Đang thực hiện

Top banner

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III

Đăng ngày: 08/09/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
   
 
Số:   624  /TB-ĐHVHHN
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội,  ngày 06  tháng 09 năm 2017
 
 
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III
___________________________
 
Kính gửi:....................................................................................
 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa; Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III.
Nhằm cung cấp, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III đồng thời vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành đã được đào tạo vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Di sản văn hóa để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiêu sinh lớp ngắn hạn: “Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III”
1. Đối tượng tuyển sinh
Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Di sản viên hạng III nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng IV và có thời gian công tác giữ chức danh di sản viên hạng IV tối thiểu đủ 01(một) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ trung cấp.
 
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
3. Thời gian và địa điểm học
Thời gian:  Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 29/10/2017.
 Địa điểm học: Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Nội dung học theo chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 4580/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016. Chương trình học có thời lượng 240 tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nội dung gồm các phần như sau:
Phần 1: Khối kiến thức chung về hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức Nhà nước và bộ máy tổ chức ngành Di sản văn hóa; quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Di sản văn hóa ( gồm 4 chuyên đề với thời lượng 56 tiết)
Phần 2: Khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chức danh Di sản viên hạng III (gồm 07 chuyên đề với thời lượng 128 tiết)
Phần 3: Khảo sát thực tế và viết bài thu hoạch
5. Chứng chỉ
Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của Khóa học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ
6. Kinh phí đào tạo
Kinh phí: 5.500.000 VNĐ/1 học viên (bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn đồng).
Mọi chi phí khác của học viên trong thời gian lưu trú học tập, cơ quan cử người đi học thanh toán theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
7. Thủ tục đăng ký và nhập học
- Liên hệ: Ths. Nguyễn Tri Phương - Khoa Di sản văn hóa,
 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tầng 3 nhà A phòng  A.319; A 320
Tel: 0942888069                     Email: triphuongdhvh@gmail.com
      Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xin trân trọng Thông báo và đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho các cán bộ thuộc đối tượng ưu tiên tham dự khóa học này.
 

 
  Nơi nhận:                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;                                                                          
- Lưu VT, KDSVH, Phương.30                                                                  (Đã ký)
 
                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      Nguyễn Thị Việt Hương
    
Lượt xem: 11042
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.968.094