Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Download mẫu cá nhân tại đây

Download mẫu tập thể tại đây


Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) (1)

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tỉnh(thành phố), ngày……tháng……năm..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng……(2)

 

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức Đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất: (3)

2. Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận)

II. Thành tích đạt được:

1. Báo cáo thành tích căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

          Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4)

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn gọn):

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6):

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận

(Ký, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

 

 

Xác nhận của cấp trình khen thưởng

(Ký, đóng dấu)

_____________________________________________________________________

Ghi chú:

-          (1): Báo cáo thành thích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Soa vàng; 05 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-          (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

-          (3): Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính : Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…)

-          (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh cá tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu,lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu phập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động….

+ Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy…

-          (5): Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…

-          (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ , ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, thàn, năm ký quyết định).
        

 

Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị) (1)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Tỉnh(thành phố), ngày…..tháng…..năm….

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng…..(2)

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và Tên:                               Bí danh(nếu có):                 Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán (3):

- Nơi thường trú:

- Đơn vị công tác:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể)

- Quá trình công tác (4):

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ:

II. Thành tích đạt được:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị (5):

2. Thành tích đạt được của cá nhân (6):

-         Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

-         Thành tích đạt được:

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7):

 

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

( ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích

(ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

_____________________________________________________________________

Ghi chú:

-          (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương lao động hạng Ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-          (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

-          (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện ( quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).

-          (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính

-          (5): Đối với cán bộ  làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích  của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận của cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính)

-          (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháo đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…)

-          (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định)

+ Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng Ba, 06 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua toàn quốc” ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và 06 năm đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

 
 

Lượt xem: 89440

Lên đầu trang

Xem nhiều
Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 629
Lượt truy cập : 34691387
BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn