Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Phó Trưởng phòng  
ThS. Phạm Văn Tám 
Tel: 024 - 3851 1971  Máy lẻ: 152
Mobi: 093 668 6113
Email: tampv@huc.edu.vn
                      vantamdhvh@gmail.com

1. Chức năng 
        - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác chính trị - tư tưởng đối với cán bộ, sinh viên hệ chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh; chế độ chính sách của sinh viên; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên, học viên;
        - Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị - tư tưởng, chế độ chính sách của sinh viên; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên, học viên.
2. Nhiệm vụ
        a.  Công tác chính trị, tư tưởng:
- Tổ chức các chương trình sinh hoạt chính trị - tư tưởng; các hoạt động thông tin tuyên truyền - giáo dục; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm cho cán bộ và sinh viên, học viên; 
- Tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các buổi nói chuyện thời sự ngoại khoá trong cán bộ và sinh viên, học viên;
- Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên hằng năm;
- Tổ chức thi lại bài thu hoạch (hình thức thi viết) và đối với những sinh viên không nộp bài hoặc điểm bài đạt điểm dưới 5 (năm);
- Tổ chức học lại Tuần sinh hoạt đối với những sinh viên không đủ điều kiện chuyên cần hoặc không tham gia sinh hoạt đầu năm;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho việc giáo dục tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên, học viên.
- Chụp ảnh, viết tin, bài trên mục Tin tức – Sự kiện trang website của nhà trường và tham gia Ban Quản trị trang web.
- Thực hiện việc trang hoàng băng, cờ, khẩu hiệu trong khu vực trường và ở các Hội nghị do trường tổ chức.
      b. Quản lý sinh viên:
- Tổ chức việc làm Thẻ sinh viên, Thẻ Học viên, làm thủ tục mua các loại bảo hiểm cho sinh viên (như thẻ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội…).
- Lập hồ sơ quản lý, theo dõi về tư tưởng, đạo đức, quá trình học tập và đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;
-  Phát động phong trào thi đua trong sinh viên, tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
- Nhận xét, đánh giá sinh viên hàng năm và cả quá trình học tập và đánh giá kết quả điểm rèn luyện trong trường;
- Tổ chức việc xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và thực hiện một số chế độ, chính sách, trợ cấp xã hội khác đối với sinh viên;
 - Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức Hội nghị đối thoại hàng năm giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường;
        -  Giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên, học viên.
      c.  Quản lý Nhà văn hóa:
        - Quản lý, sử dụng  trang thiết bị được nhà trường trang bị cho Nhà văn hoá và tổ chức hoạt động của Nhà văn hóa theo đúng quy định của nhà trường.
     d. Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng.
     đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
3. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng
- Phó Trưởng phòng
- Các bộ phận:    + Công tác chính trị, tư tưởng & Tổ chức sự kiện
                            + Công tác văn phòng
                            + Công tác Nhà văn hóa
4.  Thông tin liên hệ
- Trụ sở: N.105, N.106, N107 Nhà N – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 043.8511971 – máy lẻ 147, 175
- Fax: 043.5141629
- Email: congtacsinhvien@huc.edu.vn
- Năm thành lập: 1998 (tiền thân là Phòng Tuyên huấn)
- Một số lần đổi tên Phòng:
+ từ năm 1998 – 2002: Phòng Công tác chính trị
+ từ năm 2002 – 2006: Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên
+ từ năm 2006 – nay: Phòng Công tác sinh viên
 


Tập thể cán bộ Phòng Công tác sinh viên
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.175.900