Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 


Phó Trưởng Phòng
ThS. Hoàng Trung Thanh
Máy lẻ: 108
Mobi: 0914969679
Email: thanhht@huc.edu.vn

Email VP: khaothi@huc.edu.vn
 

SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐƠN VỊ

- Ngày thành lập đơn vị: ngày 02/4/2010.
- Quyết định thành lập: 1169/QĐ-BVHTTDL, ngày 02/4/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội được thành lập năm 2010. Năm 2014, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ, Phòng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

1. Chức năng

 - Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức triển khai công tác khảo thí, đo lường đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 a, Công tác khảo thí:

 - Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa; tham gia tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp cho các hệ, bậc đào tạo trong trường theo kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
- Tư vấn thành lập hội đồng thẩm định tính chính xác của việc chấm thi (khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu).
- Cải tiến và phát triển các phương pháp thi và kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
- Xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, ngân hàng đáp án cho các học phần.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
- Tham gia xây dựng quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá tại các đơn vị.
- Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm máy trong nhà trường.

b, Công tác đo lường đánh giá và Đảm bảo chất lượng:

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập mới.
 - Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập, ...
- Tiến hành các hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên và các bên liên quan về hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tham gia kiểm định và tư vấn quản lý chất lượng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, chuyên khảo và các học liệu phục vụ đào tạo.
 - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng.
- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng.

c, Các công tác khác

- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác định kỳ tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Một số hoạt động tiêu biểu

- Xây dựng hệ thống, quy trình thi kết thúc học phần trong đào tạo tín chỉ
- Tổ chức chấm thi kết thúc học phần các hệ chính quy và VLVH
- Tổ chức xây dựng các bộ đề thi kết thúc học phần
-  Tổ chức hệ thống thi trắc nghiệm máy tiếng Anh chuẩn đầu ra
- Khảo sát ý kiến sinh viên đánh giá về môn học
- Khảo sát chất lượng phục vụ các phòng, ban, trung tâm
- Khảo sát ý kiến sinh viên đánh giá về khoá học và CTĐT
- Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên
- Đo lường chất lượng dịch vụ giáo dục công
- Khảo sát ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động
- Tổ chức xây dựng báo cáo tự đánh giá
- Triển khai hoạt động hệ thoogns quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Ban lãnh đạo

ThS. Hoàng Trung Thanh - Phó trưởng phòng
Tel: 024 -3.851.1971 (Số máy lẻ 108, 109)
Mobi: 0914.969.679
Email: thanhht@huc.edu.vn

Đội ngũ cán bộ

 
TT Họ tên Chức danh Email
1 ThS. Hoàng Trung Thanh P.Trưởng phòng thanhht@huc.edu.vn
2 Cn. Vũ Hải Thịnh Chuyên viên thinhvh@huc.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên hiennt@huc.edu.vn
4 Cn. Trần Văn Linh Chuyên viên linhtv@huc.edu.vn
5 ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên hanhttm@huc.edu.vn
6 ThS. Hoàng Thị Nga Chuyên viên ngaht@huc.edu.vn
 
 
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Phòng 108, nhà A.
Điện thoại: 024 -3.851.1971 (Số máy lẻ 108, 109).
Email: khaothi@huc.edu.vn


Tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.529.579