Đang thực hiện

Top banner
KHOA VĂN HÓA HỌC 

FACULTY OF CULTURAL STUDIES


 
Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A , 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa
Hà Nội – Việt Nam
Tel:(84-4)38511971, máy lẻ 156
Email VPK: vanhoahoc@huc.edu.vn
PGS.TS. Đặng Hoài Thu
Trưởng khoa
Tel: 024.38511971/178 Máy lẻ: 133
Mobi: 0912105344
Email: thudh@huc.edu.vn
TS. Nguyễn Thành Nam
Phó Trưởng khoa
Tel: 024.38511971/178 Máy lẻ: 133
Mobi: 0989207074
Email: namnt@huc.edu.vn
                                                                                         
 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
Từ những năm 70, Bộ môn Văn hoá thuộc trường Đại học Văn hoá Hà Nội, là nơi đầu tiên ở Việt Nam đã đề xuất ý tưởng và đảm nhận việc nghiên cứu để giảng dạy những lý thuyết cơ bản về văn hoá và văn hoá Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thành lập khoa Văn hóa học – khoa chuyên ngành thứ 8 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội vào tháng 08 năm 2008. Đến nay, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội về đội ngũ cán bộ văn hóa với năng lực khoa học và thực tiễn chuyên sâu, khoa Văn hóa học thuộc trường Đại học văn hoá Hà Nội đã đề xuất, thiết kế chương trình đào tạo Cử nhân Văn hóa học với tính khoa học cao.
HISTORY:
Since the 70s, the division of Cultural studies at Hanoi University of Culture is the first in Vietnam to propose the ideas and undertake the researches to teach the basic theory of culture and Vietnamese culture. This is an important prerequisite for the establishment of the Faculty of Cultural Studies – 8th specialized Faculty in Hanoi University of Culture in August, 2008. Until now, to meet the urgent needs of society for cultural staff with scientific capabilities and in-depth practical capabilities, Faculty of Cultural Studies of Hanoi University of Culture proposed to design a training program of Bachelor in Culture with high science.
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Ban chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa: PGS.TS. Đặng Hoài Thu
Đội ngũ giảng viên
Với đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, giàu tri thức, có trình độ 90% từ thạc sĩ trở lên cùng các giảng viên thỉnh giảng là các GS, PGS, TS, NGUT từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, khoa Văn hóa học luôn mong muốn mang đến cho sinh viên những kiến thức mới nhất để có thể ứng dụng trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.
* Đội ngũ giảng viên cơ hữu


 
STT Họ và tên Chức danh/
Học hàm/học vị
Học phần giảng dạy
1 Đặng Hoài Thu PGS.TS - Văn hóa dân gian Việt Nam
- Các ngành công nghiệp văn hóa
2 Lê Thị Kim Loan Thạc sĩ - Văn hóa học đại cương
- Lễ hội Việt Nam
3 Hoàng Kim Thanh Thạc sĩ - Văn hóa học đại cương
- Văn hóa gia đình
4 Nguyễn Thành Nam TS - Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam
5 Lê Thị Cúc TS - Lịch sử văn minh thế giới
- Các nền văn hóa thế giới
6 Lê Khánh Ly TS - Lịch sử văn minh thế giới
- Các nền văn hóa thế giới
7 Nguyễn Thị Thanh Mai TS - Tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam
- Văn hóa giao tiếp
8
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy NCS - Xã hội học đại cương
9 Nguyễn Tiến Dũng
 
TS - Cơ sở văn hóa Việt Nam
10 Nguyễn Thị Thanh Bình

 
Thạc sĩ Giáo vụ khoa


* Danh sách giảng viên thỉnh giảng: 
TT

Họ tên giảng viên thỉnh  giảng

Học hàm
Học vị
Nơi công tác Học phần giảng dạy
1 Trần Xuân Hà ThS. GVC Gv nghỉ hưu ĐH Văn hóa HN Tổ chức sự kiện
2 Nguyễn Hồng Mai NGUT, GVC GV nghỉ hưu ĐH VH Văn hóa gia đình
3 Đinh Văn Đức GS, TS ĐH Khoa học XH và NV Kí hiệu học văn hóa
4 Lâm Thị Mỹ Dung PGS, TS ĐH Khoa học XH và NV Khảo cổ học đại cương
5 Lê Ngọc Tòng PGS, TS
 
