Đang thực hiện

Top banner

Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đăng ngày: 17/02/2020

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA
Của sinh viên, học viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
(Ban hành theo Quyết định số 954/QĐ-ĐHVHHN  ngày 13 tháng 12 năm 2019
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ

Quy tắc ứng xử này được áp dụng đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là “người học”) đang học tập tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đồng thời quy định trách nhiệm của các đơn vị, của cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà trường trong việc phối hợp thực hiện và xử lý vi phạm.

Ứng xử văn hóa của người học trong quy chế này được hiểu là: những biểu hiện thông qua hành vi, thái độ, lời nói của người học trong các mối quan hệ ứng xử đối với bản thân, bạn bè, gia đình, Nhà trường và các mối quan hệ khác phù hợp với văn hóa, đạo đức và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Mục đích

1.Quy định về chuẩn mực ứng xử văn hóa của người học, bao gồm những việc phải làm và không được làm sao cho phù hợp với phong tục tập quán, đạo đức xã hội và các quy định chung nhằm đảm bảo kỷ cương, dân chủ trong Nhà trường.

2. Xây dựng môi trường văn hóa học đường văn minh, hiện đại, hội nhập, góp phần hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của người học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong Nhà trường.

3. Bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên của Nhà trường.

4. Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử của người học trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường.

5. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và của Trường; đồng thời xem xét khen thưởng, kỷ luật và xử lý trách nhiệm khi người học vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập, rèn luyện và các mối quan hệ xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo.


Xem toàn văn tại đây
Lượt xem: 4053
Xem nhiều
Các tin trước
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.040.216