Đang thực hiện

Top banner

Giúp sinh viên tổng kết, ôn tập các kiến thức trong giáo trình “New English File – elementary”

Đăng ngày: 19/05/2017

(ĐHVHHN) - Có thể nói “New English File - elementary” là bộ giáo trình cực kì linh hoạt, được biên soạn khá bài bản và khoa học với giọng đọc là Anh - Anh. Với 9 bài học giao tiếp chính trong cuốn “Student’s book”, được trình bầy theo các chủ điểm khác nhau, mỗi bài lại được chia ra thành từng mục nhỏ gồm: Ngữ pháp, Từ vựng, Nghe, Nói, đọc, viết và phát âm… Đi kèm với mỗi bài học luôn có bài tập thực hành giúp sinh viên ghi nhớ lí thuyết một cách sâu sắc. Ngoài ra còn có một lượng lớn những tài liệu bổ trợ giúp đáp ứng việc củng cố những kiến thức đã học trên lớp chẳng hạn như:

 - “The writing and Revise & check pages”.
- Hơn 80 trang photo thêm trong cuốn “Teacher’s book
- Trang web “New English File – elementary” với cả MultiRom hỗ trợ sinh viên tự học thêm.
Mục tiêu của cuốn sách là giúp sinh viên giao tiếp được bằng tiếng Anh. Trong đó, ba yếu tố: Grammar (G), Vocabulary (V), Pronunciation (P) được đưa ra quan trọng như nhau giúp sinh viên có thể nói Tiếng Anh một cách tự tin.
Sau đây là phần tổng kết lại một cách trọng tâm giúp các bạn sinh viên ôn tập chuẩn bị cho kì thi hết học phần một cách hiệu quả nhất:

1. Phần ngữ pháp (Grammar):

Với mỗi vấn đề ngữ pháp được nêu trong mỗi bài học, sinh viên không được bỏ qua mục “Grammar Bank” trong cuốn “Student’s book. Ở mục này, sinh viên nhận được những phần tham khảo Ngữ pháp rất dễ hiểu với những qui tắc và ví dụ rõ ràng, dễ nhớ những cấu trúc mới để sau khi học xong phải nắm được những yếu tố ngữ pháp cần thiết như sau:

UNIT 1

+ Cách cấu tạo & sử dụng động từ to be” ở thì hiện tại đơn. (Phần 1A&B – Trang 122 – Student’s book)
Lưu ý các cách viết tắt của “to be” và đặc biệt đối với câu trả lời ngắn không dùng dạng viết tắt.

VD:   - Are you French?
        - Yes, I am (đúng)
        - Yes, I’m (sai)

+ Các đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. (Phần 1C – Trang 122. Student’s book)

Lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa tính từ sở hữu “its” (của nó) với “it’s” là dạng viết tắt của “It is” (nó là)

+Mạo từ không xác định “a/an” được sử dụng với danh từ số ít không xác định, và mạo từ “the” dùng với danh từ chỉ người , vật đã xác định (cả người nói và người nghe đã biết). 
 “a” đứng trước một từ bắt đầu bằng phụ âm, “an” đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm.

VD: It’s a book   ;        It’s an identity card

+ Cách biến đổi của danh từ số ít sang số nhiều. (Phần1D – Trang 122 – Student’s book)

Lưu ý không dùng “a/an” với danh từ số nhiều.

+Tính từ chỉ định : This/that + danh từ số ít; These/those + danh từ số nhiều
VD:   This car is German, that one is Ytalian
        These pens are red, those ones are blue.

UNIT 2

+ Cách cấu tạo và sử dụng động từ thì hiện tại đơn. ( Phần 2a&b Trang 124 – Student’s book)

Lưu ý trật từ từ trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn.
+Mạo từ “a/an” đi với danh từ chỉ nghề nghiệp số ít.
+ Sở hữu cách (Possessive’s) (Phần 2D – Trang 124 ,Student’s book)

Lưu ý: -Dùng “of” thay vì sở hữu cách khi kết hợp với danh từ chỉ vật.
VD: The end of the film ( đúng);      The film’s end (sai);
         - ’s còn là dạng viết tắt của “is” (He’s a student)

UNIT 3

+ Tính từ và vị trí của nó trong câu.

Lưu ý: - Tính từ thường đúng trước danh từ. (beautiful girl, tall man, ..)
         - Tính từ không biến đổi trước danh từ số nhiều. (beautiful girls, tall men..)

+ Cách hỏi và nói giờ .( Phần 3B – Trang 126 – Student’s book)

Lưu ý:- Có 2 cách để hỏi giờ : “What time is it?” Hoặc “What’s the time?”
         - Sử dụng “It’s + giờ, phút” để nói hay hỏi giờ. (It’s half past seven)
         - Dùng “at + giờ, phút” để nói thời điểm bạn làm gì. (I get up at quarter to six)

+ Sử dụng động từ thì hiện tại đơn với các trạng từ tần suất (adverb of frequency)
(Phần 3C – Trang 126 – Student’s book)

Lưu ý:- Dùng trạng từ tần suất để trả lời câu hỏi “How often...?”
        - Trạng từ tần suất thường đúng trước tất cả các động từ, nhưng lại đúng sau “be”.
        - Dùng cấu trúc khẳng định với “never” và “hardly”.
VD: He never drink wine. (đúng) ; He doesn’t never drink wine. (sai)

+ Các giới từ thời gian: “In/on/at (Phần 3D – Trang 126 – Student’s book)

Lưu ý: -in dùng với buổi trong ngày, tháng, mùa, năm, thế kỷ,...
         - on dùng với thứ trong tuần hoặc ngày trong tháng.
         - “at” dùng để nói giờ trong ngày, vào ban đêm (at night), vào cuối tuần (at the weekend), vào dịp lễ, hội ( at Chrismat, ...)

UNIT 4

+ Động từ “can”. (Phần 4A – Trang 128 – Student’s book)

Lưu ý: - Ở dạng nguyên không có “to”, không bị biến đổi theo ngôi.
          - Nói lên một khả năng. (I can dance but she can’t.)
          - Yêu cầu, đề nghị hay xin phép làm điều gì. (Can you help me?)

+Động từ “like, love,...” + Noun / V(ing) để nói lên sở thích thuộc về bản chất lâu dài.(Phần 4B – Trang 128 – Studen’s book)
VD: My son likes playing football.

+ Đại từ nhân xưng làm tân ngữ. (Đứng sau động hoặc giới từ và thay thế cho một danh từ.)
(Phần 4C – Trang 128 – Student’s book)
VD: She invites him to her house.

+ Đại từ sở hữu. ( Phần 4D – Trang 128 . Student’s book)

Lưu ý: - Dùng đại từ sở hữu để thay thế cho cả tính từ sở hữu và danh từ, trả lời câu hỏi “Whose?”
VD:           - Whose pen is it? Is it yours?
        - Yes, it’s mine
         - Không dùng “the” với đại từ sở hữu.
VD: - This is yours (đúng)
        - This is the yours (sai)

UNIT 5

+ Cấu tạo và sử dụng thì quá khứ đơn của động từ “to be” (Phần 5A – Trang 130, Student’s book)

+ Cấu tạo và sử dụng động từ thường và động từ bất qui tắc thì quá khứ đơn. (Phần 5B,C – Trang 130, Student’s book)

Lưu ý: - trật tự từ trong 2 dạng câu hỏi:
        *ASI (auxiliary, subject, infinitive): Did you meet him yesterday?
        *QUASI (question word, auxiliary, subject, infinitive): Where did you meet ?      
         - Học thuộc bảng biến đổi của động từ bất qui tắc thì quá khứ đơn.
         - Qúa khứ của “can” là “could”, dạng phủ định là “couldn’t” chứ không phải là “didn’t can”. Câu hỏi là “Could you ...?” chứ không phải là “Did you can ...?”

