Đang thực hiện

Top banner

TB: Thông báo thay đổi lịch học CDSV 2016-2017

Đăng ngày: 13/09/2016

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA HÀ NỘI

    PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_________________________

 

Số:            /TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Hà Nội, ngày           tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học

 “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2016-2017

 

 Kính gửi:       - Phòng Công tác Sinh viên

                     - Phòng Đào tạo

                     - Phòng Tài vụ

                     - BCN các Khoa chuyên ngành

    - BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp Trường

 

Thực hiện Công văn số: 589/KH-ĐHVHHN ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên toàn trường, Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất kế hoạch trong việc tổ chức triển khai thực hiện thông báo điều chỉnh lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016-2017". Cụ thể như sau:

I - LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K 57

1. Thời gian từ ngày 17/9/2016- 18/9/2016

- SV lớp: VHH8A, VHH8B - Khoa Văn hóa học.

- SV lớp: VHDL 24A, 24B, 24C - Khoa Văn hóa du lịch.

- SV lớp: VHDT 22A, VHDT 22B - Khoa Văn hóa dân tộc.

- SV lớp: KDXB 35A, KDXB 35B - Khoa Xuất bản - Phát hành.

- SV lớp: HDVDLQT5 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

- SV lớp: ĐDSK 5, BDAN 5, BĐM 3 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

17/9/2016

07h30’- 11h00’

- Giới thiệu về truyền thống ĐHVHHN

- Công tác thư viện

2

17/9/2016

13h00’- 17h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

3

18/9/2016

07h30’- 11h00’

- Kỹ năng thực hành xã hội (kỹ năng mềm)

4

18/9/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

 

2. Thời gian từ ngày 24/9/2016 - 25/9/2016

- SV lớp: QLVH 17A, 17B, 17C - Khoa Quản lý Văn hóa - nghệ thuật.

- SV lớp: Báo chí 1 - Khoa Viết văn báo chí.

- SV lớp: BT 36, QLDS 3 - Khoa Di sản văn hóa.

- SV lớp QLNN 4, GĐH 2 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.

- SV lớp: TTH 6, TV 48 - Khoa Thông tin thư viện.

- SV lớp Luật 1 - Khoa Luật

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

24/9/2016

07h30’- 11h00’

- Giới thiệu về truyền thống ĐHVHHN

- Công tác thư viện

2

24/9/2016

13h00’- 17h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

3

25/9/2016

07h30’- 11h00’

- Kỹ năng thực hành xã hội (kỹ năng mềm)

4

25/9/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

 

II - LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K 55

1. Thời gian từ ngày 01/10/2016- 02/10/2016

- SV lớp: QLVH 15A, 15B, 15C; CĐQL 8; LTQL 5 - Khoa Quản lý Văn hóa.

- SV lớp QLNN2 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.

- SV lớp: Viết báo 4 - Khoa Viết văn báo chí.

- SV lớp: BT 34, QLDS 1 - Khoa Di sản văn hóa.

- SV lớp: TTH 4, TV 46, CĐTV 8; LTTV 5 - Khoa Thông tin thư viện.

 

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

01/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

2

01/10/2016

13h00’- 17h00’

- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

3

02/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tư vấn, hướng nghiệp

4

02/10/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

            Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học ngày 17/9/2016-18/9/2016 sang ngày 01/10/2016-02/10/2016.

III - LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K 56

1. Thời gian từ ngày 8/10/2016- 9/10/2016

- SV lớp: VHH7A, VHH7B - Khoa Văn hóa học.

- SV lớp: VHDL 23A, 23B, 23C; CĐDL 9; LTDL 6 - Khoa Văn hóa du lịch.

- SV lớp: VHDT 21A, VHDT 21B - Khoa Văn hóa dân tộc.

- SV lớp: KDXB 34A, KDXB 34B - Khoa Xuất bản phát hành.

- SV lớp: HDVDLQT4 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

- SV lớp:  ĐDSK4, BĐM2, BDAN4 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

 

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

8/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

2

8/10/2016

13h00’- 17h00’

- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

3

9/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tư vấn, hướng nghiệp

4

9/10/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

            Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học ngày 24/9/2016-25/9/2016 sang ngày 8/10/2016-9/10/2016.

2. Thời gian từ ngày 15/10/2016- 16/10/2016 

- SV lớp: QLVH 16A, 16B, 16C; CĐQL 9; LTQL 6 - Khoa Quản lý Văn hóa.

- SV lớp QLNN3; GĐH 1 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.

- SV lớp: Viết báo 5 -  Khoa Viết văn báo chí.

- SV lớp: BT 35, QLDS2 - Khoa Di sản văn hóa.

- SV lớp: Thông tin học 5; TV 47; CĐTV9; LTTV 6 - Khoa Thông tin thư viện

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

15/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

2

15/10/2016

13h00’- 17h00’

- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

3

16/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tư vấn, hướng nghiệp

4

16/10/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học ngày 01/10/2016-02/10/2016 sang ngày 15/10/2016-16/10/2016.

 

IV - LỊCH HỌC CỦA SINH VIÊN K 54

1. Thời gian từ ngày 22/10/2016 - 23/10/2016 

- SV lớp: VHH 5A, VHH 5B - Khoa Văn hóa học.

- SV lớp: VHDL 21A, 21B - Khoa Văn hóa Du lịch.

- SV lớp: VHDT 19A, 19B - Khoa Văn hóa Dân tộc.

- SV lớp: KDXB 32A, 32B - Khoa Xuất bản phát hành.

- SV lớp: HDVDLQT 2 - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

- SV lớp ĐDSK 2, BDAN 2 - Khoa Nghệ thuật đại chúng.

 

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung các chuyên đề

1

22/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2016

2

22/10/2016

13h00’- 17h00’

- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

3

23/10/2016

07h30’- 11h00’

- Tư vấn, hướng nghiệp

4

23/10/2016

13h00’- 17h00’

- Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV

Lưu ý: Các lớp trên đổi lịch học ngày 20/8/2016-21/8/2016 sang ngày 22/10/2016-23/10/2016.

            Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Công tác Sinh viên (gặp đ/c Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989.651.056).

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTSV, Hà(17)

 

 

 

 

Lượt xem: 4651
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.031.926