Đang thực hiện

Top banner

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp - Năm 2019

Đăng ngày: 08/10/2019

 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI    
Số:         /KH -  ĐHVHHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng    năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy

 
Căn cứ vào Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017;
Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT- GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và công văn số 3943/ BGDĐT- GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số điều chỉnh về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;
Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình việc làm của các sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp trong năm 2018 như sau:
1. Mục đích
          - Thu thập thông tin tình hình việc làm của sinh viên Đại học hệ chính quy tốt nghiệp trong năm 2018 để báo cáo Bộ GD&ĐT.
          - Thu thập, phân tích, đánh giá những thông tin liên quan đến thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, sự đáp ứng của hoạt động đào tạo đối với yêu cầu của xã hội, qua đó có những tiếp thu và điều chỉnh cho sát với thực tế.
          - Cung cấp số liệu minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
          - Biểu mẫu khảo sát phải có đầy đủ các thông tin đáp ứng được mục đích của việc thu thập ý kiến.
          - Số lượng mẫu khảo sát phải đảm bảo về độ lớn và cơ cấu theo quy định.
          - Nội dung khảo sát phải đáp ứng được các mục đích đề ra.
3. Đối tượng khảo sát
Các sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tốt nghiệp trong năm 2018.
4. Phương thức thực hiện
- Gửi mẫu phiếu khảo sát trực tuyến qua email.
- Trao đổi trực tiếp với người được khảo sát qua điện thoại.
5. Nội dung công việc và trách nhiệm thực hiện
Thời gian tiến hành:  Từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019.
TT Nội dung
 
Thời gian Trách nhiệm thực hiện Đơn vị phối hợp
1 Thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký khảo sát.
Xây dựng mẫu phiếu khảo sát
Từ 02/10/19 đến 04/10/19 Ban chỉ đạo, Ban thư ký
P.KT&ĐBCLGD
 
2 Họp triển khai kế hoạch khảo sát. Từ 07/10/19 đến 11/10/19 Ban chỉ đạo, Ban thư ký
P.KT&ĐBCLGD
 
3 Hoàn thiện mẫu phiếu và phần mềm khảo sát qua mạng. Từ 07/10/19 đến 15/10/19 Ban chỉ đạo
P.KT&ĐBCLGD
 
4 Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đối tượng khảo sát. (Danh sách SVTN, số Quyết định tốt nghiệp, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại...) Từ 07/10/19 đến 18/10/19 P.KT&ĐBCLGD Các khoa
 
P. Đào tạo
P.CTSV
5 Tiến hành lấy ý kiến khảo sát Từ 19/10/19 đến 04/11/19 Ban Thư ký
P.KT&ĐBCLGD
Các khoa
6 Rà roát tổng hợp số liệu, xác định đối tượng cần khảo sát bổ sung (nếu cần) Từ 05/11/19 đến 11/11/19 Ban chỉ đạo
Ban thư ký
P.KT&ĐBCLGD
Các khoa
7 Thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo.
Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.
Từ 12/11/19 đến 15/12/19 Ban chỉ đạo
P.KT&ĐBCLGD
Các khoa, Phòng
 
 
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD là đơn vị thường trực, theo dõi tiến độ, báo cáo Ban Giám hiệu trong suốt quá trình triển khai công việc./.  
               
Nơi nhận:                                                                            
- Các khoa, Phòng, Ban;      
- Lưu VT, KT&ĐBCLGD, Thịnh (17).

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
 
Phạm Thị Thu Hương
Lượt xem: 3901
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 2.035.978