UNIT 6

+ Cấu trúc “There is ... / There are .../ There was .../ There were ...”
(Phần 6A,B – Trang 132, Student’s book)

Lưu ý: Phân biệt sự khác nhau giữa “There’s ... “ và “ It’s ...”
VD:   - There is a key on the table. (danh từ “key” chưa được xác định)
        - It is the key to the kitchen. (danh từ “key” đã được xác định)

+ Cấu tạo và cách sử dụng động từ thì hiện tại tiếp diễn. (Phần6C – Trang 132, Student’s book)

+ Phân biệt sự khác nhau giữa 2 thì: HTĐ & HTTD ( Phần 6D – Trang 132, Student’s book)

UNIT 7

+ Kết hợp của danh từ đếm được và không đếm được với “a/an/some/any ...”.
(Phần 7A,B – Trang 134, Student’s book)

+Cấu tạo và sử dụng động từ thì Tương lai gần. (Phần 7C,D – Trang 134, Student’s book)

Lưu ý: Sinh viên khi ôn tập thì này cần nắm rõ 2 ý nghĩa đặc trưng nhất là:
        - Nói lên một dự định (intention) sẽ làm nhưng đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
(khác với thì TL đơn)
        - Nói lên một dự đoán (prediction)

UNIT 8

+ Cách cấu tạo và sử dụng tính từ so sánh ở cấp hơn và nhất.
(Phần 8A – Trang 136. Student’s book)

+ Would like (’d like) + to V(infinitive):(PhẦN 8C – Trang 136, Student’s book)

Lưu ý: - Nói lên một ý muốn, sở thich nhất thời, tại thời điểm nói.
VD: The music is so funny, I’d like to dance.

         - Như một lời mời hay đề nghị trong cấu trúc câu hỏi:
VD: Would you like to dance?

+ Cấu tạo sử dụng trạng từ. ( Phần 8D – Trang 136, Student’s book)

Lưu ý: - Trong khi các tính từ trong tiếng Anh thường bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước các danh từ đó thì phần lớn các trạng từ trong tiếng Anh lại được dùng để diễn đạt cách thức của hành động và chúng thường đứng sau các động từ trong câu.
VD:           I’m a careful driver  (adjective); I drive carefully. (adverb)

        - Không phải tất cả các từ có đuôi “-ly” đều là trạng từ.
Chẳng hạn : “friendly” là một tính từ. (He’s a friendly person)

UNIT  9

+ Cấu tạo và sử dụng động từ thì Hiện tai hoàn thành. ( Phần 9A,B – Trang 138, Student’s book)

Lưu ý: - Sinh viên cần phân biệt sự khác nhau giữa “have/has gone” với “have/has been

VD: 1. He’s gone to Nha Trang .( Anh ta đã đi Nha Trang và đang ở đó).

        2. He’s been to Nha Trang. (Anh ấy đã từng đến Nha Trang và đã quay về.)

        - Sinh viên cần biết cách giải mã dạng rút gọn ’s của 3 trường hợp sau:
        1/  ’s = is  ( He’s a teacher = He is a teacher )
        2/  ’s = P (sở hữu cách: Her mother’s name isn’t Mary)

        3/  ’s = has (She’s worked in a bank)
        - Sinh viên cần phải nhận biết được điểm giống nhau của 2 thì QKĐ&HTHT là cùng diễn tả hành động, sự việc bắt đầu xảy ra trong quá khứ nhưng điểm khác nhau giữa chúng là thì QKĐ thường có thời gian xác định đi kèm, còn thì HTHT thì không.
VD:           Last week, we went to Halong bay. (QKĐ)
        We have been to Halong bay twice. (HTHT)

Song song với việc ôn tập phần lí thuyết ngữ pháp, sinh viên cần phải làm lại những bài tập thực hành cho mỗi vấn đề ngữ pháp đó trong cả cuốn “Student’s book Work’s book” thì việc ôn tập của các bạn mới đạt được hiệu quả cao.

