Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  
Tel: 024- 38511971, máy lẻ 101
Mob: 097.935.4416
Email: luongtd@huc.edu.vn


Phó Trưởng phòng
TS. Lê Thị Thu Hà
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 148
Mobi: 098.316.1299
Email: haltt@huc.edu.vn
Email VP: saudaihoc@huc.edu.vn
Phó Trưởng phòng
TS. Nông Anh Nga
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 149
Mobi: 090.410.7369Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Mobile: 0983627475
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 157
 
1. Chức năng 
 
Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của Trường.
 
2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo;
- Nghiên cứu, xây dựng phương hướng phát triển, phương thức đào tạo các ngành, chuyên ngành bậc đại học, sau đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường;
- Tiến hành các thủ tục đăng ký mở mã ngành đào tạo, mở/đóng các chuyên ngành đào tạo;
- Tổ chức xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành thuộc Trường;
- Chủ trì xây dựng Đề án tuyển sinh hàng năm;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đại học, sau đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học;
- Tổ chức tiếp nhận sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo các bậc học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu đã được phê duyệt;
- Giải quyết đơn đề nghị của người học có liên quan đến công tác đào tạo;
- Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;
- Tổ chức Hội đồng xét học vụ và xét tốt nghiệp cho người học;
- Phối hợp với các khoa lựa chọn đội ngũ cộng tác viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn và luận án;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo của người học và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng của Trường;
- Quản lý việc cấp, phát văn bằng, chứng chỉ theo qui định;
- Phối hợp quản lý các lớp ngắn hạn.

       2.2. Công tác quản lý khoa học

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác quản lý khoa học;
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm;
- Tổ chức, quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
- Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động và sinh viên hàng năm;
- Quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp;
- Tổ chức thẩm định in ấn, phát hành giáo trình và tài liệu tham khảo;
- Kiểm tra, xác nhận các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động và người học;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả nghiên cứu khoa học.

      2.3Công tác hợp tác quốc tế

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế;
- Tìm kiếm đối tác, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;
- Thực hiện thủ tục đón tiếp và phối hợp quản lý các đoàn khách, các cá nhân nước ngoài đến làm việc, giảng dạy và học tập tại Trường;
 - Phối hợp thực hiện thủ tục cho các đoàn, cá nhân đi học tập, công tác ở nước ngoài;
- Phối hợp, hỗ trợ các khoa trong hoạt động hợp tác quốc tế;
 - Lưu trữ hồ sơ về hợp tác quốc tế.

  2.4. Quản lý nhân sự, đề xuất kế hoạch phát triển đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 
3. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng
- Phó Trưởng phòng
- Các bộ phận:   + Quản lý đào tạo Đại học
                        + Quản lý đào tạo Sau đại học
                        + Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

4.  Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Tầng 1, Nhà A - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8511971 – máy lẻ 104, 105, 106
- Email: 


 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.629.113