Học viên hành chính chính trị QG HCM Kinh tế văn hóa
Marketing văn hóa nghệ thuật
6 Lê Quý Đức PGS, TS
GVC
Học viện hành chính quốc gia HCM Lịch sử  văn hóa Việt Nam
 
7 Nguyễn Thị Hương PGS, TS Học viện hành chính quốc gia HCM Văn hóa quản lý
8 Đinh Khắc Thuân PGS, TS Viện Hán Nôm Hán Nôm
9 Bùi Xuân Đính PGS, TS Viện Dân tộc học Văn hóa nông thôn
10 Nguyễn Văn Cần PGS,TS ĐH Văn hóa HN Địa chí văn hóa Việt Nam
11 Nguyễn Thị Trà Vinh TS, GVC Gv nghỉ hưu ĐH Văn hóa HN Xã hội học đại cương
Xã hội học văn hóa
12 Từ Thị Loan TS Viện văn hóa NT VN Văn hóa học đại cương
Các lý thuyết nghiên cứu VHH
13 Lương Hồng Quang PGS, TS Viện văn hóa NT VN Gây quỹ và tài trợ
14 Trần Quang Huy TS Học viên Báo chí và tuyên truyền Quan hệ công chúng
15 Phạm Lan Oanh TS Viện văn hóa nghệ thuật VN Phương pháp nghiên cứu văn hóa
17 Nguyễn Thị Tuyến TS Học viện hành chính quốc gia HCM Văn hóa học đại cương
 
18 Lê Xuân Kiêu TS Học viện hành chính quốc gia HCM Cơ sở VH VN
19 Đinh Đức Tiến TS Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Cơ sở VH VN
Phong tuc tập quán VN
20 Nguyễn Tiến Lộc Ths Viên văn hóa nghệ thuật VN Cơ sở văn hóa VN
21 Nguyễn Văn Thắng TS ĐH Sự phạm Hà Nội Cơ sở văn hóa VN
22 Đặng Thị Lan Anh Ths ĐH Lao động xã hội Xã hội học đại cương
Xã hội học văn hóa
23 Trần Thị Hồng Yến TS Viện Dân tộc học Nhân học văn hóa
24 Nguyễn Văn Vịnh TS Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Chính sách văn hóa
25 Trương Công Nguyên TS ĐH Mỹ thuật Việt Nam Nghệ thuật học đại cương
26 Nguyễn Tuấn Anh TS ĐH Khoa học XH và NV Phát triển văn hóa cộng đồng


ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Faculty Management board:
Dean: Dr. Dang Hoai Thu
Teaching staff
With the teaching staff with many experience, rich in knowledge, 90% have master qualifications and some visiting lecturers are Professor, Associate Professor, Outstanding Teachers, from national and international research institutes and universities, Faculty of Cultural studies always want to give students the latest knowledge to be applied in the modern economic-social development of the country today.
* Long term lecturers
No. Full name Title Teaching Module
1 Dang Hoai Thu Associate Prof. Dr.
 • Vietnam Folk Culvert
 • Culture industries
2 Le Thi Kim Loan MA
 • Cultural Foundation School
 • Festival of Vietnam
3   Hoang Kim Thanh MA
 • General Cultural studies
 • Family Culture
4 Nguyen Thanh Nam PhD
 • Vietnam Cultural Basis
 • Cultural Geography and Cultural region of Vietnam
5 Le Thi Cuc PhD
 • World Civilization History
 • Culture of the world
6 Le Khanh Ly PhD
 • World Civilization History
 • Culture of the world
7 Nguyen Thi Thanh Mai PhD
 • Vietnam Religion and beliefs 
 • Communication Culture
8
 
Nguyen Thi Thanh Thuy PhD Student
 • General Sociology
9 Nguyen Tien Dung
 
PhD
 • Vietnam Culture Basis
10 Nguyen Thi Thanh Binh


 
MA
 • Academic Affairs staff
* List of guest lecturers:
 
No. Full name Title/Degree Place of work Teaching Module
1 Tran Xuan Ha MA. Main Lecturer Retired lecturer of Hanoi University of Culture Event Organization
2 Nguyen Hong Mai MA. Main Lecturer Retired lecturer of Hanoi University of Culture Family Culture
3 Dinh Van Duc Prof. Dr. University of Social Sciences and Humanities Cultural semiotics
4 Lam Thi My Dung Associate Prof. Dr. University of Social Sciences and Humanities General Archaeology
5 Le Ngoc Tong Associate Prof. Dr. Ho Chi Minh National Politics Academy  Cultural Economy
Culture and art Marketing
6 Le Quy Duc Associate Prof. Dr., Main Lecturer Ho Chi Minh National Politics Academy History of  Vietnamese Culture
 
7 Nguyen Thi Huong Associate Prof. Dr. Ho Chi Minh National Politics Academy Cultural Management
8 Dinh Khac Thuan Associate Prof. Dr. Institute of Sino-Nom Sino-Nom
9 Bui Xuan Dinh Associate Prof. Dr. Institute of Ethnology Rural Culture
10 Nguyen Van Can Associate Prof. Dr. Hanoi University of Culture Vietnamese cultural geography
11 Nguyen Thi Tra Vinh PhD, Main Lecturer Retired lecturer of Hanoi University of Culture General Sociology
Cultural Sociology
12 Tu Thi Loan PhD Vietnam Institute of Culture and Arts General Culture Culture research theories
13 Luong Hong Quang Associate Prof. Dr. Vietnam Institute of Culture and Arts Fundraising and sponsorship
14 Tran Quang Huy PhD Academy of Journalism and Communication Public Relation
15 Pham Lan Oanh PhD Vietnam Institute of Culture and Arts Cultural research methodology
17 Nguyen Thi Tuyen PhD Ho Chi Minh National Politics Academy General Culture
18 Le Xuan Kieu PhD Ho Chi Minh National Politics Academy Vietnamese Culture Basis
19 Dinh Duc Tien PhD Arts and Culture Magazine Vietnamese Culture Basis
20 Nguyen Tien Loc MA Vietnam Institute of Culture and Arts Vietnamese Culture Basis
21 Nguyen Van Thang PhD Hanoi National University of Education Vietnamese Culture Basis
22 Dang Thi Lan Anh MA University of Labor and Social Affairs General Sociology
Cultural Sociology
23 Tran Thi Hong Yen PhD Institute of Ethnology Cultural Anthropology
24 Nguyen Van Vinh PhD University of Industrial Arts Cultural Policy
25 Truong Cong Nguyen PhD Vietnam University of Fine Arts General Art studies
26 Nguyen Tuan Anh PhD University of Social Sciences and Humanities Community Cultural Development
THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:
Khoa Văn hóa học, với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cũng đã cố gắng hết mình để tạo nên những dấu ấn riêng, màu sắc riêng của mình.
* Quy mô và kết quả đào tạo:
Qua 4 năm thực hiện chương trình, Khoa đã đào tạo được 4 khóa với hơn 400 Cử nhân khoa học chuyên ngành Văn hóa học.
Nghiên cứu khoa học
* Các ấn phẩm, học liệu đã biên soạn:
Phạm Bích Huyền, Đặng Hoài Thu (2009), Giáo trình: Các ngành công nghiệp văn hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, Đặng Hoài Thu (2009), Giáo trình: Quản lý di sản với phát triển du lịch bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
Đặng Hoài Thu (2010), Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hà Nội.
* Các thành tích tiêu biểu trong các mặt hoạt động
Giải Ba hội diễn văn nghệ “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11”, năm 2009.
Giải Nhất hội diễn văn nghệ “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11” năm 2010.
Giải Nhất hội diễn văn nghệ “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11” năm 2011.
Giải Nhất hội diễn văn nghệ “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11” năm 2012.
ACHIEVEMENTS:
Faculty of Cultural Studies has tried their best to make its own milestones even established not for long.
* Scale and training results:
Over 4 years of the program, the Faculty has trained 4 courses with more than 400 Bachelors in cultural studies.
Scientific Research
* Compiled Publication, documents:
Pham Bich Huyen, Dang Hoai Thu (2009), Curriculum: Cultural industries, Vietnam National University, Hanoi Publishing house, Hanoi.
Le Hong Li, Duong Van Sau, Dang Hoai Thu (2009), Curriculum: Heritage management for sustainable tourism development, Published by Vietnam National University, Hanoi Publishing house, Hanoi.
Dang Hoai Thu (2010), Games held in folk festivals of Vietnamese in Northern delta, Folklore Association of Vietnam, Hanoi.
* Typical achievements in all activities
Third Prize in Art festival "Welcome Vietnamese Teacher's Day 20-11, 2009.
First prize in Art festival "Welcome Vietnamese Teacher's Day 20-11, 2010.
First prize in Art festival "Welcome Vietnamese Teacher's Day 20-11, 2011.
First prize in Art festival "Welcome Vietnamese Teacher's Day 20-11, 2012.
NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
Với bề dày 50 năm, trường Đại học Văn hóa Hà Nội là một trong những nơi đầu tiên nghiên cứu và giảng dạy những lý thuyết cơ bản về văn hoá và văn hoá Việt Nam. Đây là tiền đề cho việc thành lập khoa Văn hóa học – một trong 10 khoa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Mục tiêu đào tào: Đào tạo cử nhân Văn hóa học có kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về văn hóa, có khả năng nghiên cứu, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa.
Sinh viên học Văn hóa học: học gì?
Khoa Văn hóa học hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành: Nghiên cứu văn hóa và Văn hóa truyền thông.
Cử nhân văn hóa học có cơ hội làm gì?
Một người học thành công từ chương trình này có khả năng:
1. Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa
- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, điều tra các giá trị văn hóa cá nhân và cộng đồng.
- Thực hiện vai trò thẩm định, đánh giá các chương trình tài trợ đầu tư phát triển văn hóa xã hội.
- Dự báo, lập dự án văn hóa, hoạch định các chính sách về văn hóa
- Tư vấn xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng
- Giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa và văn hóa Việt Nam
 
