Đang thực hiện

Top banner

Quyết định về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2018-2019

Đăng ngày: 13/11/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Số:      882       /QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Hà Nội, ngày  06    tháng 11    năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy
Học kỳ I năm học 2018-2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
 
       Căn cứ Quyết định số: 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nh iệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
       Căn cứ Quyết định số: 648/QĐ-ĐHVH ngày 23/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện xét duyệt hồ sơ miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
       Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho 85 sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội (có danh sách kèm theo).
       Tổng số tiền Trợ cấp xã hội: 69,000,000đ (Sáu mươi chín triệu đồng chẵn)
      Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV, Hành chính, Tổng hợp, Ban chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
                                                 
 
 Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);
 - Lưu VT, Hành chính, Tổng hợp, CTSV, Dung(14)                                                                
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Đinh Công TuấnDanh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội học kì I, năm học 2018 - 2019


Tin: Phòng Công tác sinh viên
 
Lượt xem: 18613
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.031.341