Kế hoạch đào tạo năm thứ III (2008 - 2009)


Gồm 15 lớp: TV 38 (A,B), BT 26 (A,B), PHS 25 (A,B), VHDL 14 (A,B,C), QLVH 7 (A,B,C), VHDT 12 (A,B, C).

Học kỳ I :        18 tuần       Học kỳ II :     24 tuần

Học chính trị :    1 tuần        Dự trữ :  1 tuần

Dự trữ  :     1 tuần               Nghỉ Tết :    2 tuần

Thực học :    13 tuần      Thực học :   11 tuần

Thi học kỳ :    3 tuần          Thi học kỳ :   3 tuần

Thực tập :     7 tuần

1 . Thi học kỳ I : 3 tuần

Thi lần 1 : Từ ngày 9 / 12 / 2008 đến  27 / 12 / 2008

Thi lần 2 : Từ ngày 05/ 1/ 2008 đến 15 / 1 / 2009

2 . Thi học kỳ II : 2 tuần

Thi lần 1 : Từ ngày 28 / 4 / 2008 đến  9/ 5/ 2009

Thi lần hai : Từ ngày 18 / 8 / 2009  29 / 8 / 2009

 

 

LỚP THƯ VIỆN 38 (A,B) - năm thứ 3 : 1454

TT

Môn học


Số tiết

H. kỳ I

Học kỳ II

1

Thể dục thể thao

22

X

 

2

Tin học văn phòng

72/90

X

 

3

Quân sự

48/60

 

X

4

Thông tin học đại cương

48/60

X

 

5

Phân loại tài liệu

60/75

X

 

6

Định chủ đề tài liệu

48/60

X

 

7

Lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu

48/60

 

X

8

Thư mục học đại cương

48/60

 

X

9

Công tác bạn đọc

48/60

 

X

10

Phương pháp nghiên cứu TV

36/45

 

X

11

MARC 21

12/15

X

 

12

Hệ QT CSDL FOXPRO

36/45

 

X

13

Thực tập

 

 

7 tuần

14

Tiểu luận

12/15

 

X

15

Phần mềm tư liệu    

48/60

X

 

 

Tổng cộng:

581/727

306/382

275/345

 

 

CÁC LỚP BẢO TÀNG 26 (A, B) - năm thứ 3 : 1934

TT

Môn học

Tiết

H. kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Lịch sử Đảng CSVN

48/60

X

 

4

Cơ sở văn hoá VN

48/60

X

 

5

Lịch sử văn minh thế giới

48/60

X

 

6

Đại cương bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa

24/30

X

 

7

Hán Nôm

96/120

X

X

8

Di tích lịch sử - văn hoá Việt Nam

48/60

X

 

9

Kiểm kê và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa

36/45

X

 

10

Lịch sử mỹ thuật VN

36/45

 

X

11

Sưu tầm hiện vật bảo tàng

36/45

 

X

12

Kiểm kê hiện vật bảo tàng

36/45

 

X

13

Bảo quản hiện vật bảo tàng

48/60

 

X

14

Bảo quản, tu sửa di tích lịch sử – văn hóa

36/45

X

 

15

Lịch sử sự nghiệp bảo tồn – bảo tàng Việt Nam (NT2 sang)

24/30

X

 

16

Khai thác, phát huy các giá trị của di tích lịch sử-văn hóa

24/30

X

 

17

Tổ chức kho – bảo quản hiện vật bảo tàng

48/60

 

X

18

Quản lý bảo tàng

24/30

 

X

19

Cổ vật ở Việt Nam

48/60

 

X

20

Thực tập

 

 

7 tuần

21

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

774/967

402/502

372/465

 

 

CÁC LỚP VHDL 14 (A, B, C) - năm thứ 3 : 2811

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Xã hội học văn hóa

36/45

X

 

4

Cơ sở ngữ văn Hán Nôm

60/75

X

 

5

Nghiệp vụ VHDL trong công nghệ lữ hành

48/60

 

X

6

Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam

36/45

X

 

7

Qui hoạch, đầu tư du lịch

36/45

X

 

8

Lễ tân du lịch

36/45

X

 

9

Hướng dẫn du lịch

24/30

 

X

10

Marketing  – Quảng cáo – Hội chợ du lịch

48/60

X

 

11

Địa lý du lịch

36/45

 

X

12

Di tích lịch sử văn hóa  và danh thắng VN

48/60

X

 

13

Đại cương cổ vật

36/45

X

 

14

Văn bản pháp lý, quản lý DL

24/30

 

X

15

Tâm lý du khách

36/45

 

X

16

Giao tế nhân sự

36/45

 

X

17

Du lịch ẩm thực (Tiếng Anh CN)

24/30

X

 

18

Du lịch làng nghề (Tiếng Anh CN)

36/45

X

 

19

Du lịch lễ hội (Tiếng Anh CN)

36/45


X

20

Du lịch sinh thái (Tiếng Anh CN)

24/30


X

21

Tiền tệ và thanh toán quốc tế

24/30

 

X

22

Thực tập năm thứ 3

 

 

7 tuần

23

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

750/937

414/517

336/420

 

 