2. Phần Từ vựng  (Vocabulary)

Để giúp sinh viên sử dụng từ mới trong những ngữ cảnh cụ thể và trong những tài liệu tham khảo dễ tiếp cận, mỗi bài học trong cuốn “New English File – Elementary đều tập trung chú trọng vào những từ có tần suất sử dụng cao với phạm vi phổ biến nhưng vẫn giữ được tính đặc trưng, đặc thù về ngữ nghĩa. Các bạn cũng không nên bỏ qua các mục trong “Vocabulary bank” bởi nó không những giúp các bạn thực hành từ vựng vừa học một cách nhanh nhất mà còn cho các bạn những cơ hội tự kiểm tra kiến thức, đặc biệt là vốn từ đã học một cách hiệu quả và hấp dẫn nhất.

Những nội dung từ vựng mà sinh viên cần nắm được sau mỗi bài học là:

UNIT 1:
+ Số đếm từ 1 đến 1000. (Cardinal numbers)
+ Các danh từ chỉ thứ trong tuần. (Days of week)
+ Tên các quốc gia (countries) và quốc tịch (nationality).
(Lưu ý: -Tên quốc gia dùng danh từ. VD:  Ytaly; Japan; Germany;...
           - Tên quốc tịch dùng tính từ. VD: Ytalian; Japanese; German
 + Những thông tin cá nhân về địa chỉ, số điện thoại. (address, phone number,..)
+ Những đồ vật phổ biến và ngôn ngữ dùng trong lớp học.

UNIT 2:
+ Những cụm động từ đơn giản và thông dụng.
+ Biến đổi danh từ sang số nhiều.(Plurals)
+ Các danh từ chỉ nghề nghiệp.(Jobs)
+ Các từ vựng liên quan đến tên gọi các thành viên trong gia đình.

UNIT 3:
+ Các tính từ.(Adjectives)
+ Trạng từ chỉ mức độ “quite, very
+ Các cụm từ chỉ thói quen sinh hoạt hàng ngày.
+ Trạng từ tần suất.(Adverbs of frequency)
+ Các giới từ thời gian và các cách diễn đạt ngày tháng. (IN,ON,AT)

UNIT 4:
+ Một số cụm động từ đơn giản và thông dụng.(Verb phrases)
+ Từ vựng chỉ các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi.(Free time activities)
+ Các tử, cụm từ về câu chuyện tình yêu.(Love stoty phrases)
+ Các từ liên quan đến âm nhạc. (Music)

UNIT 5:
+ Cấu tạo danh từ chỉ người làm nghề gì.
+ Các cách diễn đạt thời gian trong quá khứ.
+ Động từ “go/have/get
+ Bảng động từ quá khứ đơn bất qui tắc.(Past Simple Irregular verbs)

UNIT 6:
+ Từ vựng liên quan đến nhà cửa, đồ đạc.(Houses and furniture)
+ Giới từ chỉ địa điểm, nơi chốn. (Prepositions of place)
+ Cụm động từ.(Verb phrases)
+ Từ vựng liên quan đến các địa điểm trong thành phố.(Places in a city)

UNIT 7:
+ Danh từ đếm được và không đếm được.(Countable and Uncountable Nouns)
+ Danh từ chỉ đồ ăn thức uống.(Food and drinks)
+ Từ vựng liên quan đến các kì nghỉ.(Holidays)
+ Cụ động từ. (Verb phrases)

UNIT 8:
+ Tính từ chỉ tính cách con người. (Personality adjectives)
+ Từ vựng nói về thời tiết. (The weather)
+Từ vựng liên quan đến các cuộc phiêu lưu.(Adventures)
+ Những trạng từ phổ biến. (Common adverbs)

UNIT 9:
+ Qúa khứ phân từ. (Past participle)

3. Phát âm (Pronunciation)

Phần lớn các sinh viên học tiếng Anh ở cấp độ sơ đẳng rất muốn nói tiếng Anh một cách lưu loát, rõ ràng nhưng lại hay bị nản chí bởi cách phát âm trong tiếng Anh, đặc biệt bởi các mối quan hệ chính tả với âm thanh, bởi những chữ cái câm hay các âm yếu.

