Đang thực hiện

Top banner

Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy Học kỳ I, năm học 2018-2019

Đăng ngày: 13/11/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 

Số:    883       /QĐ-ĐHVHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
          Hà Nội, ngày     06   tháng 11 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy
Học kỳ I, năm học 2018-2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. - Chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I, năm học 2018-2019 với tổng số sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập là: 154 sinh viên
(Có danh sách kèm theo)
             - Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập: 513,744,000đ
Bằng chữ: Năm trăm mười ba triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng CTSV, Hành chính -Tổng hợp, sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
                                                 
 
 Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - BGH (để báo cáo);
 - Lưu VT, HCTH, CTSV, Hạnh (4).                                                                   
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
 Đinh Công TuấnDanh sách sinh viên nhận kinh phí hỗ trợ học tập học kì I, năm học 2018 - 2019


Tin: Phòng Công tác sinh viên
Lượt xem: 5180
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.028.463