Đang thực hiện

Top banner
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ
FACULTY OF INTERNATIONAL LANGUAGES AND CULTURES

 


TS. Nguyễn Quỳnh Hoa -  Phó Trưởng khoa
Tel: 02438511971, máy lẻ 146
Mobile: 098 606 5335
Email: hoantq@huc.edu.vn
1. Lịch sử hình thành
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế được chính thức công bố thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2012 theo quyết định số 94/QĐ – ĐHVHHN ngày 26/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu ở các chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa. Nhiều giảng viên của Khoa đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các nước như Úc, Nga, Trung Quốc, …
Cùng với nhịp phát triển không ngừng của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế cũng đang trên đà phát triển nhằm góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phát triển quan hệ quốc tế trong đào tạo, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực và trên thế giới. Qua đó góp phần quảng bá giá trị giàu đẹp của tiếng Việt và Văn hóa Việt cũng như là cầu nối tiếp thu và đưa về những tinh hoa văn hóa và ngôn ngữ quốc tế; thể hiện xứng tầm vị thế của Khoa, vị thế của trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.
1. History:
Faculty of International Languages and Cultures is officially established on March 30th, 2012 according to Decision No. 94/QD-DHVHHN dated March 26th 2012 of the Chancellor Hanoi University of Culture with a team of teaching staff qualified and expertise in the specialized languages and culture. Many lecturers in the Faculty have been trained to improve their professional qualifications in foreign countries such as Australia, Russia, China, etc.

Along with the continuous development rhythm of Hanoi University of Culture, Faculty of International Languages and Culture is also growing, contributing to diversify the types of training and development of international relations in training, especially the joint training programs with the international College, and University of the region and the world; thereby promoting the rich values of Vietnamese and Vietnamese culture as a bridge to acquire and bring about the cultural elite and international languages; showing the worthy position of Faculty, the position of Hanoi University of Culture.

2. Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
TS. Nguyễn Quỳnh Hoa - Phó Trưởng khoa

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
                                                  

    Tổ bộ môn tiếng Anh

    ThS. Dương Thị Thu Hà - Chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Anh
    ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Anh
    ThS. Mai Lan Anh - Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
    ThS. Nguyễn Thanh Tâm - Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
    CN. Quách Sơn Lâm - Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga - Anh
    CN. Đàm Thị Ngọc Thư - Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga - Anh
    CN.Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga - Anh
    CN. Phạm Thị Tuyết Nhung - Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp - Anh

     Tổ bộ môn tiếng Việt

   
    ThS. Đoàn Tiến Lực - Chuyên ngành Ngôn ngữ học
    Giáo vụ Khoa
    Hoàng Thị Phương Anh

    Phụ trách đoàn thể

   Chủ tịch công đoàn Khoa: Nguyễn Thị Thanh Huyền

   Bí thư BCH Liên chi đoàn: Mai Lan Anh
2. Organizational structure
Organization of English division
MA. Duong Thi Thu Ha - Major in Applied English linguistics
MA. Nguyen Thi Quynh Hoa - Major in Applied English linguistics
MA. Mai Lan Anh – Major in English Language
MA. Nguyen Thanh Tam – Major in English Language
BA. Quach Son Lam - Major in Russian - English Language
BA. Dam Thi Ngoc Thu - Major in Russian - English Language
BA. Nguyen Thi Thanh Huyen - Major in Russian - English Language BA. Pham Thi Tuyet Nhung - Major in French - English Language 
Organization of Vietnamese Division
Dr. Hoang Kim Ngoc – Major in Linguistics
Dr. Nguyen Thi Que Anh – Major in Literature and Vietnamese Teaching Method and Theories
MA. Doan Tien Doan - Major in Linguistics
MA. Le Phuong Nga – Major in Linguistics
Academic Affairs staff
Hoang Thi Phuong Anh
Staff in charge of union
President of Faculty Union: Nguyen Thi Thanh Huyen
Executive Secretary of the Youth Unions: Mai Lan Anh
3. Ngành đào tạo
Hiện tại, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế thuộc Ngành đào tạo Việt Nam học.
Ngoài ra, Khoa liên tục tuyển sinh đào tạo các chương trình ngắn hạn, dài hạn và chương trình liên kết đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.
3. Training majors
Currently, Faculty of International Languages and Cultures train international tour guide major under Vietnamese studies.

In addition, the Faculty continuously enrolls short-term and long-term training programs of Vietnamese for expatriate.
4. Chuẩn đầu ra (đối với ngành đào tạo Việt Nam học)
Phẩm chất đạo đức:
Có lập trường tư tưởngchính trị vững vàng; nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; ý thức chấp hành nội quy, quy chế Ngành tốt.
Kiến thức
Nắm vững kiến thức cơ bản về Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.
Kỹ năng
Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch.
Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
Có kỹ năng tổ chức, điều hành và thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.
4. Teaching result Standard (for Vietnam Studies major)
Moral qualities:
Stable politics thoughts; master and comply with policies and guidelines of the Party and the laws and policies of the State.
Pure and healthy moral lifestyle; consciously abide by the rules and regulations.
Knowledge
Master the basics of Social Sciences and Humanities, Vietnam Culture as well as expertise in the field of tourism in order to efficiently exploit the cultural values ​​for tourism development; enhance the cultural values ​​in the tourism business.
Skills
Exploiting the value of the heritage value for tourism business; work effectively the tourism activities management.
Organizing, managing and operating the activities of tourism enterprises, as well governing these enterprises.
Organizing, managing and implementing business travel, tour guide with high quality, high efficiency.
5. Định hướng phát triển
Tiếp tục quản lí đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng đến phát triển chương trình và chất lượng đào tạo đảm bảo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch.
Không ngừng cải thiện các chương trình đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển chung của Việt ngữ học; mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học trên thế giới, tạo cơ hội cho loại hình liên kết đào tạo phát triển.
Xây dựng đề án xin mở đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Việt ngữ học.
5. Development Orientation
Continue professional training for international Tour guide with the aim of developing training and quality to ensure to meet international standards of high quality human resources for the tourism industry.
Constantly improve Vietnamese training programs for expatriate to ensure flexibility consistent with the general development trend of Vietnamese studies; expand partnerships with universities around the world, create opportunities for joint training development.
Develop a proposal for build up the major of English language, Vietnamese studies.

                                     
6. Địa chỉ liên hệ
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A , 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa
Thành phố Hà Nội – Việt Nam
Tel:(84-4)38511971, máy lẻ 179
Email: ngonnguvavanhoaqt@huc.edu.vn
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 17
Lượt truy cập: 1.510.314