Đang thực hiện

Top banner
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ 

FACULTY OF ETHNIC MINORITY CULTURES 

 
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Anh Cường
Tel: 024- 38.511971 máy lẻ: 174
Mob: 098.545.5916
Email: cuongna@huc.edu.vnPhó trưởng khoa
TS. Hoàng Văn Hùng
Tel: 024- 8.511971 máy lẻ: 174
Mob: 091.302.9387
Email: hunghv@huc.edu.vn
Email VP: khoa.vhdtts@huc.edu.vn


1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Khoa Văn hóa Dân tộc Thiểu số được thành lập năm 1989 theo quyết định số 1024 ngày 04 tháng 7 năm 1989 của Bộ văn hoá - Thông tin. với tên gọi Khoa Văn hoá Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số. Từ khi thành lập đến nay Khoa đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển:
Giai đoạn 1: Từ khi thành lập – đến năm 2003
Đào tạo cán bộ Văn hóa dân tộc thiểu số trình độ đại học (theo hệ cử tuyển)
Giai đoạn 2: Từ năm 2003 đến năm 2004
Đào tạo cán bộ Văn hoá dân tộc thiểu số bậc đại học theo phương thức đào tạo theo địa chỉ, thời gian đào tạo 4 năm, hệ chính quy tập trung (mã ngành 608)
Giai đoạn 3: Từ năm 2004 đến nay
Kết hợp cả 3 phương thức đào tạo hệ cử tuyển, theo địa chỉ và thi quốc gia.
Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện về nội dung, chương trình giáo dục nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa dân tộc thiểu số có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
Từ năm học 2011 đến nay, Khoa đào tạo 2 chuyên ngành: Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số và Tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số.

1. HISTORY
Faculty of Ethnic Minority Culture was established in 1989 by Decision No. 1024 on July 04th, 1989 of Ministry of Culture - Information and is renamed as Faculty of Minority Culture Culture and Arts. The Faculty has undergone many phrases of the development since the establishment day:
Phase 1: From the establishment day to 2003
Train the staff of Ethnic Minority Culture having university degrees (in earmarked students)
Phase 2: From 2003 to 2004
Train the staff of Ethnic Minority Culture having university degrees with the modes of training according to the training address, period of 4 years, the centralized full-time training (branch code 608)
Phase 3: - From 2004 to now:
Combine three earmarked training modes according to address and national.
Faculty of ethnic minority culture is constantly renewed, completed the content, educational programs to train the staff of cultural minorities having university degrees, the knowledge, professional and modern skills to meet the requirements of society and career in the new phrase.
From 2011 to now, the faculty has trained 2 majors: The State Administration of ethnic minority culture and the organization of ethnic minority cultural activity.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Anh Cường: Trưởng khoa
TS Hoàng Văn Hùng: Phó trưởng khoa
2. Các bộ môn trực thuộc khoa
Bộ môn Quản lý nhà nước về văn hóa (trưởng bộ môn : PGS.TS. Trần Bình)
Bộ môn Tổ chức các hoạt động văn hoá : (trưởng bộ môn: Ths. Đỗ Kiều Nga)

2. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
1. Dean
Dr. Nguyen Anh Cuong: Dean of Faculty
Dr. Hoang Van Hung: Deputy Dean
2. The subjects of the Faculty
The subject of Culture State Administration (Head of subject: Ass. Prof. Dr. Tran Binh)
The subject of cultural activity organization: (Head of subject: MA. Do Kieu Nga)

      Đội ngũ cán bộ:
 
TT Họ tên Chức danh Email
1 TS.Nguyễn Anh Cường Trưởng khoa-Giảng viên chính cuongna@huc.edu.vn
2 TS.Hoàng Văn Hùng P. Trưởng Khoa-Giảng viên chính hunghv@huc.edu.vn
3 PGS.TS.Trần Văn Bình Giảng viên cao cấp binhtv@huc.edu.vn
4 ThS.Đỗ Kiều Nga Giảng viên ngadk@huc.edu.vn
5 TS.Chử Thị Thu Hà Giảng viên hact@huc.edu.vn
6 ThS.Triệu Thị Nhất Giảng viên nhattt@huc.edu.vn
7 TS.Vũ Thị Uyên Giảng viên uyenvt@huc.edu.vn
8 TS.Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên vannt@huc.edu.vn
9 ThS.Ninh Thị Thương Giáo vụ thuongnt.vhdt@huc.edu.vn
 