CÁC LỚP PHS 25 (A, B)- năm thứ 3 : 1394

TT

Môn học

Tiết

Học  kỳ I

Học kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Lịch sử Đảng CSVN

48/60

X

 

4

Kinh tế văn hóa

36/45

X

 

5

Tài chính doanh nghiệp XBP

48/60

 

X

6

Mặt hàng sách

48/60

X

 

7

Mặt hàng văn hoá phẩm

36/45

X

 

8

Mặt hàng băng đĩa

24/30

 

X

9

Thông tin KT trong kinh doanh XBP

36/45

X

 

10

Pháp luật xuất bản và PHS

48/60

X

 

11

Nghiên cứu nhu cầu về XBP

48/60

X

 

12

Marketting Phát hành  XBP

48/60

 

X

13

Tin học quản lý

48/60

 

X

14

Phương pháp NCKH

24/30

X

 

15

Thực tập

 

 

7 tuần

16

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

558/697

342/427

216/270

 

 

QLVH 7 (A, B) * - năm thứ 3 :  1544

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H.c kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

X

 

3

Khoa học quản lý

48/60

X

 

4

Nhập môn quản lý văn hóa

24/30

X

 

5

Kinh tế học văn hóa

36/45

X

 

6

Pháp luật về văn hóa

36/45

X

 

7

Chính sách văn hóa một số nước trên thế giới

24/30

X

 

8

Nghệ thuật thực hành

48/60

X

X

9

Marketing văn hóa nghệ thuật (I)

36/45

X

 

10

Marketing văn hóa nghệ thuật (II)

36/45

 

X

11

Chính sách văn hóa Việt Nam

36/45

 

X

12

Gây quỹ và tài trợ

36/45

 

X

13

Quản lý các thiết chế văn hóa (I)

60/75

 

X

14

Quản lý các thiết chế văn hóa (II)

36/45

 

X

15

Quản lý mỹ thuật

24/30

 

X

16

Quản lý lễ hội

36/45

 

X

17

Địa chí văn hóa Việt Nam

36/45

X

 

18

Phương pháp NCKH về QLVH

24/30

X

 

19

Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

24/30

X

 

20

Thực tập giữa khóa

7 tuần

 

X

21

Tiểu luận

15

 

X

 

Tổng cộng:

618 /772

352/440

266/332

* Tuyển sinh theo Khối R

 

QLVH 7 C * - năm thứ 3 :  772

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

X

 

3

Khoa học quản lý

48/60

X

 

4

Nhập môn quản lý văn hóa

24/30

X

 

5

Kinh tế học văn hóa

36/45

X

 

6

Pháp luật về văn hóa

36/45

X

 

7

Chính sách văn hóa một số nước trên thế giới

24/30

X

 

8

Nghệ thuật diễn giảng

24/30

 

X

9

Marketing văn hóa nghệ thuật (I)

36/45

X

 

10

Marketing văn hóa nghệ thuật (II)

36/45

 

X

11

Chính sách văn hóa Việt Nam

36/45

 

X

12

Gây quỹ và tài trợ

36/45

 

X

13

Quản lý các thiết chế văn hóa (I)

60/75

 

X

14

Quản lý các thiết chế văn hóa (II)

36/45

 

X

15

Quản lý mỹ thuật

24/30

 

X

16

Quản lý lễ hội

36/45

 

X

17

Địa chí văn hóa Việt Nam

36/45

X

 

18

Phương pháp NCKH về QLVH

24/30

X

 

19

Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

24/30

X

 

20

Văn hóa doanh nghiệp

24/30

X

 

21

Thực tập giữa khóa

7 tuần

 

X

22

Tiểu luận

15

 

X

 

Tổng cộng:

618 /772

351/439

267/333

* Tuyển sinh theo Khối C

 

VHDT 12 (A,B,C) - năm thứ 3: 2226

TT

Môn học


Tiết

Hc kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Xã hội học văn hóa

36/45

X

 

4

Tôn giáo học đại cương

48/60

X

 

5

Đại cương văn hóa dân gian

36/45

X

 

6

Phương pháp điền dã dân tộc học

24/30

X

 

7

Văn hoá các DTTS vùng Đông Bắc

36/45

X

 

8

Văn hoá các DTTS vùng Tây Bắc

36/45

X

 

9

Chuyên đề tự chọn: Nghệ thuật biểu diễn truyền thống vùng Tây Bắc

36/45

x

 

10

Ngôn ngữ học tộc người

36/45

 

X

11

Văn hoá các DTTS vùng Trường Sơn - Tây Nguyên

36/45

X

 

12

Tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa vùng DTTS và MN

36/45

X

 

13

Văn hoá các DTTS vùng Nam bộ

36/45

 

X

14

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật vùng DTTS và MN

24/30

X

 

15

Văn học dân gian các DTTS VN

36/45

 

X

16

Chuyên đề tự chọn:

- Quản trị văn phòng

- Nghệ thuật biểu diễn vùng Trường Sơn - Tây nguyên

36/45

 

36/45

 

X

 

x

17

Thực tập

 

 

7 tuần

18

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

594/742

365/457

229/285

 

 

 
 

Lượt xem: 15003

Lên đầu trang

Tiêu điểm
Xem nhiều
Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 815
Lượt truy cập : 33132210
BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn