Đang thực hiện

Top banner
KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH
FACULTY OF PUBLICATION AND DISTRIBUTIONTrưởng khoa
PGS. TS. Đỗ Thị Quyên
Mobi: 098.331.6670 máy lẻ: 142
Email: quyendt@huc.edu.vn
Email VP: xuatbanphathanh@huc.edu.vn


 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Khoa Phát hành được thành lập từ tháng 9 năm 1960, đến năm 2010 đổi tên thành Khoa Xuất bản – Phát hành. Từ đó đến nay, khoa đã trải qua bề dày lịch sử phát triển hơn 50 năm, đào tạo hàng ngàn cử nhân phát hành (nay là cử nhân kinh doanh xuất xuất bản phẩm) với các giai đoạn phát triển khác nhau.
Giai đoạn 1: 1960-1978
Bồi dưỡng cán bộ quản lý và phát hành sách. Đào tạo trung cấp phát hành sách tại trường và phối kết hợp với các trường văn hóa nghệ thuật ở địa phương.
Giai đoạn 2: 1978-1990
Đào tạo cán bộ phát hành sách bậc đại học (cả chính quy và tại chức, chuyên tu) trên phạm vi toàn quốc.
Giai đoạn 3: Từ 1991 đến năm 2008
Chuyển hướng đào tạo cán bộ phát hành sách sang kinh doanh xuất bản phẩm. Chương trình, mục tiêu và giáo trình được đổi mới toàn diện để phối hợp với hoạt động phát hành xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường.
Giai đoạn 4: Từ 2009 đến nay
Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm. Khung chương trình, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo được điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm 2012, Khoa chính thức chuyển từ phương thức đào tạo niên chế sang đào theo tín chỉ, hội nhập với xu hướng đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới.
Năm 2012, Khoa tiếp tục đào tạo thêm bậc Cao đẳng ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Hướng tới mở rộng ngành đào tạo, đào tạo loại hình cán bộ hoạt động khâu đầu vào (biên tập xuất bản) của hoạt động xuất bản; Đào tạo sau đại học đối với ngành kinh doanh XBP và ngành Xuất bản. 
1. HISTORY OF FOUNDATION
Faculty of Publication was established in September 1960, in 2010, renamed as Faculty of Publication and Distribution. Since then, the Faculty has experienced a development history of more than 50 years and trained thousands of bachelors of publication (now bachelors of publication business) with the different phases of development.
Phase 1: 1960-1978
Training managers and publishing books. Training intermediate level in the book publishing and associating with universities of culture in the locality.
Phase 2: 1978-1990
Training staffs of the book publishing in university level (full time, part time and in-service training) on ​​a national scale.
Phase 3: 1991-2008
Transferring from staffs of the book publishing into publication business. Programs, goals and textbooks were comprehensive renovated to coordinate with the publication in the market mechanism.
Phase 4: 2009-present
Innovating and improving the quality of education in Publication Business. Framework of the program, objectives, curriculum contents have been adjusted and supplemented in accordance with practical publication business in the conditions of market economy and international economic integration.
In 2012, the Faculty officially transfered from school-year based training into credit -based training to integrate with training trend in developed countries in the world.
In 2012, the Faculty extended to college education in Publication business
Orienting to expansion of training majors, training staffs of the input stage (publication editor) of publishing activities; Postgraduate education for Publication business and Publication.
2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
2.1 Chức năng
            Khoa Xuất bản – Phát hành là đơn vị đào tạo chuyên môn theo qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của trường do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qui định.
            2.2 Nhiệm vụ
            - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm và các lĩnh vực văn hóa liên quan;
            - Nghiên cứu đề xuất những vấn đề chuyên môn như: công tác phát triển chuyên ngành, mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, nội dung các môn học trong chương trình;
            - Thực hiện kế hoạch đào tạo theo qui định chung của nhà trường;
            - Thực hiện công tác quản lý, giáo dục chuyên môn và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho sinh viên;
            - Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị củacấp trên trong phạm vi Khoa;
           -Tổ chức biên soạn và cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên theo kế hoạch và chương trình đào tạo của Trường.
2. ASSIGNED FUNCTIONS AND DUTIES
2.1 Functions
Faculty of Publication and Distribution is the professional training unit under the provisions on functions, duties, powers and organizational structure of the University prescribed by Ministry of Culture, Sports and Tourism.
2.2 Duties
- Performance of the duties of training and scientific research in the field of publication business and other related fields of culture;
- Research and proposal of specific issues such as: development of specialties, training objectives, development of contents and programs for subjects.
- Implementation of training plans under the general regulations of the University.
- Implementation of management, education and training of quality and ethics for students.
- Organization and implementation of policies and directives of superiors within the Faculty.
- Compilation, printing and supply of textbooks, reference materials for students under training plans and programs of the University.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ban Chủ nhiệm  khoa
PGS. TS Đỗ Thị Quyên - Trưởng khoa
ThS. Trần Dũng Hải -  Phó Trưởng khoa
Các tổ bộ môn trực thuộc 
Bộ môn  Phát hành XBP 
Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Phương Nga
Bộ môn Kinh doanh XBP 
Trưởng bộ môn: Ths. Phạm Văn Phê
Cơ sở thực hành: Nhà sách văn hóa
3. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Faculty board of management
Ass. Dr. Do Thi Quyen - Dean
MA. Tran Dung Hai - Vice Dean
Divisions of Subject
Publication - Distribution
Head: Dr. Le Thi Phuong Nga
Publication Business
Head: MA. Pham Van Phe
Practice facility: Book House of culture
4.  NGÀNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY 
Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm
Trình độ Đại học: 04 năm
Trình độ Cao đẳng: 03 năm
Trình độ Liên thông Đại học: 1.5 năm
Quy mô đào tạo một số năm gần đây:
Năm học 2000-2001: Tổng số: 357 sinh viên
Năm học 2001-2002: Tổng số: 393 sinh viên
Năm học 2002-2003: Tổng số: 465 sinh viên
Năm học 2007-2008: Tổng số: 485 sinh viên
Năm học 2008-2009: Tổng số: 487 sinh viên
Năm học 2009-2010: Tổng số: 487 sinh viên
Năm học 2010-2011: Tổng số: 537 sinh viên
Năm học 2011-2012: Tổng số: 535 sinh viên

Năm học 2012-2013: Tổng số: 536 sinh viên
4.  CURRENT MAJORS
Publication business
University level: 04 years
College level: 03 years
University transfer level: 1.5 years
Scale of training in some recent years:
Academic year of 2000-2001: Total: 357 students
Academic year of 2001-2002: Total: 393 students
Academic year of 2002-2003: Total: 465 students
Academic year of 2007-2008: Total: 485 students
Academic year of 2008-2009: Total: 487 students
Academic year of 2009-2010: Total: 487 students
Academic year of 2010-2011: Total: 537 students
Academic year of 2011-2012: Total: 535 students
Academic year of 2012-2013: Total: 536 students
5. MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA
Đội ngũ giảng viên:
Một số PGS.TS đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác giảng dạy tại khoa như: PGS. TS Phạm Thị Thanh Tâm (Nguyên trưởng khoa), PGS.TS Vũ Văn Nhật (Nguyên trưởng khoa)
Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay khá trẻ, có tinh thần ý thức cao về việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên môn. 83,3 % giảng viên của khoa có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ (02 TS, 08 Ths trong đó 01 đang là NCS), 02 giảng viên đang theo học cao học.
Được sự quan tâm của nhà trường, giảng viên của khoa Xuất bản – Phát hành định kỳ còn được tập huấn về nghiệp vụ do các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm giảng dạy.
Công tác đào tạo:
- Mục tiêu và chương trình đã được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của xã hội, chuyển từ phương thức đào niên chế sang đào tạo tín chỉ.
- Hoàn tất việc xây dựng chương trình đào tạo chi tiết theo phương thức tín chỉ và hoàn thành đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo chi tiết ngành Kinh doanh xuất bản phẩm trình độ Đại học, Cao đẳng và Liên thông.
- Chất lượng đào tạo cán bộ được nâng cao không ngừng
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đang hoàn tất qui trình mở ngành Xuất bản
- Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, báo chí truyền thông và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; các đơn vị trực tiếp tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm; các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên.  
- Sinh viên ra trường hiện nay có sự lựa chọn cao về nơi công tác, công việc tại các cơ quan trong và ngoài ngành (cơ quan quản lý về xuất bản, nhà xuất bản, các đơn vị kinh doanh XBP, cơ quan báo chí (đài phát thanh-truyền hình, báo in), các doanh nghiệp văn hóa truyền thông, các viện nghiên cứu, trường đại học có ngành đào tạo liên quan…
Công tác nghiên cứu khoa học:
-      Đề tài nhánh cấp nhà nước: 01
-      Đề tài cấp bộ: 02
-      Đề tài cấp ngành: 02
-      Đề tài cấp trường: 06 
Nhiều bài báo khoa học của giảng viên đăng  trên tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
Biên soạn và xuất bản giáo trình:
-      Xuất bản 04 giáo trình
-      Xuất bản 01 tập bài giảng
-      Xuất bản 01 sách chuyên khảo
-      Biên soạn từ điển ngành (01)
Ngoài việc quan hệ và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo của Đảng và quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, các đơn vị trong ngành về công tác đào tạo, xây dựng chương trình, liên kết mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn. Khoa còn tham gia hoạt động xã hội và quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học liên quan trong việc xây dựng, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thành tựu về đào tạo sinh viên
Khoa xuất bản - Phát hành đào nguồn nhân lực chủ yếu cung cấp cho ngành Kinh doanh xuất bản phẩm hoạt động tại các cơ sở phát hành, các nhà xuất bản, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này trên cả nước.
Nhiều sinh viên của ngành đào tạo hiện nay giữ vị trí chủ chốt trong các đơn vị của ngành như Tổng giám đốc, P.Tổng giám đốc, Giám đốc, P.Giám đốc, Chủ tịch hồi đồng quản trị, trưởng phó phòng ban các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; Các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản (Bộ, Cục, Sở) như P. Cục trưởng Cục Xuất bản, P. Giám đốc sở, Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ; Các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài ngành (Trưởng khoa chuyên ngành, trưởng phòng…).
Ths. Nguyễn ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản. Tốt nghiệp khóa 9
Ông. Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng phòng Quản lý Phát hành. Cục Xuất bản. Tốt nghiệp khóa 5
Ông. Nguyễn Trọng Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty sách Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 3
TS. Nguyễn Thị Thu Hà – P.Trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Trường Kinh doanh công nghệ Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 3
Ông. Phạm Hữu Thu – Chủ tich Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn hóa Sách Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 3
Bà Nguyễn Lan Hương - Giám đốc Nhà xuất bản Dân trí. Tốt nghiệp khóa 6
Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Phú Thọ. Tốt nghiệp khóa 8
TS. Nguyễn Lan Oanh – Trưởng phòng Đào tạo. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 9
Bà Sùng Thị Ân – Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành sách tỉnh Sơn La. Tốt nghiệp khoa 9
Ths. Trương Yến Minh - Trưởng phòng Phát hành Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Tốt nghiệp khoa 9
Ông. Trần Việt Anh – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ. Tốt nghiệp khoa 10
Ông. Bùi Thế Khoa – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thế Giới. Tốt nghiệp Khóa 10
Ông. Trịnh Văn Cơ – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Tốt nghiệp Khóa 10
Bà Nguyễn Thị Thoa - Giám đốc Công ty TNHH Đàu tư và phát triển Tân Việt. Tốt nghiệp khoa 10
Bà Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty Văn hóa và truyền thông Phương Đông. Tốt nghiệp khoa 10
Bà Trần Xuân Hồng – Trưởng phòng Phát hành Nhà xuất bản Phụ nữ. Tốt nghiệp khoa 10
Ths. Lê Hồng Hạnh - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo. Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 1
Ths. Trần Thị Thu – Trưởng khoa Xuất bản. Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 2
TS. Đỗ Quang Minh. Trưởng khoa Tại chức. Đại học sư phạm nghệ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 5
Ths. Đặng Thị Toan - P. Trưởng phòng Đào tạo. Đại học Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 4
Ths. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo. Đại học Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 12
Ông Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông trí Việt. Tốt nghiệp khóa 12…
Hàng trăm các cựu sinh viên của khoa hiện đang là giám đốc, PGĐ các nhà sách, các công ty, doanh nghiệp sách thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trên khắp các thị trường xuất bản phẩm cả nước và giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 
Một số công việc khác
- Tham gia tư vấn, góp ý cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng Luật Xuất bản (1993, 2004, 2008, 2012)
- Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành cho cán bộ nhà xuất bản, các đơn vị phát hành trên cả nước.
- Đào tạo cử nhân phát hành XBP cho các nước bạn: Lào, Cămpuchia …
- Tổ chức Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm.
- Tham gia và đạt kết quả cao trong các hoạt động văn hóa nghệ do nhà trường tổ chức và tổ chức các hoạt động này, các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động phong trào khác ở cấp khoa.
5. SOME OUTSTANDING ACHIEVEMENTS
Lecturers:
Some Ass. Pro. Dr. have many years of teaching in the Faculty such as: Ass. Pro. Dr. Pham Thi Thanh Tam (Former Dean), Ass. Pro. Dr. Vu Van Nhat (Former Dean)
Lecturers of the Faculty today are quite young and deeply aware of learning and improving professional knowledge. 83.3% of the lecturers of the Faculty qualifies as Doctors and Masters (02 Doctors, 08 Masters of which 01 is a fellow), 02 lecturers are attending master course.
With concern of the University, the Faculty is periodically trained on professionals by overseas experienced experts.
Training:
- Objectives and programs have been revised meeting the requirements of the society and transfered from school-year based training into credit -based training.
- Complete the development of detailed training program in the form of credits and complete a detailed syllabus for the subjects in the curriculum of Publication Business for levels of university, college and transfer.
- Quality of staff training has been constantly improved
- Prepare necessary conditions and complete procedures for opening Major of Publication
- Graduates can work in state management agencies in publication, media and art and culture; units directly holding publication business; institutes, universities, colleges and professional schools in the fields above.  
- Currently, graduates have choices of workplaces: agencies within or beyond the major (management agencies of publication, publisher, publication business units, agencies of media (radio and television, newspapers), media enterprises, research institutes, universities with relevant training majors.
Scientific research:
- Subjects of State level: 01
- Subjects of Ministry level: 02
- Subjects of Sector level: 02
- Subjects of University level: 06
Many scientific papers of lecturers have been published in domestic specialized journals as well as domestic and international scientific conferences
Compilation and publication of textbooks:
- Publication of 04 textbooks
- Publication of 01 set of lectures
- Publication of 01 reference book
- Compilation of Dictionary of sector (01)
In addition to the close relationship and cooperation with the authorities of the Party and the State on publishing activities, the units on training, program development, opening of short-term training courses on operations, the Faculty participates in social activities and partnerships with relevant universities in the development and renovation of program contents, visiting lecturers, scientific research and graduates recruitment.
Achievements in student training
The Faculty trains human resources to primarily provide for publication business sector, working at publishing facilities, publishing houses, state agencies in this area all over the country.
Many students of the Faculty are now holding key positions in the units of the sector such as General Director, Vice-General Director, Director, Vice Director, Chairman of Board of Directors, Head or Deputy Head of departments in publishers; State agencies for publishing (Ministry, Department) such as Vice Director of Publishing Department, Vice Director of Department, Head of management department; Research units, universities (Dean, head of department...).
MA. Nguyen Ngoc Bao - Deputy Director of Publication Department. Graduated in 9th course
Mr. Nguyen Xuan Thanh - Head of Publishing Management Division. Publication Department. Graduated in 5th course
Mr. Nguyen Trong Tuan - General Director of SAVINA Graduated in 3rd course
Dr. Nguyen Thi Thu Ha - Vice Dean of Faculty of Business Administration. Hanoi University of Business and Technology. Graduated in 3rd course
Mr. Pham Huu Thu - Chairman of Board of Directors JSC Vietnam Book Culture. Graduated in 3rd course
Mrs. Nguyen Lan Huong - Director of Dan Tri Publisher. Graduated in 6th course
Mrs. Nguyen Thi Huong Giang - Deputy Director of Phu Tho Book Publishing JSC. Graduated in 8th course
Dr. Nguyen Lan Oanh - Head of Training Department. Vietnam Institute of Culture and Arts Studies. Graduated in 9th course
Mrs. Sung Thi An - Deputy Director of Center of Book Publication in Son La province. Graduated in 9th course
MA. Truong Yen Minh - Head of Publishing Department, Publisher of Science and Technology. Graduated in 9th course
Mr. Tran Viet Anh - Deputy Director of Women's Publishing House. Graduated in 10th course
Mr. Bui The Khoa - Deputy Director of World Publishing House. Graduated in 10th course
Mr. Trinh Van Co - Deputy Director of Nha Nam Culture and Communications JSC Graduated in 10th course
Mrs. Nguyen Thi Thoa - Director of Tan Viet Investment and Development Limited Company. Graduated in 10th course
Mrs. Nguyen Thanh Ha - Director of Phuong Dong communication and culture joint stock company Graduated in 10th course
Mrs. Tran Xuan Hong - Head of Publishing Department, Women's Publishing House. Graduated in 10th course
MA. Le Hong Hanh - Head of Department of Testing and Accreditation. Ho Chi Minh City University of Culture. Graduated in 1st course
MA. Tran Thi Thu - Dean of Faculty of Publication. Ho Chi Minh City University of Culture. Graduated in 2nd course
Dr. Do Quang Minh. Dean of Faculty of In-service Training National University of Art Education. Graduated in 5th course
MA. Dang Thi Toan -  Vice Head of Training Department Hanoi University of Culture. Graduated in 4th course
MA. Phung Quoc Hieu - Head of Department of Testing and Accreditation. Hanoi University of Culture. Graduated in 12th course
Mr. Nguyen Binh Minh - Director of Tri Viet Communication and Culture Limited Company. Graduated in 12th course
Hundreds of alumni of the Faculty are currently Directors, Deputy Directors of the bookstores, book companies and enterprises of different economic sectors in publication markets throughout the country and hold important positions in state agencies from central to local levels.
Some other activities
- Consult and suggest state management agencies to build Publishing Law (1993, 2004, 2008, and 2012)
- Train publishing professionals for officials of the publishers, publishing units in the country.
- Training bachelors of publication for foreign countries: Laos, Cambodia...
- Organize Student Meeting of Scientific Research annually.
- Join and achieve high results in the cultural activities organized by the university and organize these activities, sports activities and other activities at the faculty level.
6. CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
6.1   Chuẩn về kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.
- Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP): Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP; Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing. sắp xếp, phân loại trưng bày XBP; Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh ; Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường; Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP.
- Có kiến thức bổ trợ liên thông với các ngành đào tạo gần của các trường thuộc khối  Báo chí – Xuất bản – Truyền thông, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quản lý văn hóa, quản trị kinh doanh thương mại nói chung.
6.2 Chuẩn về kỹ năng
6.1.1 Kỹ năng cứng
Nắm vững kỹ năng ở tất cả các khâu nghiệp vụ kinh doanh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP):
- Thực hành thành thạo các thao tác nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP ;
- Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày XBP ;
- Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực kinh doanh XBP, giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật;
- Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh ;
- Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường;
- Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP ;
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản lý bán hàng;
- Tiếng Anh trình độ C, có khả năng giao tiếp bán hàng thông thường;
- Có khả năng làm việc độc lập; Sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao;
- Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, khả năng tự học và học tập liên tục.
6.2.2  Kỹ năng mềm 
- Có tư duy logic, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả;
- Biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị. Biết tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng;
- Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại;
- Biết kết hợp giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.
6.3 Chuẩn về thái độ: 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và đặc biệt trong các lĩnh vực công tác của ngành hiện nay;
- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;
- Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong công nghiệp, khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, khách quan và cầu thị...
- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đơn vị;
- Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.
6.4  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: 
Khoa Xuất bản – Phát hành Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là trung tâm đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh XBP lớn nhất cả nước. Sinh viên của Khoa tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc:
·         Trong hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước và các đơn vị phát hành sách tư nhân từ Trung ương đến địa phương;
·         Cục Xuất bản
·         Vụ Báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên Giáo trung ương
·         Phòng quản lý Báo chí- Xuất bản của Bộ Thông tin- Truyền thông, Sở Thông tin- Truyền thông. 
·         Thanh tra Báo chí - Xuất bản của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
·     Giáo viên, giảng viên giảng dạy các vấn đề liên quan đến Xuất bản- Báo chí truyền thông, kinh doanh thưong mại tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THCN
·         Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố;
·         Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện;
·         Đài truyền hình trung ương và địa phương (Ban Văn hóa - Xã hội);
·         Đài phát thanh Trung ương và địa phương;
·        Trong các phòng ban Văn hóa trực thuộc Bộ Công an; sở Công an các tỉnh/thành phố; Công an quận/huyện;
·         Các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện
·         Các tòa soạn báo trung ương và địa phương
·         Công ty Phát hành báo chí trung ương…
Chính vì vậy, công tác đào tạo của khoa Xuất bản – Phát hành ngày càng góp phần tích cực vào sự nghiệp lưu giữ phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào cho ngành Kinh doanh XBP, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
6.5  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sinh viên ngành Kinh doanh XBP sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:
-  Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quản lý văn hóa- nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Xuất bản và báo chí truyền thông trong và ngoài nước;
-  Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan như Báo chí truyền thông, kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh;
-  Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa- nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Xuất bản và báo chí truyền thông trong và ngoài nước.
6.6   Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
1.  Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005;
2. Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 7/5/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
3. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
4. Chuẩn đầu ra  của một số  Trường đại học ở  Việt Nam;
5. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
6. OUTPUT STANDARDS FOR STUDENTS OF  PUBLICATION BUSINESS
6.1 Knowledge Standards
- Have a thorough grasp of basic knowledge in the fields of social sciences and humanities; of Socialist-oriented market economy within module framework for social sciences and humanities and art & culture.
- Mastering professional knowledge throughout  publication business organization and management process: Research of demand and market for publications; Research of publication items, organization of market seeking,  propaganda, advertisement, promotion, marketing, sorting, and classification for display of publications; Contract drafting, making settlement of transactions; arrangement of distribution channels, forms and methods of effective consumption of publications in the market; analysis and administration of publication business corporates.
- Gaining complementary knowledge from connected training systems in the fields of Press - Publishing - Media and communication, cultural services, culture management, business administration in general.
6.2 Skill standards
6.1.1 Specialized Skills
Mastering skills in all aspects of business operations throughout publication business organization and management process:
- Practicing with proficiency all steps of researching demands and market of publications;
- Researching all publication items, operating market seeking, propaganda, promotion, marketing, sorting, classification for display of publications;
- Understanding, and applying provisions of law in the field of publication business for effective and lawfull business handling;
- Drafting contracts, making settlement of business transactions;
- Arranging distribution channels, forms and methods of effective consumption of publications in the market;
- Analyzing and administrating publication corporates;
- Proficiency in Microsoft office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); being capable of using computer softwares for sales management;
- Having English level C, with capability to communicate for sales;
- Having ability to work independently; willingnesss to perform all assigned tasks;
- Having ability to research independently, self-learning and continuous learning.
6.2.2 Soft Skills
- Skills of Logical thinking, creativity "dare to think, and dare to act", proactiveness in performance of assigned tasks;
- Skills of Planning, time and resource management. Be able to set priority for tasks and to organize for conduct in a scientific and effective manner;
- Skills of listening, discussing, persuading, respecting, supporting, sharing, cooperating with internal and external members of the organization. Be able to organize and operate teamwork activities effectively with willingness to cooperate in performance and to establish business relationships with colleagues and customers;
- Ability to integrate all skills of communication such as: Listening, negotiation, questioning, presentation, handling customer feedback and telecommunication;
- Ability to combine specialized skills and soft skills in task perfomance for high efficiency.
6.3 Attitude standards:
- Having strong ideological stance, grasping policies of the Party, legal system of the State in general and particularly in the area of current publication business;
- Having a passion for working, creativity, love for job; a sense of community and environmental protection;
- Good ethical behaviors, industrial working style, humility, simplicity in life; optimism, ambitiousness, honesty, carefulness, frankness, objectiveness and willingness to learn, etc.
- A sense of national cultural identity preservation, willingness to promote traditional cultural values ​​of the organization;
- Constantly updating new knowledge; creatively applying scientific advancement in handling the assigned tasks.
6.4 WORKING PLACES OF THE GRADUATES:
Faculty of Publication and Distribution - Hanoi University of Culture is the largest training center of Publication Business Bachelor in Vietnam. Students graduating from the University have opportunities to work in:
 System of publishing houses, national book publishing units and private publishers from the central to local levels;
 Authority of Publishing
 Department of Press - Publishing under Central Committee for Propaganda and Education
 Division of Press - Publishing Management under Ministry of Information and Communications, Department of Information and Communications .
 Inspectorate of Press - Publishing under Ministry and Provincial Departments of Culture, Sports and Tourism
 Teachers, lecturers of subjects related to communication, media press - publishing, business operation at universities, colleges, vocational training centers.
 Office of Culture & Information at district, provincial levels;
 Committee of Culture and Information in communes, wards directly under the district;
 Central and local Television station (Commitee of Culture - Society);
 Central and local Radio station;
 Division of Culture directly under Ministry of Public Security; Provincial departments of public security; public security at district level;
 Companies operating in the areas of Advertisement, PR, Event organization
 Central and local Presses
 Central Press Publishing Companies
As a result, Faculty of Publication and Distribution is playing an increasingly positive role in education and training, making contribution to preservation of domestic and international cultural values, to supply of abundant human resources for Publication Business, and development of an advanced Vietnamese culture deeply imbued with its national identity.
6.5 Learn capacity, qualification improvement after graduation:
Students in Publication Business after graduating will be  qualified enough to improve their profession:
- Sufficient qualification to participate in short-term advanced and fostering courses in arts-culture management, Business Management, Publishing and media in local and overseas schools;
- Sufficient qualification to pursue the second degree in related majors such as press media, economics, commerce, business administration;
- Sufficient qualification to pursue postgraduate education (Master, PhD) in culture study, arts-cultural Management, Business Management, Publishing and press media in national and overseas schools.
6.6 Curriculum, materials, international standards for references of the university.
1.  Law on Education of Vietnam in 2005;
2. Circular No. 09/2009/TT-BGD DT dated May 7th, 2009 on promulgation of regulations of  publicly disclosure for educational institutions of the national education system;
3. Official Letter No. 2196/BGDDT-GDDH dated April 22nd, 2010 guiding the development and publication of outcome standard of majors of Minister of Education and Training;
4. Outcome standards of a number of universities in Vietnam;
5. Functions and duties of Hanoi University of Culture.
7.  HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
  1. Về công tác đào tạo : 
Ngoài ngành đào tạo Kinh doanh XBP, trong thời gian tới Khoa hướng tới mở thêm ngành đào tạo Xuất bản, đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh XBP, Marketing kinh doanh XBP, Biên tập, Kinh tế xuất bản, Quản lý nhà nước về xuất bản…
Trong những năm trước mắt, hướng tới Đào tạo sau đại học cho cán bộ ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản trị kinh doanh xuất bản phẩm. Về lâu dài, hướng tới đào tạo sau đại học ngành Xuất bản.
Đổi mới chương trình đào tạo theo xu hướng tiên tiến hiện đại và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Thiết kế mảng kiến thức, thời lượng, số tiết lý thuyết và thực hành phù hợp cho từng môn học cụ thể trong chương trình. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng phát triển khả năng tự học, độc lập trong tư duy và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào - quá trình dạy và học.
Không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo (Đào tạo hệ cao đẳng; liên thông; văn bằng hai; các lớp nghiệp vụ ngắn hạn…). 
Liên kết các hình thức đào tạo với các trường có cùng nhóm ngành đào tạo.
Phấn đấu đến năm 2015 40% cán bộ giảng viên của khoa đạt trình độ tiến sỹ
 2. Về công tác nghiên cứu khoa học: 
Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu cấp Bộ về công tác quản lý và kinh doanh văn hóa phẩm nói chung, xuất bản phẩm nói riêng hiện nay.
Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tập bài giảng cho tất cả các môn học bắt buộc trong chương trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
Thường xuyên tham gia và tổ chức các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực có liên quan
  1. Về quan hệ hợp tác trong và ngoài nước
Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về Xuất bản, Phát hành XBP
Quan hệ hợp tác chặt chẽ với Cục Xuất bản; các trường đào tạo về ngành Xuất bản, Phát hành
Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành trong nước và khu vực nhằm gắn đào tạo lý luận với thực tiễn, mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo với các Viện nghiên cứu, các cơ quan trong nước và nước ngoài.
Tăng cường các chương trình tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên thông qua các buổi giao lưu giữa sinh viên và doanh nghiệp. 
Chú trọng các hoạt động bồi dưỡng tập huấn kiến thức kinh doanh xuất bản phẩm cho nguồn nhân lực hiện có của ngành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI
Sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại nhiều cơ quan trong lĩnh vực văn hóa truyền thông như các Vụ, Cục quản lý Xuất bản - Báo chí, Sở và các Phòng quản lý Xuất bản - Báo chí, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, các tòa soạn báo, các đơn vị phát thanh, truyền hình, các cơ quan truyền thông;  các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…
Khoa có thể tham gia ký kết hợp đồng thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hoặc dài hạn, hệ chính qui hoặc vừa làm vừa học… về Kinh doanh XBP và Kinh tế xuất bản.
7.  DEVELOPMENT DIRECTION AND ABILITY TO MEET REQUIREMENTS OF THE SOCIETY
DEVELOPMENT DIRECTION
In terms of training:
In addition to training program of publication Business, in the upcoming time, the Faculty intends to open another major of publishing, with more focus on specialized majors of: Publication Business Administration, Marketing in Publication Business, Editing, Publishing Economics, State Administration of publishing, etc.
In the years ahead, Postgraduate education is directed for staff of publication Business, publication Business Administration. In the long term, postgraduate education is directed toward Publishing Major.
Also, training curriculum will be driven by modern and efficient methods to meet the evolving needs of the society. Array of knowledge, syllabus, number of theory and practice classes will be redesigned to match with those of each subject in the curriculum. At the same time, methods of teaching and learning will be significantly altered, with more focus on self-learning, putting theory into practice, independent thinking and scientific research of the students.
Information technology will be thoroughly applied in learning and teaching process.
In parallel with constant quality improvement, modes of training (college training; connected education, second degree and short-term professional courses, etc.) should be enhanced and diversified.
Collaborarion with schools in forms of training of same majors will be conducted accordingly.
It is highly anticipated that by 2015, 40% of faculty members gain Ph.D qualifications.
 2. In terms of scientific research:
Sponsor and participate in studies on management and business in general and today publication business in particular at ministerial level.
Complete the system of textbooks and lectures for all required subjects in the curriculum serving teaching and learning of students and lecturers.
Regularly participate in and organize national and international Scientific Conferences in the related fields
In terms of domestic and international cooperation
Expand cooperating relationships with local and foreign universities and research institutes with related fields in training and researching of Publishing.
Strengthen close cooperating relations with Authority of Publishing; training centers of Publishing.
Expand cooperative relationships with publishing houses, publishing facilities within the country and the region in order to attach theoretical training with practices, extend cooperation in training with domestic and international research institutions.
Strengthen programs on job seeking for students through information exchange between students and corporates.
Focus on fostering advanced knowledge in publication business for the existing human resources to improve the quality of services.
ABILITY TO MEET REQUIREMENTS OF THE SOCIETY
Students after graduation will be capable of working in various positions at different agencies in the field of media and communication such as Authorities and Departments of Publishing - Press Management, Departments and Divisions of Publishing - Press Management, publishing houses, Publishing facilities, Presses, radio and television stations, media agencies; research institutes, universities, colleges, professional training centers, etc.
The Faculty can sign contracts to participate in  scientific researches, develop training program, compile textbooks and references, organize short-term or long-term training sessions with full-time or part-time mode of study in publication Business and publishing Economics.
8. Faculty of Publication and Distribution
Address: Faculty of Publication and Distribution, 3rd floor, Building A, Hanoi University of Culture - 418 La Thanh Street, O Cho Dua, Dong Da, Hanoi.
8. KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xuất bản –Phát hành, tầng 3, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – 418 Đường La Thành, Ô Chợ dừa, Đống đa, Hà Nội.
 
Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Xuất bản - Phát hành
Một số hình ảnh họat động:Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.510.311