháng 8  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017-2018
 
 
 Kính gửi:    - Phòng Công tác Sinh viên
                 - Phòng Đào tạo
                 - Phòng Tài vụ
                 - BCN các Khoa chuyên ngành
                 - BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp Trường
 
         Thực hiện Công văn số: 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017-2018 như sau:                                                                                     
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017 - 2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG
1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

2. Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ- BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Quy chế sinh viên nội trú-ngoại trú; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).
- Các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường quy định cụ thể; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017-2018.

4. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để HSSV ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng... HSSV không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, uống rượu bia say và vứt rác bừa bãi...

6. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

7. Tăng cường tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018.

8. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017-2018.

2. Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu và đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai, thực hiện.

3. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đến sinh viên toàn khoa, có trách nhiệm tham dự Lễ Khai mạc, tham gia công tác tổ chức quản lý sinh viên, gửi danh sách giảng viên theo dõi về nề nếp sinh hoạt học tập trong các buổi học của sinh viên về P.CTSV.

4. Ban Cán sự các lớp có trách nhiệm phối hợp với BCN Khoa chủ quản, Phòng Công tác sinh viên trong việc quản lý lớp và điểm danh sỹ số SV khi có yêu cầu.

5. SV có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các nội dung của tuần sinh hoạt, đi học đầy đủ, đúng giờ, viết bài thu hoạch và nộp bài đúng thời gian quy định. Để đảm bảo công tác duy trì nề nếp sinh hoạt, Ban tổ chức lớp học sẽ phát phiếu điểm danh bất chợt (đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ), số phiếu sẽ được tập hợp lại thông qua BCS lớp để tổng hợp, là cơ sở để đánh giá các danh hiệu thi đua, kết quả sẽ được báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Nếu SV không tham gia sinh hoạt hoặc không đủ số phiếu (nếu nghỉ quá 01 buổi học) sẽ không được viết bài, phải học lại vào cuối đợt học tập.
 
IV. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K58

1. Thời gian buổi sáng từ ngày 21/8/2017- 26/8/2017
- SV lớp: VHH9A, VHH9B - Khoa Văn hóa học.
- SV lớp: QTDVDL&LH1 - Khoa Văn hóa Du lịch.
- SV lớp: VHDT 23 - Khoa Văn hóa dân tộc.
- SV lớp: KDXB 36 - Khoa Xuất bản - Phát hành.
- SV lớp: HDVDLQT6, NNA1 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
- SV lớp:  ĐDSK 6, BDAN6, BĐM4 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 21/8/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác thư viện
2 22/8/2017 07h30’- 11h00’ - Công tác Đào tạo tín chỉ
- Tình hình Kinh tê, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
3 23/8/2017 07h30’- 11h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
4 24/8/2017 07h30’- 11h00’ - Phương pháp về kỹ năng mềm
5 25/8/2017 07h30’- 11h00’ - Công tác Sinh viên;
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
6 26/8/2017 07h30’- 11h00’ - Ban chủ nhiệm các khoa gặp mặt SV
 
2. Thời gian buổi chiều từ ngày 21/8/2017 - 26/8/2017
- SV lớp: QLVH 18A, 18B - Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật.
- SV lớp: BC7 - Khoa Viết văn báo chí.
- SV lớp: BT 37, QLDS4 - Khoa Di sản văn hóa.
- SV lớp QLNNVGĐ5, GĐ3 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.
- SV lớp: TTH7, TV 49 - Khoa Thông tin thư viện.
- SV lớp Luật2

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 21/8/2017 13h00’- 17h00’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác thư viện
2 22/8/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác Đào tạo tín chỉ
- Tình hình Kinh tê, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
3 23/8/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
4 24/8/2017 13h00’- 17h00’ - Phương pháp về kỹ năng mềm
5 25/8/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác Sinh viên;
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
6 26/8/2017 13h00’- 17h00’ - Ban chủ nhiệm các khoa gặp mặt SV
 
3. Thời gian từ ngày 28/8/2017 - 01/9/2017
- SV lớp VHDL25A, 25B, 25C - Khoa Văn hóa Du lịch.
- SV nhập học bổ sung.

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 28/8/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Giới thiệu về truyền thống trường ĐHVHHN
- Công tác thư viện
2 28/8/2017 13h00’- 17h00’ - Ban chủ nhiệm các khoa gặp mặt SV
3 29/8/2017 07h30’- 11h00’ - Công tác Đào tạo tín chỉ
- Tình hình Kinh tê, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
4 30/8/2017 07h30’- 11h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
5 31/8/2017 07h30’- 11h00’ - Phương pháp về kỹ năng mềm
6 01/9/2017 07h30’- 11h00’ - Công tác Sinh viên;
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên
 
V. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K55

1. Thời gian từ ngày 09/9/2017 - 10/9/2017
- SV lớp: VHH6A, VHH6B - Khoa Văn hóa học.
- SV lớp: VHDL 22A, 22B, 22C - Khoa Văn hóa du lịch.
- SV lớp: VHDT 20A, VHDT 20B - Khoa Văn hóa dân tộc.
- SV lớp: KDXB 33A, KDXB 33B - Khoa Xuất bản phát hành.
- SV lớp: HDVDLQT3 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
- SV lớp:  ĐDSK3, BĐM1, BDAN3 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 09/9/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 09/9/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 10/9/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 10/9/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
2. Thời gian từ ngày 16/9/2017 - 17/9/2017
- SV lớp: QLVH 15A, 15B, 15C - Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật.
- SV lớp QLNN2 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.
- SV lớp: Viết báo 4 - Khoa Viết văn báo chí.
- SV lớp: BT 34, QLDS 1 - Khoa Di sản văn hóa.
- SV lớp: Thông tin học 4, TV 46 - Khoa Thông tin thư viện.

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 16/9/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 16/9/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 17/9/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 17/9/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
VI. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K56

1. Thời gian từ ngày 23/9/2017 - 24/9/2017 
- SV lớp: VHH7A, VHH7B - Khoa Văn hóa học.
- SV lớp: VHDL 23A, 23B, 23C; CĐDL 9; LTDL 6 - Khoa Văn hóa du lịch.
- SV lớp: VHDT 21A, VHDT 21B - Khoa Văn hóa dân tộc.
- SV lớp: KDXB 34A, KDXB 34B - Khoa Xuất bản phát hành.
- SV lớp: HDVDLQT4 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
- SV lớp:  ĐDSK4, BĐM2, BDAN4 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 23/9/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 23/9/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 24/9/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 24/9/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
  
2. Thời gian từ ngày 30/9/2017 - 01/10/2017 
- SV lớp: QLVH 16A, 16B, 16C; CĐQL 9; LTQL 6 - Khoa Quản lý Văn hóa.
- SV lớp QLNN3; GĐH 1 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.
- SV lớp: Viết báo 5 -  Khoa Viết văn báo chí.
- SV lớp: BT 35, QLDS2 - Khoa Di sản văn hóa.
- SV lớp: Thông tin học 5; TV 47; CĐTV9; LTTV 6 - Khoa Thông tin thư viện
 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 30/9/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 30/9/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 01/10/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 01/10/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
VII. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K57

1. Thời gian từ ngày 07/10/2017 - 08/10/2017 
- SV lớp: VHH8A, VHH8B - Khoa Văn hóa học.
- SV lớp: VHDL 24A, 24B, 24C; LTDL7 - Khoa Văn hóa du lịch.
- SV lớp: VHDT 22A, VHDT 22B - Khoa Văn hóa dân tộc.
- SV lớp: KDXB 35A, KDXB 35B - Khoa Xuất bản phát hành.
- SV lớp: HDVDLQT5 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
- SV lớp:  ĐDSK5, BĐM3, BDAN5 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 07/10/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 07/10/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 08/10/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 08/10/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
2. Thời gian từ ngày 14/10/2017 - 15/10/2017 
- SV lớp: QLVH 17A, 17B; LTQL 7 - Khoa Quản lý Văn hóa.
- SV lớp QLNN4; GĐH 2 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.
- SV lớp: BC1; VV15 -  Khoa Viết văn báo chí.
- SV lớp: BT 36, QLDS3 - Khoa Di sản văn hóa.
- SV lớp: Thông tin học 6; TV 48; LTTV 7 - Khoa Thông tin thư viện
- SV lớp Luật 1

 
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 14/10/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 14/10/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 15/10/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 15/10/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
 
VIII. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  1. Đối tượng: toàn thể sinh viên chính quy các bậc Đại học, Liên thông, Cao đẳng.
  2. Thời gian: từ ngày 21/8/2017 – 15/10/2017.
  3. Địa điểm: Nhà văn hóa - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Lưu ý: - Sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2017-2018 khi lên lớp đề nghị mặc trang phục lịch sự, đúng quy định.
- Sinh viên K55, 56, 57 khi đi học mang theo thẻ Sinh viên.
Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Công tác Sinh viên (gặp đ/c Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989.651.056).

 
 
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTSV, Hà(17)
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đinh Công Tuấn
 
Tin: Phòng CTSV
Lượt xem: 3064
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.044.257