Để khắc phục điều này, khi ôn tập các bạn cần lưu ý đến các kiến thức căn bản về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.

Việc đầu tiên các bạn phải phân biệt được âm (sound) và chữ cái (letters) bởi không ít người học tiếng Anh rất lâu rồi mà vẫn bị nhầm lẫn, không phân biệt được.

Vậy ta chỉ cần nhớ: “chữ cái” là thành tố để tạo nên cách viết của từ, còn “âm” là yếu tố để tạo nên cách đọc của từ.
Ở bài 1, các bạn đã được giới thiệu bảng chữ cái Tiếng Anh gồm có 26 chữ cái, trong đó có 5 nguyên âm: a,e,o,i,u và 21 phụ âm: b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z. (y) còn được coi là bán nguyên âm)

Song song với việc phải học thuộc cả cách đọc và cách viết bảng chữ cái tiếng Anh các bạn phải dần dần nắm được 44 kí tự phiên âm quốc tế của tiếng anh, được chia làm 2 loại chính:

 * 20 Nguyên âm (vowels),trong đó gồm:

        + 12 nguyên âm đơn (single vowels):
/ i / ( i ngắn ); / i: / ( i dài ); / e / ( e ); / æ / (nửa a nửa e); / ɔ / ( o ngắn); / ɔ: / (o dài); / a: / (a dài); / ʊ / (u ngắn); / u: / ( u dài); / ə / (ơ ngắn); / ʌ / (â hoặc ă); / ə: / (ơ dài) .

        + 8 nguyên âm đôi (diphthongs): /iə/, /eə/, /ɔi/, /ʊə/, /ei/ , /ai/ , /əu/ , /au/.

* 24 phụ âm (consonants), trong đó gồm:

         + 8 âm vô thanh :/p/; /t/; /k/; /f/; /θ/; /s/; /ʃ/; /ʧ/
         + 8 âm hữu thanh: /b/; /d/; /g/; /v/; /ӡ/; /z/; /ʤ/; /ð/
         +và 8 âm phụ âm khác: /m/; /n/; /ng/; /h/; /l/; /r/; /w/; /j/

Tất cả được giới thiệu và lặp đi lặp lại trong mỗi bài học, thông qua hệ thống hình ảnh biểu thị âm thanh với những ví dụ rõ ràng, giúp dễ dàng nhận biết để phát âm từ vựng khi nói.

Ngoài ra các bạn cũng cần đặc biệt lưu ý cách 3 cách phát âm của đuôi “s/es” ở các danh từ số nhiều (Unit 1) và ở đuôi của động từ chia theo ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại đơn (Unit 2):

- Được phát âm là /s/ khi “s/es” đứng sau các phụ âm vô thanh:
VD: She smokes a lot. ( “es” đứng sau âm /k/ nên được đọc là /s/ )

- Được phát âm là: /z/ khi “s,es” đứng sau phụ âm hữu thanh hoặc sau nguyên âm.
VD:           He lives in a flat; She does exercises ; He has a new car.

- Được phát âm là: /iz/ khi “s,es” đứng sau các phụ âm xuýt: /; /s/; /z/; /ʧ/;...
VD:           He watches TV every day;  It finishes in a minute.

Ở bài 5, phần phát âm rất chú trọng vào 3 cách phát âm của đuôi “ED
- ‘ed’ được đọc là /t/ khi nó đúng sau các phụ âm vô thanh:
VD:  booked, danced, missed, stopped,...

- ‘ed’ được đọc là /id/ khi nó đứng sau chữ cái ‘t’ hoặc ‘d
VD: wanted, landed, waited,...