3. THÀNH TỰU CỦA KHOA

Hoạt động đào tạo

Khoa Văn hoá Dân tộc Thiểu số với gần 25 năm qua đã đào tạo cho xã hội hàng ngàn cán bộ quản lý văn hóa thuộc hệ đào tạo chính qui. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo và chuyên môn chủ chốt tại các đơn vị, tổ chức văn hóa nghệ thuật ở Trung ương và địa phương trong cả nước. Quy mô đào tạo hàng năm của khoa hiện tại là hơn 500 sinh viên với 12 lớp.
Khoa đã đào tạo được 14 khóa sinh viên ra trường. Năm 2011, khoa đã tham gia xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số trình độ Đại học và Cao đẳng. Hiện tại, toàn bộ chương trình đào tạo cùng đề cương chi tiết các học phần theo phương thức tín chỉ của ngành học đã được hoàn thiện, là căn cứ quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.
Khoa đã tổ chức thành công 3 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho nhiều cán bộ văn hóa công tác tại vùng miền núi và dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

 


Sinh viên thực tế môn học
Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đồng hành với hoạt động đào tạo, cán bộ giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn và xuất bản 6 cuốn giáo trình , thực hiện 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 05 đề tài cấp bộ, các đề tài có sự phối hợp với các trường, các đơn vị bạn. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia các hội thảo quốc tê về chuyên môn được tổ chức ở trong và ngoài nước.
Các giáo trình đã được khoa chủ trì xây dựng gồm:

  - Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc: tác giả PGS.TS Hoàng Lương
  - Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc: tác giả GS.TS Hoàng Nam
  - Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam bộ: tác giả PGS.TS Lê Ngọc Thắng
  - Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: tác giả TS Nguyễn Việt Hương - TS Phạm Việt Long
Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do cán bộ giảng viên trong khoa chủ trì gồm:
  - Quản lý thị trường băng đĩa trong bối cảnh tế thị trường. Chủ nhiệm ĐT: PGS.TS Đinh Thị Vân Chi
  - Quản lý trò chơi trực tuyến Game online hiện nay. Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Thị Vân Chi
  - Đào tạo nghệ thuật biểu diễn các Dân tộc thiểu số trong các trường Văn hóa Nghệ thuật khu vực phía Bắc. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Việt Hương

Khoa đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hợp tác với Đại học dân tộc Quảng Tây (trung Quốc): Nghiên cứu so sánh văn hoá Choang ở Quảng Tây và văn hoá Tày – Nùng ở Đông Bắc Việt Nam.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã nghiệm thu gồm:

- Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì Hà Nội: ThS. Chử Thị Thu Hà
- Biến đổi vai trò người chủ gia đình Chăm hiện nay ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận : ThS. Nguyễn Thanh Vân
Các đề tài đang thực hiện gồm:
- Biến đổi sinh kế của cộng đồng người Dao vùng long hồ thủy điện Tuyên Quang từ sau tái định cư đến nay. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Bình
- Giáo trình: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: PGS.TS. Trần Bình
- Thầy cúng trong đời sống của người Pà Thẻn: ThS. Đỗ Thị Kiều Nga
- Nhà ở của người Dao với vấn đề xây dựng nông thôn mới: ThS. Triệu Thị Nhất

Hoạt động xã hộiGiảng viên và sinh viên của khoa đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật như tham gia dàn dựng và biểu diễn các chương trình ca nhạc và sân khấu, chương trình nghệ thuật tham gia các liên hoan và hội thi, các sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam… Khoa cũng đã xây dựng nhiều chương trình sân khấu hoá, lễ hội, sinh hoạt văn hoá tổng hợp cho nhiều cơ quan và địa phương trong cả nước.

Thành tích của sinh viên Khoa văn hoá dân tộc thiểu số

Sinh viên khoa Văn hoá dân tộc thiểu số đã đạt nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học. Hàng năm, tỉ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi ngày càng tăng. Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học thu hút đông đảo sinh viên trong khoa tham dự, nhiều công trình nghiên cứu khoa học với các đề tài mới, sáng tạo, mang tính lý luận và thực tiễn cao.

Trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội, sinh viên của Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số luôn là lực lượng nòng cốt của nhà trường. Các sự kiện Văn hoá, Chính trị, các hoạt động từ thiện, quan hệ công chúng hay sinh viên tình nguyện, hiến máu nhân đạo...sinh viên của khoa đều tích cực tham gia và đạt được thành tựu đáng khích lệ. Ngoài ra, sinh viên của khoa còn được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, các lớp bổ trợ kiến thức: Xướng âm, Thanh nhạc, Dân ca… thiết thực góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

3. ACHIEVEMENTS OF SCIENCE

Training activities

Faculty of Ethnic Minority Culture has trained thousands of cultural management managers with full-time training mode for 25 years. Many students graduating are working as leaders and specialist in the units, organizations of culture and art at Central and local authorities in the country. Annual training scale of the faculty is over 500 students in 12 classes.
The Faculty has trained 14 graduated student courses. In 2011, the Faculty participated in the development university education framework programs of Ethnic Minority Culture Branch having university and college degree. At the present, entire training programs and the detail drafts of modules in the form of credits have been completed, is an important basis for improving the educational quality of the Faculty.
The faculty has successfully held three classes providing knowledge for many cultural staff working in mountainous and ethnic minorities, to meet the requirements for ethnic innovation in the current phrase.
Students practice the subjects
Scientific research activities
Together with the training activities, lectures of the faculty is enthusiastic to participate in scientific research, compile and publish 6 textbooks, perform 09 scientific research projects at university level, 05 scientific research projects at Ministry level, the topics is supported by universities and other units. Many faculty’s lectures have joined International Workshops on professional held at local and abroad.
The textbooks developed by the Faculty include:
  - Ethnic minority culture of the Northwest: Author Ass. Prof. Dr. Hoang Luong
  - Ethnic minority culture of the Northeast: author Prof. Dr. Hoang Nam
  - Ethnic minority culture of the South: author Ass. Prof. Dr. Le Ngoc Thang
  - Folklore of ethnic minorities in Vietnam: author Dr. Nguyen Viet Huong  - Dr. Pham Viet Long
The scientific research projects at Ministry level conducted by lectures in the faculty include:
  - CD market management in the context of market economy. Head of Training- Ass. Prof. Dr.  Dinh Thi Van Chi
  - Online games management today. Head: Ass. Prof. Dr.  Dinh Thi Van Chi
  - Training Performance Arts of Ethnic Minorities in Arts and Culture schools in the North. Head: Dr. Nguyen Viet Huong 
The Faculty has developed successfully the cooperation program with University of Quang Tay Ethnic (China): Research and comparison the Choang culture in Quang Tay and Tay - Nung culture in the Vietnam Northeastern.
The scientific research projects at university level checked and taken over include:
- The Material Culture of the Dao in Ba Vi - Ha Noi: MA. Chu Thi Thu Ha
- Change the Cham's householder role today in Ninh Phuoc District, Ninh Thuan Province: MA. Nguyen Thanh Van
The topics are implemented as follows:
- Change livelihood of the Dao community in  Tuyen Quang hydropower area after resettlement up to now. Dean: Ass. Prof. Dr. Tran Binh
- Textbook: The ethnic minorities in Vietnam: Ass. Prof. Dr. Tran Binh
- The sorcerer in life of the Pa Then: MA. Do Thi Kieu Nga
- The Dao's House with the issues of new rural construction: MA. Trieu Thi Nhat

Social activities

Lecturers and students of the Faculty have held successfully many cultural and artistic activities such as participating in making plans and performing the music and theater, arts programs,  participating in festivals and competitions, arts and culture events to commemorate 1000 years of Thang Long-Hanoi, the cultural date of Vietnam ethnic minorities  ... The Faculty has also developed a lot of programs of theater, festival, general cultural activities  for many agencies and local authorities in the country.

Student achievements in Faculty of ethnic minority culture

The students in Faculty of ethnic minority culture have gotten many achievements in academic and scientific research. Every year, the proportions of students who get very good and good degree are increasing. Student conferences on scientific research attracted many students to participate; there are a lot of scientific studies with the new, creative, theoretical topics and high practicality.
Faculty of ethnic minority culture's student is always key force in the arts and cultural activities and social activities. The students are enthusiastic to take part in the events including Culture, Politics, and charity activities, public relations or volunteers, blood donation ... and get encouraging achievements. In addition, the faculty's students have many chances to participate in out of school activities, knowledge additional courses such as: Vocal, vocal music, Folk ...  to improve professional skills.

4. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Văn hóa dân tộc đào tạo cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số bậc đại học với 2 chuyên ngành: Quản lý nhà nước về văn hóa DTTS và Tổ chức các hoạt động văn hóa vùng dân tộc thiểu số.
   Thời gian đào tạo: 4 năm
   Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề
   Khối thi: Khối C, D1,R1 tương ứng với từng chuyên ngành.
    +  Chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hoá DTTS (thi khối C, D1)
    +  Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hoá DTTS (thi khối R1)

4. STRATEGIES AND SPECIALIZED TRAINING

Faculty of Ethnic Culture trains Bachelor of Cultural minority undergraduate with 2 majors: State Administration of Cultural Minority and cultural activity organizations of ethnic minorities.
   Training period:  4 years
   Candidates are graduating high school, school enrichment, professional school, vocational school
   Group of subjects: Group C, D1, R1 corresponding to the majors.
    + Major in State Administration of Cultural Minority (block C, D1)
    + Major in cultural activity organization (block R1)


5. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

1. Kiến thức

    - Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
    - Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa nghệ thuật và quản lý văn hóa nghệ thuật vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Kỹ năng

    - Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất xây dựng chính sách văn hóa, đặc biệt là vùng DTTS & miền núi.
    - Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật như marketing văn hóa nghệ thuật, gây quĩ và thu hút tài trợ, giáo dục nghệ thuật, quản lý nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, quản lý di sản gắn với phát triển du lịch, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng vùng DTTS & miền núi.
    - Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, tin học trình độ B.

3. Thái độ

    - Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nắm vững đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
    - Biết trân trọng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
    - Yêu nghề, say mê với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
    - Tác phong công nghiệp hóa: Khẩn trương, tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có tâm huyết với nghề nghiệp.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong rất nhiều cơ quan, tổ chức:
- Các cơ quan quản lý văn hóa nhất là văn hóa từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã
- Các viện nghiên cứu văn hóa, dân tộc học
- Các Ban Tuyên giáo, Dân vận, Dân tộc - tôn giáo của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cấp huyện
- Các tổ chức chính trị xã hội: Phụ nữ, Thanh niên, Mặt trận Tổ Quốc từ trung ương đến cơ sở
- Các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối Văn hóa - Nghệ thuật, KHXH-NV
- Các tổ chức kinh tế - xã hội Nhà nước và phi chính phủ (NGO)
- Các dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng
- Các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

    - Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành văn hóa dân tộc thiểu số có thể học tiếp chương trình đào tạo sau đại học như thạc sỹ Văn hóa học, thạc sỹ Quản lý văn hóa (tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), tiến sỹ Văn hóa học, (tại Trường và các cơ sở đào tạo khác như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa Dân gian, Học viện Khoa học Xã hội.v.v.)
    - Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành văn hoá dân tộc thiểu số cũng có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về văn hóa ở nước ngoài như Vương quốc Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc …
    - Bên cạnh đó, sinh viên có thể học văn bằng 2 về các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
    - Ngoài ra, với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục quá trình tự học suốt đời để không ngừng cập nhật kiến thức và đổi mới, nâng cao năng lực tác nghiệp.

