Đang thực hiện

Top banner
KHOA VIẾT VĂN-BÁO CHÍ

CREATIVE WRITING-JOURNALISM DEPARTMENT 

Phó trưởng khoa
TS. ĐỖ THỊ THU THỦY
Tel: 024- 8.511.971. Máy lẻ: 170
Mob: 091.420.1352
Email: thuydtt@huc.edu.vn
Email VP: vietvan@huc.edu.vn
 


1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
Giai đoạn 1: Từ năm 1948 đến trước năm 1975
            Nhiều lớp bồi dưỡng viết văn 3 tháng đã được tổ chức tại vùng tự do khu 4 và Việt Bắc; sau đó chuyển về Quảng Bá – Hà Nội và nâng thời gian bồi dưỡng lên 10 tháng/khoá. Nhiệm vụ bồi dưỡng viết văn ở giai đoạn này do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, thực hiện.
Giai đoạn 2: Từ năm 1975-1981
            Nhiệm vụ bồi dưỡng viết văn được chuyển về Bộ Văn hoá-Thông tin và giao cho Khoa viết văn thuộc Trường Lý luận nghiệp vụ (tiền thân của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ngày nay). Cuối tháng 11/1979, khai giảng khóa đầu tiên - Lớp chuyên tu Đại học viết văn khóa I.
Giai đoạn 3: Từ 1981 đến 6/2004
            Ngày 23/11/1982 Trường Viết văn Nguyễn Du thuộc Bộ Văn hoá-Thông tin được thành lập; Khoa Viết văn thuộc trường Cao đẳng nghiệp vụ Văn hoá được chuyển thành Trường Viết văn Nguyễn Du.
            Đến 26/2/1996, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ra quyết định số 329/TC-QĐ sáp nhập Trường Viết văn Nguyễn Du vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
Giai đoạn 4: Từ 28/6/2004 đến nay
           - Theo quyết định số 34/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội”, Trường Viết văn Nguyễn Du trở thành Khoa Sáng tác và Lý luận-Phê bình Văn học.
- Theo quyết định số 1278 kí ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Khoa Sáng tác & Lý luận – phê bình văn học chính thức đổi tên thành Khoa Viết văn – Báo chí, trực thuộc Trường ĐHVH Hà Nội.
1. HISTORY OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT
Period 1: From 1948 to before 1975 
Many training three-month- courses of writing were held in the free 4th zones and Viet Bac zone; then moved Quang Ba - Hanoi and increased training time to 10 months / course. The duties fostering creative writing at this stage were organized, implemented due to Vietnam Writers' Association.
Period 2: From 1975-1981
            The duties fostering creative writing were transferred to the Ministry of Culture - Information and delivered to the Writing Faculty of School of professional Theory (formerly of Hanoi University of Culture today). At the end of 11/1979, it was opened the first course – University Crash course in writing course I.
Period 3: From 1981 to 6/2004
            On 11/23/1982 Nguyen Du Writing School under the Ministry of Culture- Information was established; Writing Faculty of the College of Professional Culture moved into Nguyen Du Writing School
            By 02/26/1996, the Minister of Culture- Information issued Decision No. 329/ QD-TC that merged Nguyen Du Writing School into Hanoi University of Culture
Period 4: From 6/28/2004 to now
           - Under the Decision No. 34/2004/ QD-BVHTT of the Ministry of Culture – Information named "Defining the functions, tasks, power and organizational structure of Hanoi University of Culture," Nguyen Du Writing School became Composing and Theory Literary criticism Faculty
- Under the Decision No. 1278 signed on April 5th, 2012 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism on the functions, tasks, powers and organizational structure of Hanoi University of Culture: Composing and Theory Literary criticism officially was renamed Creative writing-Journalism Department belong Hanoi University of Culture.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
            -Ban chủ nhiệm Khoa:
                    
                        + Phó khoa: Ths. Đỗ Thị Thu Thủy
            -Thư ký Hội đồng khoa học: ThS. Mai Anh Tuấn
            -Tổ trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam: Ths. Trần Hồng Liễu
            - Tổ trưởng bộ môn Văn học nước ngoài: Ths. Ngô Bích Thu
            -Tổ trưởng Bộ môn Lý luận-Phê bình văn học: Ths. Nguyễn Thị Phi Nga
            - Phụ trách các bộ môn thuộc chuyên ngành Sáng tác văn học: PGS, TS. Ngô Văn Giá
            - Phụ trách các bộ môn thuộc chuyên ngành Báo chí: Ths. Mai Anh Tuấn
            - Phụ trách Giáo vụ khoa: Cử nhân Nguyễn Thu Trang 
2. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Board of dean:

  + Deputy Dean: Dr. Do Thi Thu Thuy
- Secretary of Scientific Council: MA. Mai Anh Tuan
- Specialization group leader of Vietnam Literature: Dr. Tran Hong Lieu
- Specialization group leader of Foreign Literature: Dr. Ngo Bich Thu
- Specialization group leader of Theory - Literary Criticism: MA. Nguyen Thi Phi Nga
-Ngô Văn Phong (Thạc sĩ ngành báo chí)
-Nguyễn Thị Hải Anh (Thạc sĩ ngành báo chí)
3. THÀNH TỰU NỔI BẬT:
Công tác Đào tạo:
- 227 học viên đã tốt nghiệp, trong đó có 51 người trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hầu hết đang là lực lượng nòng cốt trong các cơ quan văn học nghệ thuật
-  17 người đã được nhận giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam; 47 người đã đoạt giải trong các cuộc thi sáng tác của các tờ báo lớn.
-  Đã tổ chức 24 lớp ngắn hạn với hơn 800 học viên theo các chuyên ngành Sáng tác, Lý luận-phê bình văn học, Viết báo.
Công tác nghiên cứu khoa học:
            Tổ chức nhiều Hội thảo khoa học và xuất bản 3 tập Kỷ yếu
Hoạt động xã hội:
- Phối hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu tổ chức nhiều hội thảo khoa học
- Tổ chức đi thực tế sáng tác tại nhiều địa phương trong cả nước
- Kết hợp với các Hội Văn học-Nghệ thuật địa phương mở các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn, viết báo.
Hoạt động xuất bản:
- Công việc viết văn, NXB Tác phẩm mới, 1998
- Năm bài giảng về thể loại (GS. Hoàng Ngọc Hiến), Trường Viết văn Nguyễn Du, 1992
- Nét Xuân (Tuyển tập thơ nhân dịp 20 năm thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du)
- Ngày hôm qua (Tuyển tập văn xuôi nhân dịp 20 thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du)
- Những con sóng (Tuyển tập tác phẩm của K6), NXB Hội Nhà văn, 2000
 - Mưa lành (Tuyển tập tác phẩm K7), NXB Hội Nhà văn, 2007
 - Mở chữ (Tuyển tập tác phẩm K8,9,10),  NXB Hội Nhà văn, 2009
 - Lửa và hạt (Tuyển tập tác phẩm K11) NXB Hội Nhà văn, 2012
      - Hoàng Ngọc Hiến trong lòng bè bạn (NXB Hội nhà văn, 2011)
Khen thưởng: Được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba
3. OUTSTANDING ACHIEVEMENT:
Training mission:
- 227 graduated students, including 51 students who became members of the Vietnam Writers’ Association, are mostly pivotal force in the literary and artistic agency
- 17 people have been awarded the Vietnam Writers’ Association; 47 people won in the creation contest of major newspapers.
- Organized 24 short courses with over 800 students according to subjects Author, theory-literary critic, and Journalist.
Scientific research:
- Organize many scientific workshops and published 3 volumes
Social activities: 
- Collaborate with universities, research institutions organized many scientific conferences 
- Organize practical trips composed in many localities in the country
- In conjunction with the Arts Literature Council at local open professional training class of Writing, reporting.
Publishing activities:
- Writer work, new book publisher, 1998
- Five lectures on category (Master Hoang Ngoc Hien), Nguyen Du Writing School, 1992
- Net Xuan (Anthology of poetry on the occasion of 20th Nguyen Du Writing School) 
- Yesterday (Anthology of Prose occasion founded 20 Nguyen Du Writing School) 
- waves (Proceedings works K6), Published by Writers Association, 2000
- Healthy Rain (Collected K7), Published by Writers Association, 2007
- Open letters (Collected works K8,9,10), Published by Writers Association, 2009
- Fire and nuts (Collected works K11) Publishing by Writers Association, 2012
- Hoang Ngoc Hien in the palm of friends (Writers Association Publishing, 2011)
Bonus: Was awarded the Third Labor Medal
4. NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA: 
Ngành Sáng tác văn học: gồm 2 chuyên ngành Viết văn, Viết báo
Thời gian đào tạo: 04 năm
Bằng cấp: Cử nhân
Quy mô đào tạo một số năm gần đây:
Chuyên ngành Viết văn:
-  Khoá học 1998-2002 (Khoá 6): Tổng số 30 sinh viên
-  Khoá học 2002-2006 (Khoá 7): Tổng số 34 sinh viên
-  Khoá học 2005-2009 (Khoá 8):Tổng số 29 sinh viên
-  Khoá  học 2006-2010 (Khoá 9): Tổng số 37 sinh viên
-  Khoá học 2007-2011 (Khoá 10):Tổng số 32 sinh viên
-  Khoá học 2008-2012 (Khoá 11):Tổng số 32 sinh viên
- Khoá học 2009-2013 (Khoá 12):Tổng số 20 sinh viên
- Khoá học 2010-2014 (Khoá 13):Tổng số 12 sinh viên
Chuyên ngành Báo chí:
- Khoá học 2011-201 (Khoá 1):Tổng số 36 sinh viên
- Khoá học 2011-201 (Khoá 2):Tổng số 48 sinh viên

4. MAJORS OF THE FACULTY: 
Literary creation: including two majors Creative writing and Journalism Training period: 04 years
Degree: Bachelor
Scale of training in recent years:
Writing:
- Courses 1998-2002 (Session 6):  Total 30 students 
- Courses 2002-2006 (Session 7): Total 34 students
- Courses 2005-2009 (Session 8): A total of 29 students 
- Courses 2006-2010 (Session 9):  Total 37 students
- Courses 2007-2011 (Session 10): A total of 32 students 
- Courses 2008-2012 (Session 11): Total of 32 students
- Courses 2009-2013 (Session 12): Total of 20 students
- Courses 2010-2014 (Session 13): Total of 12 students
Journalism: 
- Courses 2011-2015 (Session 1): Total of 36 students
- Courses 2011-2015 (Session 2): Total of 48 students
5. CHUẨN ĐẦU RA
Đạt được như mục tiêu cụ thể sau:
- Phẩm chất đạo đức: Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí-truyền thông.
- Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức về nghiệp vụ sáng tác văn học, nghiệp vụ báo chí và biên tập văn học.
- Kỹ năng: Có kỹ năng sáng tác tác phẩm theo một hoặc nhiều thể loại văn học; Có kỹ năng phê bình (phân tích, đánh giá) các tác phẩm, các hiện tượng và các vấn đề văn học; Có kỹ năng biên tập tác phẩm văn học; Có kỹ năng viết báo về lĩnh vực văn hóa văn nghệ một cách chuyên nghiệp, và tác nghiệp báo chí nói chung.
5. OUTPUT STANDARD
Achieve specific objectives as follows: 
- Morals:  Strong ideological, good moral, healthy lifestyle, passion for mastering, understands the guideline and policies, particularly in the field of literature and art, press - communication.
- Knowledge:  Mastering the basics of social sciences and humanities; knowledge of creative literature, journalism and literary editor.
- Skills:  composed one or more genres; Critical skills (analysis, assessment) on works, phenomena and literary issues; Skills in literary editor; Writing skills in the field of art culture in a professional manner, and journalism in general.
6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
- Tăng cường đội ngũ Cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, có đạo đức phẩm chất tốt.
- Hoàn thiện hệ thống giáo trình
- Phương hướng dài hạn mở thêm một số chuyên ngành đào tạo như: Lý luận- phê bình văn học, nghệ thuật; Biên dịch; Biên kịch sân khấu- điện ảnh; Văn học thiếu nhi...
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn: Viết văn, Viết báo 
6. DEVELOPMENT AND ABILITY TO MEET SOCIETY
- Strengthen the teaching staff with high qualifications, responsibility and dedication to the profession, have good moral qualities
- Complete curriculum system 
- Orientation long-term widens some specialized training such as: literary and art Theory - criticism; Compile; Screenwriter Film; Children's Literature...
- Reinforce the short-term training courses
7. THÔNG TIN LIÊN HỆ
            -Điện thoại: (024)-38511973 (nghe lời chào của tổng đài, bấm tiếp 132).
            -Email: sangtacvanhoc@gmail.comvietvannguyendu@gmail.com
            -Website: vietvan.vn

8. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA
 


Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 1.510.315