-‘ed’ được đọc là /d/ khi nó đúng sau các phụ âm hữu thanh hoặc các nguyên âm:
VD: arrived, changed, tried, died, ....

Cũng ở bài 5, các bạn cần ôn kĩ cách đọc các động từ bất qui tắc thì quá khứ đơn hay ở bài 9 là cách đọc của các quá khứ phân từ bất qui tắc.

Việc ôn lại những cách đánh trọng âm của từ, của câu trong mỗi bài học cũng rất cần thiết để giúp các bạn nói đúng tiếng Anh.
Ngoài việc tập trung ôn 3 yếu tố quan trọng trên, các bạn sinh viên cũng không thể xem nhẹ việc ôn luyện thực hành các kỹ năng nói (speaking), nghe (listening), đọc (reading), viết (writing) bởi mục tiêu cuối cùng cũng là để có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và đạt được điểm tốt trong kì thi.

Về kỹ năng nói, các bạn cần xem lại các hoạt động thực hành nói trong sách, bám sát theo từng chủ đề, chủ điểm, phát huy việc kết hợp sử dụng ngữ pháp, từ vựng và phát âm được học trong sách một cách tối đa.

Qua nhiều năm giảng dạy tiếng Anh, tôi nhận thấy đa số các bạn sinh viên thấy ngại ôn luyện kỹ năng nghe nhất. Rất nhiều bạn nói rằng thật khó để có thể thành thục trong việc nghe và hiểu tiếng Anh nói, bởi các bạn thường thấy tốc độ bài nghe quá nhanh và quá khó để có thể nghe hết. Do đó, việc xây dựng một kỹ năng nghe đoán ý ở những đoạn nói nhanh, để có thể hiểu ý chính mặc dù không nghe hết tất cả các từ là điều cần thiết khi các bạn ôn luyện nghe. Ngoài ra, việc nghe lại những bài khóa đọc hay những bài hát trong sách cũng là một điều dễ gây hứng thú cho các bạn khi ôn luyện nghe. Việc nắm vũng ngữ pháp, thuộc từ vựng và đặc biệt là nhớ đúng cách phát âm của từ cũng giúp cho các bạn dễ dàng hơn khi nghe người bản xứ nói tiếng Anh  đồng thời khả năng nghe tiếng Anh của các bạn tốt hơn rất nhiều.

Việc rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết cũng rất cần thiết trong khi ôn tập đấy các bạn ạ. Những bài đọc trong giáo trình với hình thức văn phong thực tế, đa dạng như (văn phong báo chí, tạp chí, bản tin trang web,...) không chỉ cung cấp cho các bạn một lượng từ vựng đáng kể mà còn giúp các bạn biết cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh nào.

Để ôn luyện kỹ năng viết tiếng Anh, trước hết các bạn cần nắm được những mẫu câu cơ bản, then chốt đồng thời sử dụng những từ, cụm từ có tần suất sử dụng cao trong những tình huống cụ thể. Với việc làm lại những bài tập thực hành trong sách, các bạn sẽ nhớ được những từ vựng hay mẫu câu chìa khóa cho mỗi tình huống. Chẳng hạn: “Checking into a hotel, ordering a meal in a restaurant,...”

Làm lại những bài kiểm tra trong phần ôn tập và kiểm tra sau mỗi bài học trong sách cũng giúp các bạn tự đo được sự tiến bộ của mình, phát hiện ra những lỗ hổng kiến thức bạn cần bổ xung, lấp đầy. Các bạn nên nhớ rằng, tuy đã hiểu những cấu trúc ngữ pháp hay từ vựng trong sách nhưng để nhớ và thực hành chúng trong những tình huống thực tế thì không còn cách nào khác là phải ôn luyện rất nhiều, để bỗng một ngày bạn bật ra những câu nói tiếng Anh như một phản xạ tự nhiên. Và khi đó bạn thành công. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Bài: Nguyễn Thanh Huyền - Giảng viên khoa NN&VHQT

 
Lượt xem: 4108
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.843.285