Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 
 
Email VP: khaothi@huc.edu.vnPhó Trưởng Phòng
ThS. Hoàng Trung Thanh
Máy lẻ: 108
Mobi: 0914969679
Email: thanhht@huc.edu.vn
SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐƠN VỊ
- Ngày thành lập đơn vị: ngày 02 tháng 04 năm 2010
- Quyết định thành lập: Quyết định số 1169/ QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ngày.


1. Chức năng
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác khảo thí và kiểm định chất lượng
2. Nhiệm vụ
2.1. Về hoạt động Khảo thí:
- Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa, thi lại; tham gia tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp cho các hệ, bậc đào tạo trong trường theo kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường và kế hoạch của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
- Tổ chức chấm thi theo Quy định về việc tổ chức chấm thi và quản lý điểm của trường Đại học văn hóa Hà Nội
- Tư vấn thành lập hội đồng thẩm định tính chính xác của việc chấm thi (khi có yêu cầu đột xuất của Ban Giám hiệu).
- Cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
- Xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, ngân hàng đáp án cho các học phần.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
- Tham gia xây dựng quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá tại các đơn vị.
2.2. Về hoạt động Đảm bảo chất lượng:
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập mới.
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập, làm việc của sinh viên đã ra trường.
- Tham gia kiểm định và tư vấn quản lý chất lượng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, chuyên khảo và các học liệu phục vụ đào tạo.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng.
- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng và tự đánh giá
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


3. Cơ cấu tổ chức
 
1. Phó phòng
ThS. Hoàng Trung Thanh
Tel: 04 -3851.1971 (Số máy lẻ 168)
Mobi: 0914.969.679
Email: thanhht@huc.edu.vn
 
2. Chuyên viên
Cn. Vũ Hải Thịnh
Mobi: 01652.323.257
Email: thinhvh@huc.edu.vn
 
3. Chuyên viên
Cn. Nguyễn Thị Hiền
Mobi: 0984.295.040
Email: hiennt@huc.edu.vn


Chuyên viên
5. Trần Thị Mỹ hạnh
6. Trần Văn Linh


Tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 985.271