2. Chuyên ngành Văn hóa truyền thông
- Phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình...
-    Chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên quảng cáo,...
-    Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu về truyền thông
Cử nhân văn hóa học có thể làm ở đâu?
- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông.
- Các viện và trung tâm nghiên cứu văn hóa các cấp
- Các tổ chức, trung tâm nghiên cứu văn hóa phi chính phủ.
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp văn hóa - nghệ thuật; các trường Nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, thiếu niên, công đoàn)...
- Các báo, đài, tạp chí, các cơ quan thông tấn của trung ương và địa phương
Các công ty truyền thông và tổ chức sự kiện trong và ngoài nước…
TRAINING MAJORS AND SPECIALIZE:
With 50 year experience, Hanoi University of Culture is one of the first places to study and teach the basic theory of culture and Vietnamese culture. This is a prerequisite for the establishment of Faculty of Cultural Studies - one of 10 faculties in Hanoi University Culture.
Training objectives: Training for Bachelor of cultural studies who have basic, systematic and modern knowledge about culture, are capable of researching, organizing and participating in cultural activities.
Students of Cultural Studies: What to learn?
Faculty of Cultural Studies is currently training two subjects: Cultural studies and cultural communication.
What opportunity does Bachelor of cultural studies have?
A successful student from the program is able to:
1. Specialized in Cultural Studies
 • Research, survey, analyze, investigate individual and community cultural values;
 • Perform the role of evaluation and assessment of investment and sponsor programs on social and cultural development.
 • Forecast, prepare cultural project, propose policies on culture
 • Consult to build up and develop community culture;
 • Teach, research on culture and Vietnamese culture
2. Specialized in Cultural Communications
 • Reporters, editors, commentators, broadcasters, program producers, presenters, etc.
 • Public relations professionals, advertising professionals, ...
 • Teaching staff, research staff in cultural communication
Where does a Bachelor of cultural studies work?
 • Agencies under the Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ministry of Culture and Information and Communication.
 • Cultural studies institutes and centers at all levels
 • Non-governmental Organizations of cultural research.
 • Universities, Colleges, Intermediate School of Culture and arts; Business schools of culture - information, politics - administration, professional schools of social organizations (youth, teens, unions), etc.
 • Central and Local Newspapers, radio, magazines, news agencies
National and International Media companies and event organizers, etc.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI:
Đảm báo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu văn hóa và cán bộ văn hóa truyền thông.
Liên kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng để thường xuyên có những trao đổi, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng  yêu cầu của xã hội.
Triển khai các chuyên ngành đào tạo mới để cung cấp đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội ở các cấp từ TW đến địa phương.
DEVELOPMENT ORIENTATION AND ABILITY TO MEET THE NEEDS OF THE SOCIETY:
Make sure that the quantity and quality of staff of culture research and cultural communication.
Closely associate with the recruitment agencies to regularly exchange to enhance the training quality to meet the requirements of the society.
Deploy new specialized training to provide staff working in the field of culture and social at all levels from central to local.
 
KHOA VĂN HOÁ HỌC
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.510.313