Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP
 
 

Trưởng phòng
ThS. Hà Thị Thu Hà
Tel: 0243- 8.511971 máy lẻ: 125
Mob: 091.294.1763
Email: tochuccanbo@huc.edu.vn

Phó Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Bích Thuận
Tel: 024- 38511971  máy lẻ: 128
Mob: 091.805.9911
Phó Truởng phòng
ThS. Ngô Thị Kim Tuyến
Tel: 0243.8511971. máy lẻ 126
Mobile: 0987824774
Email: tuyenntk@huc.edu.vn
 

Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Vân Hà
024- 38.511971  Máy lẻ: 118
Mobi: 0983541970

Email: hantv@huc.edu.vn

 

1. Chức năng 
 
Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác tài chính và công tác hành chính, quản trị của Trường. 
 
2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức bộ máy:

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy;
-  Làm đầu mối xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;
- Làm đầu mối xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;
- Xây dựng phương án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Trường.

2.2. Công tác cán bộ:

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác cán bộ;
- Xác định vị trí việc làm của các đơn vị và xây dựng phương án giao chỉ tiêu biên chế;
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động và triển khai thi tuyển, xét tuyển khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Trường theo quy định phân cấp của Bộ;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các thủ tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức;
- Xác định định mức giờ giảng hàng năm cho giảng viên;
- Tiến hành các thủ tục thu nhận, điều động, kéo dài thời gian công tác, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, cử viên chức, người lao động đi học tập, công tác và tham quan ở nước ngoài theo quy định phân cấp của Bộ;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
- Quản lý hồ sơ nội vụ và hồ sơ cán bộ theo quy định của Nhà nước;
- Triển khai việc đánh giá và bình xét thi đua viên chức và người lao động hàng năm;
- Làm đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của viên chức, người lao động (khi được Hiệu trưởng giao).

2.3. Công tác tài chính:

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác tài chính;
- Xác định kế hoạch tài chính trung hạn, dài hạn theo quy định của Nhà nước.
- Lập dự toán thu, chi kinh phí của Trường hàng quý, hàng năm và thực hiện dự toán đã được duyệt;
- Lập dự toán quỹ lương hàng năm;
- Thu học phí của người học và các khoản thu khác;
- Quản lý các nguồn kinh phí trong và ngoài ngân sách Nhà nước;
- Thực hiện các khoản nộp thuế và các khoản chi theo quy định của Nhà nước, Nhà trường. Kiểm tra dự toán chi của các đơn vị, xác định giá cả và làm thủ tục chi; Kiểm tra chứng từ thanh toán;
- Quyết toán kinh phí theo định kỳ với Bộ, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế Hà Nội và các cơ quan có liên quan và làm báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của Nhà nước;

2.4. Công tác hành chính:

 Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác hành chính;
a) Công tác lễ tân và văn thư, lưu trữ:
- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ văn bản;
- Xác nhận thủ tục hành chính cho các đối tượng theo quy định;
- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;
- Trực giao dịch, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường.
b) Công tác tổng hợp, pháp chế:
- Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Trường, soạn thảo các báo cáo khi được giao và là đầu mối tổng hợp, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và lãnh đạo cấp trên, ;
- Làm nhiệm vụ thư ký tại các cuộc họp, hội nghị khi Ban Giám hiệu yêu cầu;
- Thực hiện công tác pháp chế trong Trường theo quy định.
 c)  Công tác quản trị cơ sở vật chất:
-  Lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa hệ thống hạ tầng cơ sở; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ cho việc giảng dạy, làm việc và học tập của viên chức, người lao động và người học;
- Điều động, bố trí xe ô tô phục vụ công việc của Nhà trường;
- Kiểm kê tài sản hàng năm và tổ chức thanh lý;
- Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của Ban Giám hiệu.
d) Công tác đảm bảo an ninh trật tự:
- Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy trong Trường;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến Trường.
 e) Công tác y tế, vệ sinh phòng dịch:
- Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho viên chức, người lao động và người học;
- Tuyên truyền, tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế;    
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp;
- Tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao động và sinh viên;
- Quản lý và lưu hồ sơ sức khoẻ sinh viên;

2.5. Quản lý nhân sự, đề xuất kế hoạch phát triển đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
 
3. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng
- Phó Trưởng phòng
- Các bộ phận:   + Bộ phận Tổ chức cán bộ
                        + Bộ phận Tài vụ
                        + Bộ phận Hành chính quản trị

4.  Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Nhà A – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8511971 – máy lẻ 126 
 
 
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 1.629.117