Đang thực hiện

Top banner

Thông báo kế hoạch: Tổ chức tập huấn quy chế đào tạo và đăng ký môn học dành cho sinh viên k58

Đăng ngày: 01/11/2017


            Kính gửi:       - Ban Giám Hiệu
                                    - Các khoa chuyên ngành
                                    - Cố vấn học tập các khoa
                                    - Sinh viên năm thứ nhất (K58)
            Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo kế hoạch tập huấn Quy chế Đào tạo và hướng dẫn đăng ký môn học cho các lớp sinh viên năm thứ nhất (K58) hệ Đại học chính quy như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giúp sinh viên năm thứ nhất nắm rõ các quy định về đào tạo; nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo.
2. Giúp sinh viên làm quen với đăng ký tín chỉ trên Cổng thông tin sinh viên.

II. NỘI DUNG
1. Phổ biến Quy chế đào tạo, Kỹ năng lập kế hoạch học tập toàn khóa, và kế hoạch đăng ký môn học.
2. Tập huấn, hướng dẫn đăng ký môn học cho sinh viên.
3. Tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học trên hệ thống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo tổ chức tập huấn Quy chế đào tạo và kỹ năng lập kế hoạch học tập toàn khóa.
2. Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối tham mưu và đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai, thực hiện.
3. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của buổi tập huấn đến sinh viên toàn khoa, yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ.
4. Cố vấn học tập các khoa có trách nhiệm tham dự và tiếp thu thông tin để tư vấn cho sinh viên, điểm danh sinh viên của khoa và gửi lại danh sách cho Phòng Đào tạo cuối mỗi buổi tập huấn
5. Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phối hợp với Cố vấn học tập khoa, Phòng Đào tạo trong việc quản lý lớp và điểm danh sĩ số Sinh viên.
6. Sinh viên có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các nội dung của buổi tập huấn, đi đầy đủ, đúng giờ quy định.

IV. DỰ KIẾN THỜI GIAN TẬP HUẤN
1. Thời gian: 8h30 – 11h30 Thứ 7, ngày 04 tháng 11 năm 2017:
- Khoa Viết văn – Báo chí: Lớp BAOCHI7
- Khoa Di sản văn hóa: Lớp BT37, QLDS4
- Khoa Nghệ thuật đại chúng: Lớp BĐM4, BDAN6, ĐDSK6
- Khoa Gia đình và công tác xã hội: Lớp GĐH3, QLNN5
- Khoa Quản lý văn hóa – Nghệ thuật: Lớp QL18A, QL18B, QL18C
- Khoa Thư viện – Thông tin: Lớp TV49, TTH7
- Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế: Lớp HDQT6A, HDQT6B
- Khoa Xuất bản – Phát hành: Lớp KD36A, KD36B

2. Thời gian: 13h30 – 16h30 Thứ 7, ngày 04 tháng 11 năm 2017:
- Khoa Văn hóa du lịch: Lớp DL25A, DL25B, DL25C
- Khoa Văn hóa học: Lớp VHH9A, VHH9B
- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Lớp DT23
- Sinh viên lớp: LUAT2A, LUAT2B, NNA1A, NNA1B, QTDV1A, QTDV1B

V. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng: Toàn thể sinh viên năm thứ nhất (K58) hệ Đại học chính quy.
2. Thời gian: Thứ 7, ngày 04 tháng 11 năm 2017.
3. Địa điểm: Nhà Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Đào tạo.
Lượt xem: 6376
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 2.031.902