5.  OUTPUT STANDARD OF CULTURE MINORITIES
1. Knowledge
    - Understand the guidelines and policies of the Party and the law of the state in the field of art and culture. 
    - Understand the basic knowledge, the system of social sciences and humanities, the arts and culture and the arts and culture management in ethnic minority and mountainous areas. 
2. Skills
    - Skills in research, analysis and culture policy proposal, especially minority and mountainous areas.
    - Organizational, operating arts and culture activity skills such as arts and culture marketing, fund raising and attract funding, arts education, culture and arts human resource management, heritage management associated with the development of tourism, building skills and culture project management, community cultural development on ethnic minority and mountainous areas.
    - The support skills such as presentation skills, teamwork skills, working independently, problem solving skills, analytical and problem solving, communication skills, English language at level C, computerization level B.
3. Attitude
    - There is strong ideological stance, good moral, healthy lifestyle, master lines, policies, and laws of the State and Party.
    - The appreciation of the value of the product and  culture and art service, objective and intangible cultural heritages.
    - Love job, enthralled with the activities in the field of arts and culture, sense of responsibility and professional ethics.
    - Manners industrialization:  To be quick, active, dynamic, creative show performance, devoted to career.
4. Career Opportunities
With the knowledge and skills equipped, after graduation students will have the opportunity and ability to work in a lot of agencies and organizations:
- The culture agency is from central to the provincial, district and commune
- The cultural, ethnographic institutes
- The Department of Propaganda, Commission for Mass Mobilization, Ethnicity - Religious of Party committees from central to district
- The political and social organizations: Women, Youth, VFF, from central to local
- Universities and colleges in Culture - Arts, Social Sciences and Humanities
- The ecosocial organization of the state and non-governmental (NGO)
- The project of economic - social development, community development
- The media, Event companies
5. The ability to learn, improve their knowledge after graduation
    - Students who graduate from undergraduate at minority cultures can learn to graduate school program as masters of Culture, Cultural Management Master (at Hanoi Culture University), Dr. of Culture, (at school and other institutions such as the Institute of Vietnam Culture and Art, Folklore Institute, Academy of Social Sciences, so on.)
    - The students may also study the curriculum masters and doctorate in foreign cultures such as the UK, Australia, France, USA, Singapore, Thailand, China ...
    - In addition, students can learn about the second degree of social sciences and humanities. 
    - Besides, with the equipped knowledge and skills, students can continue the lifelong learning process to constantly update their knowledge and innovation, improve operations.

6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI

Hướng phát triển

Mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về cán bộ văn hóa dân tộc thiểu số của cả khu vực nhà nước và tư nhân theo 2 chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hoá DTTS và Tổ chức hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số.
Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và các dự án mang tính thực tiễn về nghiên cứu văn hoá, quản lý văn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên có thể phát huy tốt hiệu quả và có được các cơ hội nghề nghiệp tốt sau khi ra trường.

Khả năng đáp ứng yêu cầu của xã hội

Sinh viên của khoa Văn hoá dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các Bộ, ngành, các Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm văn hóa, Phòng văn hoá, Nhà văn hóa, Ban quản lý lễ hội hay Ban quản lý các điểm di sản, các cơ quan thuộc các Bộ, ngành có chức năng nghiên cứu, xây dựng chính sách văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật các dân tộc. Sinh viên sau khi ra trường có đủ trình độ, khả năng chuyên môn để làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, công ty du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số có thể tham gia xây dựng các dự án, đề án văn hóa về dân tộc thiểu số, có thể nhận đạo diễn, dàn dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa dân tộc thiểu số, có thể tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ của ngành về công tác dân tộc.

6. DEVELOPMENT AND ABILITY TO MEET THE REQUIREMENTS OF SOCIAL

Development Strategy

Scaling and improve the quality of training to meet the needs of cultural minorities staff of both public and private subjects under 2 State Administration of Cultural minorities and Organizing cultural minorities.
Strengthening cooperation in international and national to improve the teaching staff, the implementation of scientific research and practical projects on cultural studies, cultural management, improve quality training to students to promote good performance and get the best career opportunities after graduation.

The ability to meet the requirements of society

Students of the Faculty of Minority Culture can afford to work in the ministries, the Departments of Culture - Sports - Tourism and Cultural Centers, culture offices, the culture management board or festival or heritage sites management board, agencies of ministries and departments with studies function, cultural policy development and management of cultural and artistic activities of the nation. After graduation students well-educated, professional skills to work at the event, media companies, travel companies, entities performing arts and public relations of both domestic and abroad organizations and enterprises.
Faculty of Cultural Minorities can participate in the construction of the project, the culture project of ethnic minorities, it can be directed, staged cultural programs or ethnic minorities cultural events, can organize professional training courses for staff in charge of ethnic affairs.
Một số hoạt động của sinh viên khoa Văn hóa dân tộc

 


Sinh viên thi tốt nghiệp chuyên ngành 2Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Hoạt động ngoại khóa – bổ trợ kiến thức của lớp VHDT 14A,B Hoạt động ngoại khóa – bổ trợ kiến thức của lớp VHDT 16A,B,C Sinh viên vui vẻ trong ngày tốt nghiệp ra trường
 


7. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02435140193, số máy lẻ 175
E mail: khoa.vhdtts@huc.edu.vn 
 
                       
                                         Tập thể cán bộ giảng viên Khoa VHDTTS
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.629.117