Kế hoạch đào tạo năm thứ III (2008 - 2009)


Gồm 15 lớp: TV 38 (A,B), BT 26 (A,B), PHS 25 (A,B), VHDL 14 (A,B,C), QLVH 7 (A,B,C), VHDT 12 (A,B, C).

Học kỳ I :        18 tuần       Học kỳ II :     24 tuần

Học chính trị :    1 tuần        Dự trữ :  1 tuần

Dự trữ  :     1 tuần               Nghỉ Tết :    2 tuần

Thực học :    13 tuần      Thực học :   11 tuần

Thi học kỳ :    3 tuần          Thi học kỳ :   3 tuần

Thực tập :     7 tuần

1 . Thi học kỳ I : 3 tuần

Thi lần 1 : Từ ngày 9 / 12 / 2008 đến  27 / 12 / 2008

Thi lần 2 : Từ ngày 05/ 1/ 2008 đến 15 / 1 / 2009

2 . Thi học kỳ II : 2 tuần

Thi lần 1 : Từ ngày 28 / 4 / 2008 đến  9/ 5/ 2009

Thi lần hai : Từ ngày 18 / 8 / 2009  29 / 8 / 2009

 

 

LỚP THƯ VIỆN 38 (A,B) - năm thứ 3 : 1454

TT

Môn học


Số tiết

H. kỳ I

Học kỳ II

1

Thể dục thể thao

22

X

 

2

Tin học văn phòng

72/90

X

 

3

Quân sự

48/60

 

X

4

Thông tin học đại cương

48/60

X

 

5

Phân loại tài liệu

60/75

X

 

6

Định chủ đề tài liệu

48/60

X

 

7

Lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu

48/60

 

X

8

Thư mục học đại cương

48/60

 

X

9

Công tác bạn đọc

48/60

 

X

10

Phương pháp nghiên cứu TV

36/45

 

X

11

MARC 21

12/15

X

 

12

Hệ QT CSDL FOXPRO

36/45

 

X

13

Thực tập

 

 

7 tuần

14

Tiểu luận

12/15

 

X

15

Phần mềm tư liệu    

48/60

X

 

 

Tổng cộng:

581/727

306/382

275/345

 

 

CÁC LỚP BẢO TÀNG 26 (A, B) - năm thứ 3 : 1934

TT

Môn học

Tiết

H. kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Lịch sử Đảng CSVN

48/60

X

 

4

Cơ sở văn hoá VN

48/60

X

 

5

Lịch sử văn minh thế giới

48/60

X

 

6

Đại cương bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa

24/30

X

 

7

Hán Nôm

96/120

X

X

8

Di tích lịch sử - văn hoá Việt Nam

48/60

X

 

9

Kiểm kê và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa

36/45

X

 

10

Lịch sử mỹ thuật VN

36/45

 

X

11

Sưu tầm hiện vật bảo tàng

36/45

 

X

12

Kiểm kê hiện vật bảo tàng

36/45

 

X

13

Bảo quản hiện vật bảo tàng

48/60

 

X

14

Bảo quản, tu sửa di tích lịch sử – văn hóa

36/45

X

 

15

Lịch sử sự nghiệp bảo tồn – bảo tàng Việt Nam (NT2 sang)

24/30

X

 

16

Khai thác, phát huy các giá trị của di tích lịch sử-văn hóa

24/30

X

 

17

Tổ chức kho – bảo quản hiện vật bảo tàng

48/60

 

X

18

Quản lý bảo tàng

24/30

 

X

19

Cổ vật ở Việt Nam

48/60

 

X

20

Thực tập

 

 

7 tuần

21

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

774/967

402/502

372/465

 

 

CÁC LỚP VHDL 14 (A, B, C) - năm thứ 3 : 2811

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Xã hội học văn hóa

36/45

X

 

4

Cơ sở ngữ văn Hán Nôm

60/75

X

 

5

Nghiệp vụ VHDL trong công nghệ lữ hành

48/60

 

X

6

Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam

36/45

X

 

7

Qui hoạch, đầu tư du lịch

36/45

X

 

8

Lễ tân du lịch

36/45

X

 

9

Hướng dẫn du lịch

24/30

 

X

10

Marketing  – Quảng cáo – Hội chợ du lịch

48/60

X

 

11

Địa lý du lịch

36/45

 

X

12

Di tích lịch sử văn hóa  và danh thắng VN

48/60

X

 

13

Đại cương cổ vật

36/45

X

 

14

Văn bản pháp lý, quản lý DL

24/30

 

X

15

Tâm lý du khách

36/45

 

X

16

Giao tế nhân sự

36/45

 

X

17

Du lịch ẩm thực (Tiếng Anh CN)

24/30

X

 

18

Du lịch làng nghề (Tiếng Anh CN)

36/45

X

 

19

Du lịch lễ hội (Tiếng Anh CN)

36/45


X

20

Du lịch sinh thái (Tiếng Anh CN)

24/30


X

21

Tiền tệ và thanh toán quốc tế

24/30

 

X

22

Thực tập năm thứ 3

 

 

7 tuần

23

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

750/937

414/517

336/420

 

 

CÁC LỚP PHS 25 (A, B)- năm thứ 3 : 1394

TT

Môn học

Tiết

Học  kỳ I

Học kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Lịch sử Đảng CSVN

48/60

X

 

4

Kinh tế văn hóa

36/45

X

 

5

Tài chính doanh nghiệp XBP

48/60

 

X

6

Mặt hàng sách

48/60

X

 

7

Mặt hàng văn hoá phẩm

36/45

X

 

8

Mặt hàng băng đĩa

24/30

 

X

9

Thông tin KT trong kinh doanh XBP

36/45

X

 

10

Pháp luật xuất bản và PHS

48/60

X

 

11

Nghiên cứu nhu cầu về XBP

48/60

X

 

12

Marketting Phát hành  XBP

48/60

 

X

13

Tin học quản lý

48/60

 

X

14

Phương pháp NCKH

24/30

X

 

15

Thực tập

 

 

7 tuần

16

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

558/697

342/427

216/270

 

 

QLVH 7 (A, B) * - năm thứ 3 :  1544

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H.c kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

X

 

3

Khoa học quản lý

48/60

X

 

4

Nhập môn quản lý văn hóa

24/30

X

 

5

Kinh tế học văn hóa

36/45

X

 

6

Pháp luật về văn hóa

36/45

X

 

7

Chính sách văn hóa một số nước trên thế giới

24/30

X

 

8

Nghệ thuật thực hành

48/60

X

X

9

Marketing văn hóa nghệ thuật (I)

36/45

X

 

10

Marketing văn hóa nghệ thuật (II)

36/45

 

X

11

Chính sách văn hóa Việt Nam

36/45

 

X

12

Gây quỹ và tài trợ

36/45

 

X

13

Quản lý các thiết chế văn hóa (I)

60/75

 

X

14

Quản lý các thiết chế văn hóa (II)

36/45

 

X

15

Quản lý mỹ thuật

24/30

 

X

16

Quản lý lễ hội

36/45

 

X

17

Địa chí văn hóa Việt Nam

36/45

X

 

18

Phương pháp NCKH về QLVH

24/30

X

 

19

Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

24/30

X

 

20

Thực tập giữa khóa

7 tuần

 

X

21

Tiểu luận

15

 

X

 

Tổng cộng:

618 /772

352/440

266/332

* Tuyển sinh theo Khối R

 

QLVH 7 C * - năm thứ 3 :  772

TT

Môn học


Tiết

Học kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

X

 

3

Khoa học quản lý

48/60

X

 

4

Nhập môn quản lý văn hóa

24/30

X

 

5

Kinh tế học văn hóa

36/45

X

 

6

Pháp luật về văn hóa

36/45

X

 

7

Chính sách văn hóa một số nước trên thế giới

24/30

X

 

8

Nghệ thuật diễn giảng

24/30

 

X

9

Marketing văn hóa nghệ thuật (I)

36/45

X

 

10

Marketing văn hóa nghệ thuật (II)

36/45

 

X

11

Chính sách văn hóa Việt Nam

36/45

 

X

12

Gây quỹ và tài trợ

36/45

 

X

13

Quản lý các thiết chế văn hóa (I)

60/75

 

X

14

Quản lý các thiết chế văn hóa (II)

36/45

 

X

15

Quản lý mỹ thuật

24/30

 

X

16

Quản lý lễ hội

36/45

 

X

17

Địa chí văn hóa Việt Nam

36/45

X

 

18

Phương pháp NCKH về QLVH

24/30

X

 

19

Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

24/30

X

 

20

Văn hóa doanh nghiệp

24/30

X

 

21

Thực tập giữa khóa

7 tuần

 

X

22

Tiểu luận

15

 

X

 

Tổng cộng:

618 /772

351/439

267/333

* Tuyển sinh theo Khối C

 

VHDT 12 (A,B,C) - năm thứ 3: 2226

TT

Môn học


Tiết

Hc kỳ I

H. kỳ II

1

Thể dục thể thao

18/22

X

 

2

Quân sự

48/60

 

X

3

Xã hội học văn hóa

36/45

X

 

4

Tôn giáo học đại cương

48/60

X

 

5

Đại cương văn hóa dân gian

36/45

X

 

6

Phương pháp điền dã dân tộc học

24/30

X

 

7

Văn hoá các DTTS vùng Đông Bắc

36/45

X

 

8

Văn hoá các DTTS vùng Tây Bắc

36/45

X

 

9

Chuyên đề tự chọn: Nghệ thuật biểu diễn truyền thống vùng Tây Bắc

36/45

x

 

10

Ngôn ngữ học tộc người

36/45

 

X

11

Văn hoá các DTTS vùng Trường Sơn - Tây Nguyên

36/45

X

 

12

Tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa vùng DTTS và MN

36/45

X

 

13

Văn hoá các DTTS vùng Nam bộ

36/45

 

X

14

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật vùng DTTS và MN

24/30

X

 

15

Văn học dân gian các DTTS VN

36/45

 

X

16

Chuyên đề tự chọn:

- Quản trị văn phòng

- Nghệ thuật biểu diễn vùng Trường Sơn - Tây nguyên

36/45

 

36/45

 

X

 

x

17

Thực tập

 

 

7 tuần

18

Tiểu luận

 

 

X

 

Tổng cộng:

594/742

365/457

229/285

 

 

khoá học thiết kế web tphcm giá rẻ thiet bi bếp nhà hàng tai tphcm cong ty thiet ke web tphcm cong ty may đồng phục tai tphcm mua mua container cũ gia re mua bán đàn guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat gia re dai ly ống nước tien phong cuoc vũ đạo vu dao ban bình nóng lạnh tai tphcm Chóng mặt chong mat quan Cafe Phố Sữa Đá MacCoffee ống nhôm tien dat
 
 

Lượt xem: 15090

Lên đầu trang

Tiêu điểm
Xem nhiều
Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 632
Lượt truy cập : 34691403
BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn