Đang thực hiện

Top banner

Thông báo cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đăng ngày: 16/11/2018

 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA HÀ NỘI
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Số ..................../TB-CĐĐHVH Hà Nội, ngày ...... tháng... năm 2018
 
 
 
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CUỘC THI
Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
-----------
 
Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/ĐUĐHVHHN ngày 26/10/2018 của Đảng ủy trường ĐH Văn hóa Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với định hướng chủ đề “Xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018”,
Với nhiệm vụ là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi, Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội hướng dẫn chi tiết tổ chức vòng sơ khảo tại các đơn vị trực thuộc Trường như sau:

1. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC
 • Từ ngày 9/11/2018 đến ngày 13/11/2018:
Lãnh đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc Trường phổ biến, quán triệt Cuộc thi tới toàn thể đảng viên, cán bộ giảng viên và sinh viên trực tiếp quản lý (nếu có).
Các chi bộ, đơn vị lập danh sách đăng ký dự thi để theo dõi, đôn đốc.
 • Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 27/11/2018:
Làm bài dự thi
 • Ngày 27/11/2018:
Thu bài dự thi về đơn vị.
 • Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 30/11/2018:
Chi bộ phân công đảng viên đọc và đánh giá các bài dự thi. Trên cơ sở đó, Chi bộ tổ chức họp đánh giá và lựa chọn bài dự thi tham gia vòng sơ khảo cấp Trường.
 
 • Ngày 30/11/2018:
Đơn vị nộp tổng hợp số lượng bài dự thi và bài dự thi đã lựa chọn (bản cứng và bản mềm) về Ban Tổ chức:
 • Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 3/12/2018:
Ban Tổ chức chấm thi và công bố kết quả Vòng sơ khảo.
 • Từ ngày 3/12/2018 đến ngày 27/12/2018:
Các đơn vị có bài dự thi đạt giải ở Vòng sơ khảo tổ chức sân khấu hóa, dàn dựng bài thi tham gia Vòng chung khảo với sự hỗ trợ chuyên môn của Ban Tổ chức.
 • Ngày 27/12/2018:
Ban Tổ chức tổng duyệt Vòng chung khảo
 • Ngày 29/12/2018:
Vòng chung khảo và công bố kết quả cuộc thi.

2. YÊU CẦU VỀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Đối tượng tham gia cuộc thi là toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường. Các đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên của đơn vị tham gia, trong đó lưu ý trọng tâm vào cán bộ, giảng viên, sinh viên là đảng viên mới, đảng viên dự bị và các quần chúng thuộc diện bồi dưỡng kết nạp Đảng trong thời gian tới.
 • Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổng hợp số lượng, chất lượng bài thi của từng chi bộ, đơn vị thuộc Trường và trên cơ sở đó báo cáo Đảng ủy Nhà trường xem xét, đánh giá, tổng kết.
3. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
 • Bài dự thi phải bám sát vào chủ đề của cuộc thi là “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với định hướng chủ đề “Xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018”.
 • Bài dự thi có thể được xây dựng theo các chủ đề chi tiết sau:
  • Nêu, phân tích, bình luận về các Phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cần xây dựng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Khuyến khích dẫn dắt, minh họa bằng các câu chuyện, tài liệu, tác phẩm về Hồ Chí Minh).
  • Nêu, bình luận các tấm gương, hoạt động của Nhà trường trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Liên hệ và rút ra bài học thực tiễn cho công việc và đời sống hàng ngày của đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Trường.
 • Hình thức bài dự thi:
  • Bài dự thi được trình bày trên giấy in khổ A4, có thể bao gồm hình ảnh minh họa. Bản mềm có thể bao gồm video, âm thanh minh họa.
  • Dung lượng bài dự thi tương xứng với nội dung, tối thiểu đạt 5 trang A4, khuyến khích dung lượng đạt từ 8 – 12 trang A4.
 • Bài dự thi lựa chọn tham gia Vòng sơ khảo:
Những bài viết xuất sắc, đúng chủ đề cuộc thi, có liên hệ thực tiễn xác thực, ý nghĩa, đạt yêu cầu về dung lượng (8-12 trang A4). Trong đó ưu tiên lựa chọn những bài thi có khả năng sân khấu hóa tốt (có khả năng minh họa bằng các hình thức múa hát nghệ thuật, kịch, kể chuyện có minh họa, hùng biện, …)

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Các đơn vị hướng dẫn, cung cấp cho đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên tham khảo các tài liệu sau:
 • Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/1734.html 
 • Nghị quyết TW 4 (khóa XII)
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-04-NQ-TW-xay-dung-Dang-ngan-chan-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-2016-332531.aspx
 • Nghị quyết TW 6 (khóa XII)
http://tapchithongtindoingoai.vn/chinh-sach-phap-luat/toan-van-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-6-khoa-xii-12840
 • Tài liệu chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
http://pleiku.gialai.gov.vn/getattachment/e57b5e76-4466-4d25-925a-00ebc938e3bb/Nhung-noi-dung-co-ban-cua-tu-tuong,-%C4%91ao-%C4%91uc,-phong.aspx
 • Tài liệu chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
https://stc.bacgiang.gov.vn/chuyen-de-nam-2017-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo.html
 • Tài liệu chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
http://huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1292&Group=206&NID=3864&chuyen-de-nam-2-18--xay-dung-phong-cach-tac-phong-cong-tac-cua-nguoi-dung-dau-cua-can-bo-dang-vien-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
 • Các tài liệu, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, các tài liệu viết về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Kính đề nghị các chi bộ, các đơn vị trực thuộc Trường nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đảng ủy đã ban hành, bám sát nội dung và hoàn thành đúng tiến độ các công việc đã nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH (để b/cáo)
- Các Chi bộ, đơn vị trực thuộc Trường;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (để phối hợp);
- Lưu: VPCĐ.
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Trần Dũng Hải
QĐ thành lập BTC cuộc thi
Kế hoạch tổ chức cuộc thi
Lượt xem: 3541
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.028.463