Đang thực hiện

Top banner

Thông báo điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018"

Đăng ngày: 25/08/2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày   25   tháng 8  năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh lịch học
“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018
 
Kính gửi:   - Phòng Đào tạo
                  - Phòng Tài vụ
                  - BCN các Khoa chuyên ngành
 
Thực hiện Kế hoạch 546/KH-ĐHVHHN ngày 14/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017 - 2018, phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức triển khai thực hiện thông báo điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 để đảm bảo kế hoạch học tập chung của toàn trường. Cụ thể như sau:
 
I. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K58
1. Thời gian từ ngày 09/9/2017 - 10/9/2017
- SV lớp VHDL25A, 25B, 25C - Khoa Văn hóa Du lịch.
- SV nhập học bổ sung.
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 09/9/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 09/9/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 10/9/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 10/9/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
         
Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học từ ngày 28/8 - 01/9/2017 sang ngày 09/9 - 10/9/2017
 
II. LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K55
1. Thời gian từ ngày 21/10/2017 - 22/10/2017
- SV lớp: VHH6A, VHH6B - Khoa Văn hóa học.
- SV lớp: VHDL 22A, 22B, 22C - Khoa Văn hóa du lịch.
- SV lớp: VHDT 20A, VHDT 20B - Khoa Văn hóa dân tộc.
- SV lớp: KDXB 33A, KDXB 33B - Khoa Xuất bản phát hành.
- SV lớp: HDVDLQT3 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế. 
- SV lớp:  ĐDSK3, BĐM1, BDAN3 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 21/10/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 21/10/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 22/10/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 22/10/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học từ ngày 09/9 - 10/9/2017 sang ngày 21/10 - 22/10/2017.
Lịch học của Sinh viên K55, K56, K57 vẫn giữ nguyên theo kế hoạch cũ không thay đổi.
Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Công tác Sinh viên (gặp đ/c Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989.651.056).
 
 
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTSV, Hà(17)
 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Phạm Văn Tám
 

Tin: Phòng CTSV
Lượt xem: 5483
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.857.302