Đang thực hiện

Top banner

Hội thảo khoa học "Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943"

Đăng ngày: 18/05/2018

(ĐH VHHN) - Sáng ngày 17/5/2018, tại hội trường nhà D, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943”. Đây là hoạt động khoa học hướng tới kỉ niệm 75 năm Đề cương văn hóa Việt Nam, nhằm ôn lại và nhìn nhận rõ hơn giá trị, ý nghĩa, tác dụng định hướng của bản Đề cương, qua đó nhận thức đúng hơn về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tinh thần của Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giảng viên và các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường.
 


Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía các khách mời có PGS. TS. Nguyễn Thị Hương - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, PGS. TS. Đặng Hữu Toàn - nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học, PGS. TS. Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng, khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), ông Phan Thanh Nam - Phó Tổng biên tập báo Văn hóa - Bộ VHTTDL.

Về phía trường Đại học Văn hóa Hà Nội có sự hiện diện của PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hà Thị Thu Hà - Phó Bí thư  Phụ trách Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường và đông đảo cán bộ - giảng viên, nghiên cứu viên.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch điều hành Hội thảo khẳng định: “Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời vào năm 1943, được soạn thảo bởi đồng chí Trường Chinh đến nay đã tròn 75 năm. Đây được coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân ta”. Khi mới ra đời, bản Đề cương đã tạo ra lực hút, lôi cuốn đông đảo nhân dân Việt Nam nói chung, giới trí thức và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nói riêng tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xóa bỏ sự nô dịch về văn hóa, sự áp bức về chính trị và sự bóc lột về kinh tế của chủ nghĩa thực dân và phát xít. “Đây là nền tảng cho sự phát triển, hoàn thiện lý luận về văn hóa của Đảng trong 75 năm qua, thể hiện tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (2014)” - PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh.

 


PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường
trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
.
 
Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943” đã nhận được hơn 40 bài tham luận cùng nhiều ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, trong đó có 28 bài được Hội đồng biên tập lựa chọn in trong Kỷ yếu Hội thảo. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, có sự tham khảo, kế thừa thành quả của các nghiên cứu đi trước. Nội dung các tham luận đã làm rõ được những vấn đề về bối cảnh lịch sử ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam 1943; những giá trị tạo nền tảng cho quá trình xây dựng và phát triển tư duy lý luận về văn hóa của Đảng; sự vận dụng Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam qua các thời kì lịch sử; từ những giá trị định hướng trường tồn, tác dụng dẫn dắt soi đường của Đề cương văn hóa Việt Nam, suy nghĩ về trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến của các thế hệ cán bộ văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới…
 


PGS.TS Đặng Hữu Toàn - Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHNV phát biểu tại Hội thảo 
 
Hội thảo cũng đã nhận được những ý kiến trao đổi sôi nổi từ những chuyên gia, các nhà nghiên cứu nhằm gợi mở một số cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, trong đó chú ý đến việc nhìn nhận theo tư duy của chủ nghĩa duy vật lịch sử để đánh giá đúng giá trị của bản Đề cương. Các ý kiến trao đổi cũng tập trung vào việc khẳng định giá trị lịch sử, giá trị khoa học và vai trò định hướng, đặt nền móng cho sự phát triển lý luận về văn hóa Việt Nam trong suốt 75 năm qua và sự vận dụng tư tưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam trong quá trình xây dựng nền văn hóa dân tộc.
 


NGƯT Nguyễn Hồng Mai phát biểu tại Hội thảo
 
Hội thảo lần này đặt ra vấn đề tuy không mới nhưng có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh nước ta đang hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tinh thần của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 với những luận điểm cơ bản về tính khoa học, dân tộc, đại chúng vẫn như một dòng chảy xuyên suốt, là nền tảng cơ bản trong việc xây dựng lý luận về phát triển văn hóa của Đảng ta.

Có thể khẳng định, Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 dù mới ở dạng sơ lược nhưng đã cho thấy tầm vóc vĩ đại, sự nhìn xa trông rộng của Đảng trong việc phác dựng những nét cơ bản của nền văn hóa cách mạng, đóng vai trò như bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa, là sự đột phá trong tư duy lý luận về văn hóa, tạo nên cái gốc, nền tảng, mang những giá trị bền vững, trở thành cơ sở cho những bước phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn hóa sau này.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 


ThS. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng QLKH&HTQT phát biểu khai mạc Hội thảoTS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện Văn hóa trình bày tham luận về vai trò của cán bộ văn hóa
trong bối cảnh hội nhập và toàn cấu hóa, tham chiếu từ  Đề cương văn hóa Việt NamTS. Vũ Thị Thu Lan 
- Phó trưởng khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản
tổng kết Hội thảoCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo 
 
Đoàn Thắng
Lượt xem: 2266
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.035.986